پایان نامه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوس بر سطوح لاکتات، کورتیزول و VO2max دانشجویان پسر غیر ورزشکار


دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد

گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیگرایش فیزیولوژی ورزشی

تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوس بر سطوح لاکتات، کورتیزول و VO2max دانشجویان پسر غیر ورزشکار

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

دکتر مهتاب معظمی

پاییز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

فصل اول: طرح تحقیق                                                                                                           

مقدمه1
بیان مسئله3
ضرورت و اهمیت تحقیق6
اهداف تحقیق8
فرضیه های تحقیق10
تعریف واژه ها11

فصل دوم ادبیات تحقیق                                       

مبانی نظری14
تمرین هوازی14
شدت تمرین14
مدت تکرار تمرین15
انواع تمرینات ورزشی هوازی15
عوامل تاثیر گذار17
سطح آمادگی و اکسیژن مصرفی بیشینه17
وراثت17
جنسیت18
سازگاریهای تمرینات هوازی18
سازگازیهای عضلانی18
سازگاریهای قلبی عروقی19
سازگاریهای تنفسی20
سازگاریهای متابولیکی21
نسبت تبادل تنفسی21
اکسیژن مصرفی21
حداکثر اکسیژن مصرفی21
لاکتات22
علل تولید لاکتات24
آستانه لاکتات25
لاکتات و خستگی25
کورتیزول26
آثار سوخت و سازی اصلی کورتیزول27
سایر اثرات کورتیزول29
پیامدهای استفاده کبد از پروتئین و اسیدهای آمینه پلاسما29
هیپوفیز و ترشحات قشر فوق کلیه در ورزش30
آثار کاتابولیکی کورتیزول31
ترشح کورتیزول و غلظت لاکتات خون31
تغییرات ترشح کورتیزول در ارتباط با VO2max33
اسطوخودوس33
بخشهای مورد استفاده گیاه33
ترکیبات34
اثرات35
عوارض جانبی36
موارد منع مصرف36
اسطوخودوس و ترشح کورتیزول36
مبانی تجربی38
تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور38
تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور40
جمع بندی کلی از نتایج تحقیقات42

 فصل سوم روش تحقیق

روش انجام تحقیق43
جامعه و نمونه آماری43
نحوه نمونه گیری43
معیارهای ورود44
متغییر های تحقیق44
ابزار های جمع آوری داده ها45
روش جمع آوری داده ها45
روش اجرا48
روش نمونه گیری خونی49
حجم پلاسما50
روش  اجرای تمرینات50
روش تعیین شدت تمرین51
برنامه تمرین52
روش تحلیل داده ها52

فصل چهارم: یافته های تحقیق                                               

مقدمه54
توصیف آماری داده ها54
تجزیه و تحلیل استنباطی یافته ها57
آزمون نرمال بودن توزیع داده ها57
آزمون همگن بودن گروه ها58
آزمون فرضیه ها61

فصل پنجم: بحت و نتیجه گیری

مقدمه85
چکیده تحقیق85
بحث و نتیجه گیری86
تجزیه و تحلیل یافته ها مربوط به سطوح پلاسمایی لاکتات86
تجزیه و تحلیل یافته ها مربوط به سطوح سرمی کورتیزول88
تجزیه و تحلیل یافته ها مربوط به مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max)90
نتیجه گیری92
پیشنهادات تحقیق92
پیشنهادات برخاسته از تحقیق92
پیشنهادات برای تحقیقات آینده93
فهرست منابع             94
  
پیوست ها 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                                      صفحه

تصویر شماره 1: چرخه گلوکز آلانین31
تصویر شماره 2: ارتباط بین هیپوفیز و قشر فوق کلیه32
تصویر شماره 3: نحوه ترشح و تاثیر گذاری کورتیزول34
تصویر شماره 4: بوته گیاه اسطوخودوس35
تصویر شماره 5: آزمون هوازی بیشینه (بروس)48
تصویر شماره 6: نمونه گیری خون جهت برداشت لاکتات و کورتیزول49

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                      صفحه

جدول 4-1: آماره های گرایش به مرکز و پراکندگی آزمودنی ها پیش از اعمال متغییر مستقل55
جدول 4-2: آماره های گرایش به مرکز و پراکندگی آزمودنی ها پیش از اعمال متغییر مستقل     56
جدول 4-3 : نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغییرهای سن و اندازه های تن سنجی آزمودنی ها قبل از اعمال متغییر مستقل57
جدول 4-4: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغییرهای لاکتات، کورتیزول و VO2max در مرحله پیش و پس آزمون58
جدول 4-5 : نتایج آزمون همگن بودن گروه ها برای متغییرهای سن و اندازه های تن سنجی آزمودنی ها قبل از اعمال متغییر مستقل59
جدول 4-6: نتایج آزمون همگن بودن گروه ها برای متغییرهای لاکتات، کورتیزول و VO2max قبل از اعمال متغییر مستقل60
جدول 4-7: میانگین و انحراف معیار سطوح پلاسمایی لاکتات گروه تمرین هوازی و شاهد61
جدول 4-8: تغییرات سطح پلاسمایی لاکتات گروه تمرین هوازی و شاهد61
جدول 4-9: میانگین و انحراف معیار سطح سرمی کورتیزول گروه تمرین هوازی و شاهد63
جدول 4-10: تغییرات سطح سرمی کورتیزول گروه تمرین هوازی (10نفر) و شاهد (7نفر)63
جدول 4-11: میانگین و انحراف معیار مقادیر VO2max گروه تمرین هوازی و شاهد65
جدول 4-12: تغییرات مقادیر  VO2max گروه تمرین هوازی و شاهد65
جدول 4-13: میانگین و انحراف معیار سطح پلاسمایی لاکتات گروه مکمل و شاهد67
جدول 4-14: تغییرات سطح پلاسمایی لاکتات گروه مکمل و شاهد67
جدول 4-15: میانگین و انحراف معیار سطح سرمی کورتیزول گروه مکمل و شاهد69
جدول 4-16: تغییرات سطح سرمی کورتیزول گروه مکمل و شاهد69
جدول 4-17: میانگین و انحراف معیار مقادیر VO2max گروه مکمل و شاهد71
جدول 4-18: تغییرات مقادیر VO2max گروه مکمل و شاهد71
جدول 4-19: میانگین و انحراف معیار سطح پلاسمایی لاکتات گروه تمرین هوازی مصرف مکمل و گروه شاهد73
جدول 4-20: تغییرات سطح پلاسمایی لاکتات گروه تمرین هوازی – مصرف مکمل و گروه شاهد73
جدول 4-21: میانگین و انحراف معیار سطح سرمی کورتیزول گروه مکمل – تمرین هوازی و گروه شاهد75
جدول 4-22: تغییرات سطح سرمی کورتیزول گروه مکمل – تمرین هوازی و گروه شاهد75
جدول 4-23: میانگین و انحراف معیار مقادیر VO2max گروه تمرین هوازی – مکمل و شاهد77
جدول 4-24: تغییرات مقادیر VO2max گروه تمرین هوازی-مکمل و شاهد77
جدول 4-25: میانگین و انحراف معیار سطح پلاسمایی لاکتات سه گروه تجربی79
جدول 4-26: تغییرات سطح پلاسمایی لاکتات بین سه گروه تجربی79
جدول4-27: میانگین و انحراف معیار سطح سرمی کورتیزول سه گروه تجربی81
جدول 4-28: تغییرات سطح سرمی کورتیزول بین سه گروه تجربی81
جدول 4-29: میانگین و انحراف معیار مقادیر VO2max سه گروه تجربی83
جدول 4-30: تغییرات مقادیر VO2max  بین سه گروه تجربی83

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                                                      صفحه

نمودار 4-1: تغییرات میانگین سطح پلاسمایی لاکتات گروه های تمرین هوازی و شاهد در پیش آزمون و پس آزمون62
نمودار 4-2: تغییرات میانگین سطح سرمی کورتیزول گروه های تمرین هوازی و شاهد در پیش آزمون و پس آزمون64
نمودار 4-3: تغییرات میانگین مقادیر VO2max گروه های تمرین هوازی و شاهد در پیش آزمون  وپس آزمون66
نمودار 4-4: تغییرات میانگین سطح پلاسمایی لاکتات گروه های مکمل و شاهد در پیش آزمون وپس آزمون68
نمودار 4-5: تغییرات میانگین سطح سرمی کورتیزول گروه های مکمل و شاهد در پیش آزمون و پس آزمون70
نمودار 4-6: تغییرات میانگین مقادیر VO2max گروه های مکمل و شاهد در پیش آزمون و پس آزمون72
نمودار 4-7: تغییرات میانگین سطح پلاسمایی لاکتات گروه های تمرین هوازی – مصرف مکمل اسطوخودوس و شاهد در پیش آزمون و پس آزمون74
نمودار 4-8: تغییرات میانگین سطح سرمی کورتیزول گروه مکمل – تمرین هوازی و گروه شاهد در پیش آزمون و پس آزمون76
نمودار 4-9: تغییرات میانگین مقادیر VO2max گروه مکمل – تمرین هوازی و گروه شاهد در پیش آزمون و پس آزمون78
نمودار 4-10: میانگین های سطح پلاسمایی لاکتات سه گروه تجربی (گروه تمرین هوازی، گروه مکمل و گروه تمرین هوازی – مصرف مکمل) در پیش آزمون و پس آزمون80
نمودار 4-11: میانگین های سطح سرمی کورتیزول سه گروه تجربی (گروه تمرین هوازی، گروه مکمل و گروه تمرین هوازی – مصرف مکمل) در پیش آزمون و پس آزمون82
نمودار 4-12: میانگین های مقادیر VO2max سه گروه تجربی (گروه تمرین هوازی، گروه مکمل و گروه تمرین هوازی – مصرف مکمل) در پیش آزمون و پس آزمون84

مقدمه

از زمان های بسیار قدیم بشر به دنبال استفاده از شرایطی بوده است که سریعتر بدود، بالاتر بپرد، و قویتر مبارزه و پیکار کند. به دست آوردن این شرایط نیازمند تمرین و تلاش بسیار در جهت بهبود سطح آمادگی بدنی و فعالیتهای حرکتی و مهارتی است، یکی از راه های کسب موقعیت های بهتر بدنی شرکت در فعالیت های بدنی هدفمند و زماندار تحت عنوان فعالیت های ورزشی است(1, 2).

توجه به ورزش و تربیت بدنی در عرصه حاضر به لحاظ پیشگیری از امراض و حفظ تندرستی و سلامتی برای افراد جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. پیشرفت های علوم ورزشی در سالهای اخیر بسیار چشمگیر بوده و آمادگی بدنی نیز به عنوان بخش مهمی از این پیشرفتها، از تنوع، تغییر و توسعه به دور نبوده است.انجام تمرینات خاص برای رسیدن به آمادگی مطلوب تر رشته های ورزشی و همچنین در بحث تندرستی عمومی اهمیت ویژه ای دارد. اگر این تمرینات بر پایه تحقیقات علمی استوار باشد، نتایج بهتری را در پی خواهد داشت(3).

فعالیتهای بدنی موجب تغییرات مهمی در سطوح هورمونی و متابولیت های پلاسما می شوند که می توان به تغییرات سطح کورتیزول اشاره کرد(4). استرس از جمله عوامل خارجی است که مستقیماً در تحریک و ترشح کورتیزول تأثیر می‌گذارد و چنانچه ورزش را به عنوان یک استرس پیش بینی شده محسوب نمائیم در انواع مختلف ورزشها افزایش غلظت پلاسمایی کورتیزول به میزانهای مختلف را مشاهده می‌نمائیم. کورتیزول با فعال کردن گلوکونئوژنز در سطح کبد و عضله، گلوکز و انرژی مورد نیاز هنگام فعالیتهای شدید را فراهم می کند اما این فرآیند ها در طولانی مدت موجب کاهش پروتئین عضلانی و کاهش اسید های آمینه می شود(5-7). یکی دیگر از عوارض منفی این تغییرات افزایش میزان لاکتات خون و در نتیجه آن کاهش عملکرد ورزشی و بدنی و همچنین افزایش خستگی است. در تحقیقات فراوانی به این نکته که با افزایش سطح آمادگی و فعالیت بدنی میزان تحمل لاکتات افزایش می یابد اشاره شده است، لیکن اهمیت فراوان چگونگی بدست آوردن عملکرد طولانی مدت و بهتر به دور از استرس ناشی از ورزش، کاهش پروتئین سلولی، خستگی و افزایش لاکتات بیانگر اینست که علاوه بر تمرین و فعالیت بدنی می توان نقش متغیرهای دیگری چون تغذیه، مصرف مکملهای داروئی و غذایی را بیش از پیش بررسی کرد.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید