پایان نامه تاثیر ژئومورفولوژی در توسعه شهر خرم آباد


چکیده

یکی از پدیده های طبیعی تعیین کننده در تکوین پایداری شهرها،  ماندگاری بیشتری دارد به ساختارهای ژئومورفولوژی و شکلهای متعدد سطح زمین بر می گردد. از نظر مفهومی ژئومورفولوژی شهری به عنوان شاخه ای از مطالعات ژئومورفولوژی و علوم زمین، در چارچوب درك ارتباط متقابل آثار فرم ها و فرآیندهای ژئومورفولوژي و مسائل متعدد شهري قرار دارد و هدف اصلی آن افزایش امنیت از نظر مخاطرات ژئومورفولوژیک برای ساکنین، برنامه ریزان و مدیران شهرهاست و ایجاد رفاه برای  آنهاست. به این ترتیب این شاخه علمی، تبیین کننده راهکارهایی به منظور  استاندارد سازي براي شهرسازها، سیاستگذاران و برنامه ریزان شهري به شمار می آید. در نتیجه حدود مورد بررسی در ژئومورفولوژی شهری در برنامه ریزی و مدیریت شهری پایدار،  در چارچوب شناخت زمین و مکان های پایدار  برای استقرار و توسعه سکونتگاه های شهری، بررسی و تحلیل مشکلات مربوط به انتخاب مکان مناسب برای کاربری های متعدد شهری، تفسیر چگونگی استقرار ساختمان ها در داخل شهر در ارتباط با فرم ها و فرایندهای غالب ژئومورفولوژیکی و در نهایت ارزیابی آثار توسعه‌ی شهرها بر روی خصوصیات فرم ها و فرایندها. قرار می گیرد. بنابراین نتایج نهایی تحقیق تبیین کننده این موضوع اساسی است که ژئومورفولوژی شهری زمینه سازی موثر در برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری است. که در این برنامه ها می بایست توجه بیشتری را به خود جلب کند .

واژه های کلیدی: شهر، برنامه ریزی، مدیریت شهری، ژئومورفولوژی شهری،  توسعه شهرها.

مقدمه

اصولا درک ارتباط متقابل میان مسائل مربوط به شهر و پدیده های مختلف انسانی و طبیعی در تکوین پایداری شهرها،  به عنوان پیچیده ترین تجمع انسانی ماندگاری بیشتری دارد. یکی از پدیده های طبیعی تعیین کننده در این زمینه، به ساختارهای ژئومورفولوژی و شکلهای متعدد سطح زمین بر می گردد. هدف مقاله حاضر تبیین مفهوم و جایگاه ژئومورفولوژی شهری و فراهم نمودن چارچوبی مناسب برای مطالعه ی اهمیت و جایگاه ژئومورفولوژی در مطالعات و تحلیل مسائل شهری و نقش آن در توسعه مدیریت شهری است. از نظر روش شناسی و با توجه اهداف و ماهیت این مقاله، شیوه تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد ژئومورفولوژی با تحلیلی جغرافیایی از فرم ها و فرایندهای ژئومورفولوژیکی در سطح زمین، از نظر مفهوم و جایگاه نقش موثری را در تکوین ارتباط متقابل آثار فرآیندهای ژئومورفولوژي و مسائل شهري و راهکارهای موثر در برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری بر عهده دارد. به طور کلی سه بخش اصلی جایگاه ژئومورفولوژی شهری در زمینه برنامه ریزی و مدیریت پایدار شهری شامل شناخت، تشخیص و پیش بینی در زمینه ارتباط متقابل فرم و فرایندهای ژئومورفولوژی و مسائل شهری را بر عهده دارد. در نتیجه راهگشای بسیاری از مسائل برنامه ریزی شهری به ویژه توسعه فیزیکی شهرها خواهد بود. از این رو در این مقاله شکلگیری فضاهای شهری تحت تاثیر تفکرات ژئومورفولوژیکی و عوامل مختلف مربوط به آن زمینه ساز دست یابی به شکل پایدار شهری خواهد بود.

ويژگي هاي ژئومورفيک و توپوگرافيک يکي از عوامل موثر در شکل و سيماي فيزيکي و ساختارهاي فضايي شهرها به شمار مي آيند و برنامه ريزي هاي زيربنايي شهرها به دور از تاثيرات و شرايط توپوگرافي نمي باشد. در اين فصل سعي خواهيم کرد نقش واحدهاي ژئومورفيک را در رابطه با توسعه فيزيکي و برنامه ريزي هاي آتي شهر پلدختر مورد بررسي قرار دهيم.

واحدهاي ژئومورفيك و عناصر توپوگرافيك غالب با پويايي و ديناميسم محيط طبيعي در ارتباط هستند. بنابراين هرگونه اقدام در راستاي توسعه و عمران شهرها، به نحوي با پديده ها و اشكال ژئومورفيك، و در نتيجه با پويايي و ديناميسم مذكور مواجه مي گردد. در اين برخورد اگر برخي از اصول و نکات ضروري رعايت نشود، پايداري و تعادل مورفوديناميک محيط بر هم مي خورد و خطرات بزرگي، مستحدثات و تاسيسات شهري و حتي شهروندان را مورد تهديد قرار مي دهد. ديناميسم محيط طبيعي به طور کلي متاثر از دخالت فرآيندها يا نيروهاي دروني و بيروني زمين است .فرايندهاي ژئومورفيک نيز همانند واحدهاي ژئومورفيک گاهي اثرات مثبت از خود به جاي مي گذارند (مثل آتشفشان در غني ساختن خاک و…) و زماني داراي آثار و پيامدهاي منفي و زيانبار هستند. نتايج منفي اين فرايندها خود در برخي موارد صرفاً بصورت عوامل بازدارنده در برابر برنامه ريزي هاي شهري به ايفاي نقش مي پردازند (مثلاً وجود يک قله آتشفشان مانع از مکان گزيني يا توسعه يک شهر در مجاورت آن مي شود) و در بعضي مواقع به عنوان يک عامل خطرساز و مخرب (فوران آتشفشان، زلزله، سيل و…) ظاهر مي گردند. بنابراين ژئومورفولوژيست ها و به تبع آنها طراحان و برنامه ريزان شهري لازم است هم جنبه هاي مثبت و هم جنبه هاي منفي فرايندها و ديناميک هاي محيطي را در طرح ها و پروژه ها مورد توجه قرار دهند (زمرديان، 1378: 30 ،31).

فرآيندهاي ژئومورفيک بيروني در برنامه ريزي شهرها:

‫ﺍﺻﻮﻻً ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎه تر ﻭ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ­ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﺗﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻢ ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺮﺏ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻫﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺫﻳﻼً ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮﺩ:

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید