پایان نامه تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی


دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته: مدیریت دولتی  گرایش: نیروی انسانی

عنوان:

تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی استان گیلان

(با تاکید بر نقش تعدیل گری مدیریت دانش)

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………. 5

1-4- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5- چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- فرضیه­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق ……………………………………………………….. 8

1-7-1- عملکرد …………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7-2- کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………………… 8

1-7-3- مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………. 9

1-8- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 9

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: کارآفرینی

2-1- کارآفرینی سازمانی …………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-2- کارآفرینی …………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-3- اهمیت و ضرورت توجه به ویژگی های کارآفرینان ……………………………………………. 15

2-1-4- انواع کارآفرینی ……………………………………………………………………………………………… 16

2-1-5- فرآیند کارآفرینی …………………………………………………………………………………………… 17

2-1-6- انواع مدل های کارآفرینی ……………………………………………………………………………….. 18

2-1-6-1- مدل های محتوایی ……………………………………………………………………………….. 18

2-1-6-2- مدل های فرایندی ………………………………………………………………………………… 18

2-1-6-3- مهم­ترین مدل­های کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………… 19

2-1-7- کارآفرینی در چارچوب یک فرآیند ………………………………………………………………….. 20

2-1-8- عوامل موثر بر کارآفرینی ………………………………………………………………………………… 21

2-1-9- تمایل به کارآفرینی ………………………………………………………………………………………… 24

2-1-10- مولفه های تمایل های کارآفرینانه ………………………………………………………………….. 25

2-1-11- تمایل کارآفرینانه از دیدگاه دیس و لومپکین …………………………………………………… 28

2-1-12- موانع حرکت کارآفرینی ……………………………………………………………………………….. 29

2-1-13- ابعاد کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………….. 32

 

بخش دوم: عملکرد

2-2- عملکرد ………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-2-2- عملکرد ……………………………………………………………………………………………………….. 35

2-2-3- عملکرد و بهره وری ……………………………………………………………………………………… 35

2-2-4- ضرورت اندازه گیری وسنجش عملکرد …………………………………………………………… 38

2-2-5- شاخص های متوازن عملکرد ………………………………………………………………………….. 40

2-2-6- ابعاد مثلث عملکرد سازمانی ……………………………………………………………………………. 40

2-2-7- مدیریت عملکرد و آسایش سازمان ………………………………………………………………….. 42

2-2-8- محاسن اعمال  مدیریت عملکرد ……………………………………………………………………… 42

2-2-9- مدیریت بهبود عملکرد …………………………………………………………………………………… 42

2-2-10- مراحل مهم و مهارت های راه اندازی  عملکرد ……………………………………………….. 43

2-2-11- اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان …………………………………………………….. 43

2-2-12- اندازه گیری عملکرد ……………………………………………………………………………………. 44

2-2-13- ویژگی های معیارهای سنجش عملکرد ………………………………………………………….. 45

2-2-14- رویکردهای موجود در سنجش عملکرد …………………………………………………………. 46

2-2-15- رویکردهای تک بعدی سنجش عملکرد …………………………………………………………. 46

2-2-16- رویکردهای چند بعدی سنجش عملکرد ………………………………………………………… 48

2-2-17- عوامل موثر بر عملکرد …………………………………………………………………………………. 49

2-2-18- عملکرد و شاخص های بهبود آن ………………………………………………………………….. 52

 

بخش سوم: مدیریت دانش

2-3- مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………….. 54

2-3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 54

2-3-2- تعریف مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………. 54

2-3-4- راهبردهای چهارگانه مدیریت دانش ………………………………………………………………… 56

2-3-5- ارکان مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………… 56

2-3-6- فرایندهای اصلی مدیریت دانش ………………………………………………………………………. 57

2-3-7- مزایای مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………. 58

2-3-8- عوامل موفقیت مدیریت دانش ………………………………………………………………………… 60

2-3-9- موانع موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها ………………………………………………………. 61

2-3-10- مراحل بلوغ مدیریت دانش در سازمان …………………………………………………………… 62

2-3-11- سازمان دانش بنیان ………………………………………………………………………………………. 62

2-3-11-1- مشخصه های سازمان دانش بنیان ………………………………………………………….. 62

2-3-12- سطوح دانش ………………………………………………………………………………………………. 63

2-3-13- مشکلات مواجه با دانش ………………………………………………………………………………. 63

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

2- 4- پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 67

2- 4- 1- پیشینه مطالعاتی در خارج …………………………………………………………………………….. 67

2- 4- 2- پیشینه مطالعاتی در ایران ………………………………………………………………………………. 68

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 72

3-2- فرآیند اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 73

3-3- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 73

3-3-1- جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………….. 74

3-4- روش­ها و ابزار جمع­آوری داده­ها …………………………………………………………………………….. 75

3-4-1- پرسش­نامه کارآفرینی سازمانی ………………………………………………………………………… 75

3-4-2- پرسش­نامه مدیریت دانش ………………………………………………………………………………. 75

3-4-3- پرسش­نامه عملکرد ………………………………………………………………………………………… 75

3-5- روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری ……………………………………………………………………………….. 76

3-5-1- روایی ………………………………………………………………………………………………………….. 76

3-5-2- پایایی ………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………….. 78

 

فصل چهارم: تجزیه و­تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 80

4-2- توصیف متغیر­های تحقیق ………………………………………………………………………………………… 81

4-3- آزمون کلومو گروف– اسمیرنوف (k-s) …………………………………………………………………… 85

4-4- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………….. 86

4-5- آزمون فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 87

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 91

5-2- نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………. 91

5-2-1- توصیف متغیر کارآفرینی ………………………………………………………………………………… 91

5-2-2- توصیف متغیر عملکرد …………………………………………………………………………………… 91

5-2-3- توصیف متغیر کسب دانش …………………………………………………………………………….  91

5-2-4- توصیف متغیر دانش بنیان ……………………………………………………………………………….. 91

5-3- نتایج آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………….. 92

5-4- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق …………………………………………………………………………… 93

5-5- پیشنهاداتی برای محققین آینده …………………………………………………………………………………. 94

5-6- محدودیت­های تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 95

 

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………….. 97

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………… 103

ست ها…………….

.………………………………………………………

فهرست جداول

جدول شماره 2-1: اهم مطالعات درمورد تمایل کارآفرینانه در سطح شرکت …………………………… 26

جدول  شماره 2-2: اهم مطالعات در مورد گرایش کارآفرینانه در سطح فردی …………………………. 27

جدول شماره 2-4: عوامل موفقیت مدیریت دانش ………………………………………………………………. 60

جدول شماره 3-1: ابزار جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………….. 76

جدول شماره 3-2: آلفای کرانباخ ………………………………………………………………………………………. 78

جدول شماره 4-1:. توصیف متغیر کارآفرینی ……………………………………………………………………… 81

جدول شماره:4-2: توصیف متغیر کسب دانش ……………………………………………………………………. 82

جدول شماره 4- 3: توصیف متغیر منابع دانش بنیان ……………………………………………………………. 83

جدول شماره 4- 4: توصیف متغیر عملکرد ………………………………………………………………………… 84

جدول شماره 4- 5: آزمون کولموگروف- اسمیرنف ……………………………………………………………. 85

جدول شماره 4- 6: آزمون تی تک نمونه ای متغیرهای تحقیق ………………………………………………. 86

جدول شماره 4- 7: ضریب همبستگی بین کارآفرینی و عملکرد ……………………………………………. 87

جدول شماره 4- 8: آزمون رگرسیون بین کارآفرینی و عملکرد با توجه به کسب دانش ……………. 88

جدول شماره 4- 9:. آزمون رگرسیون بین کارآفرینی و عملکرد با توجه به کسب دانش و منابع دانش بنیان……………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

فهرست اشکال

شکل شماره 1-1: مدل تحلیلی تحقیق …………………………………………………………………………………. 7

شکل شماره 2-1 : جو کارآفرینی ……………………………………………………………………………………… 24

شکل شماره 2-2: رابطه بهره وری، سوددهی و عملکرد ………………………………………………………. 33

شکل شماره 2-3:. چرخه عملکرد. ……………………………………………………………………………………. 39

شکل شماره2-4: سیستم اندازه گیری عملکرد متوازن در مقابل سیستم سنتی ………………………….. 40

شکل شماره2-5 : مثلث اندازه گیری عملکرد ……………………………………………………………………… 41

شکل شماره2-6 :. فرایندهای اصلی مدیریت دانش ……………………………………………………………… 5

فهرست نمودارها

نمودار شماره 4-1:. هیستوگرام  متغیر کارآفرینی …………………………………………………………………. 81

نمودارشماره  4-2: هیستوگرام  متغیر کسب دانش ………………………………………………………………. 82

نمودار شماره 4-3:. هیستوگرام متغیر منابع دانش بنیان …………………………………………………………. 83

نمودار  شماره 4-4: هیستوگرام  متغیر عملکرد ……………………………………………………………………. 84

چیکده

یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی است که بدون شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمان دارد. این عامل به عنوان یک نوآوری در تولید و مزیت رقابتی و عملکرد بهتر سازمان می انجامد. کسب دانش و منابع دانش بنیان نیز منجر به بهبود کارآفرینی و عملکرد برتر      می شوند.

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد شرکت های صنایع غذایی استان گیلان با تاکید بر نقش تعدیل گری مدیریت دانش می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است و نوع تحقیق میدانی و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، شرکت­های تولیدی صنایع غذایی بالای 15 نفر کارمند استان گیلان است. در تحقیق حاضر نمونه آماری مورد بررسی، تعداد 58 شرکت­ تولیدی استان گیلان می­باشد که از طریق نمونه­گیری غیر احتمالی در دسترس 33 شرکت انتخاب شدند و تعداد 50 پرسش­نامه بین مدیران شرکت­ها توزیع شد که تعداد 37 پرسش­نامه معتبر جمع­آوری گردید. در نهایت اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین مدیریت دانش با کارآفرینی و بین کارآفرینی با عملکرد سازمانی در سطح 95 درصد رابطه معنی داری وجود دارد (فرضیه­های 1 و 2 و 3) تایید شدند

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید