پایان نامه تاثیر ویژگی های فردی و رفتاری همسر بر رضایت مندی زنان از زندگی مشترک


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

گروه مطالعات زنان

پایان نامه کارشناسی ارشد

باعنوان:

تاثیر ویژگی های فردی و رفتاری همسر بر رضایت مندی زنان از زندگی مشترک

استاد راهنما :

دکتر محمد تقی کرمی قهی

استاد مشاور :

دکتر محمد حسین پناهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف شناخت تاثیر ویژگی های فردی و رفتاری همسر بر رضایت مندی زنان از زندگی مشترک ، انجام گرفته است . جهت تبیین موضوع مورد مطالعه از نظریه های فردی شدن سبک زندگی گیدنز و نظریه همسان همسری استفاده گردیده است به نحوی که منجر به استخراج شش فرضیه شده است . به لحاظ روش شناسی ، این پژوهش به روش پیمایش و در بین زنان متاهل 45-20 سال ساکن تهران صورت گرفته است .

حجم نمونه تحقیق مطابق با فرمول کوکران برابر با 266 نفربرآورد شده و جهت خنثی نمودن مشکل پرسشنامه های تکمیل نشده و مخدوش و ناقص 300 = n تعیین شد . نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بوده ، به نحوی که داده های لازم از 3 منطقه تهران (مناطق 3 و 9 و 12) جمع آوری شدند . در نهایت مفاهیم اصلی تحقیق بعد از تعریف نظری و عملیاتی و نیز بررسی اعتبار سازه و پایایی (آزمون آلفای کرونباخ) به روش پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت سپس به کمک آزمون همبستگی پیرسون به بررسی رابطه بین شاخص های پژوهش با رضایت زنان از زندگی پرداخته شده است و در ادامه به کمک دستور رگرسیون خطی چند متغیره تاثیر این پارامترها بر رضایت زنان از زندگی مشترک بررسی شده تا مشخص شود کدامیک از آنها می تواند رضایت زنان از زندگی مشترک را پیش بینی کند . در نهایت محقق به کمک جداول دو بعدی و آزمون کای اسکوئر (خی دو) به بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی با رضایت زنان از زندگی مشترک پرداخته است . روابط عاطفی عمیق همسر بیشترین و رابطه مرد با خانواده همسر کمترین تاثیر را بر رضایت از زندگی مشترک دارد ، همچنین بین سن زنان ، تحصیـلات ، مـدت زمان ازدواج ، نوع مسکن ، درآمد همسر ، نوع ازدواج   و تعداد فرزندان و رضایت زنان از زندگی مشترک به لحاظ آماری رابطه معناداری وجود ندارد .

مقدمه :

خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است و به عنوان کانون اصلی زندگی فردی و اجتماعی ،  نقش و کارکرد آن برای رشد و تعالی شخصیت فردی و هویت جمعی افراد و همچنین پرورش نسل آینده مورد توجه علوم اجتماعی بوده است . قرارگرفتن زنان به عنوان محور خانواده ویژگی خاصی را برای آنها ایجاد می کند . رضایتمندی زوجین یکی از مباحث قابل توجه در علوم اجتماعی است و یکی از علل اهمیت این موضوع در تفاوت جوامع به لحاظ معیارهای رضایت مندی است .

زنان نقش مهمی در خانواده داشته و همچنین اهمیت بالایی در تغییرات و تحولات آینده جامعه دارند . بنابراین رضایت زنان در خانواده ، مهمترین رکن سلامت روانی افراد خانواده است و در عین حال برای سلامتی اجتماعی در جامعه نیز اهمیت بسزایی دارد . یکی از عوامل موثر بر تحکیم خانواده رضایت زن از همسر است و به نظر می رسد ویژگی های همسر و سرمایه های اجتماعی او بر رضایت زن تأثیر می گذارد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید