پایان نامه تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

پایانامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع

گروه برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، اجتماعی

عنوان

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

استاد راهنما:

دکتر عباس علوی راد

 استاد مشاور:

دکتر زهرا نصراللهی

چکیده :

توسعه و رشد اقتصادی از اهداف کلان اقتصادی هر کشور می باشد و یکی از  فاکتورهای تحقق این مهم، توسعه و رشد صنعت آن کشور می باشد که ملاک موفقیت در این هدف، ایجاد ثبات است. تحقق ثبات از طریق شناخت عوامل  ایجاد کننده آن و برطرف نمودن آن ها، می تواند موثر باشد. هدف مطالعه کنونی بررسی میزان تاثیر توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن بر نوسانات رشد صنایع وابسته به نقدینگی (سرمایه درگردش) بالا می باشد. از این رو، تخمین به کمک یک مدل اقتصاد سنجی در دوره زمانی 1390:4-1382:1 و با استفاده از الگوی گارچ (GARCH) و روش حداقل مربعات (DOLS) انجام شده است. در این مطالعه نوسانات رشد صنعت در کنار توسعه و نوسانات بخش بانکی و بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج برآوردها حاکی از آن است که توسعه هر دو بخش بانکی و بازار سهام موجب کاهش نوسانات رشد صنعت می شود و نوسانات ناشی از توسعه این دو بخش نیز موجب افزایش نوسانات رشد صنعت می گردد اما نکته قابل توجه براوردها آن است که بخش بانکی (نسبت به توسعه مالی) تاثیر چشم گیری بر نوسانات رشد صنایع داشته است که این خود اهمیت بخش بانکی و بخصوص سیاست های بخش بانکی را مورد توجه قرار می دهد. علاوه بر آن، به منظور حصول اطمینان از نتایج بدست آمده، استواری تخمین های انجام شده با استفاده از دو شاخص دیگر نقدینگی مورد نیاز شرکت ها، صورت گرفت که حاکی از تایید نتایج است.  

کلمات کلیدی: توسعه مالی- نوسانات مالی- نوسانات رشد صنعت

فهرست مطالب

   عنوان                  صفحه

 فصل اول: کلیات… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-4- هدف  تحقیق.. 4

1-5- فرضیات تحقیق.. 5

1-6- روش شناسی  تحقیق.. 5

1-6-1 – شیوه تجزیه و تحلیل آماری.. 5

1-62داده ها 5

1-7- ابزار تحقیق.. 6

1-8 – تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 6

1-8-1- رشد اقتصادی.. 6

1-8-2- وابستگی به تامین مالی خارجی (سرمایه در گردش) 6

1-8-3 – توسعه مالی.. 7

1-8-4-  نوسانات رشد صنایع (نوسانات رشد خروجی) 7

1-9 – محدودیت های تحقیق.. 7

1-10 – خلاصه ای از فصول پایان نامه. 8

فصل دوم: ادبیات موضوع و مبانی نظری… 9

   2-1- مقدمه. 10

2-2- تاریخچه  توسعه مالی و رشد. 11

2-3- پیشینه تجربی توسعه مالی و رشد. 14

2-3-1- تحقیقات  خارجی.. 14

2-3-2- تحقیقات داخلی.. 16

2-4- تاریخچه ارتباط توسعه مالی و نوسان رشد. 17

2-5- پیشینه تجربی ارتباط  توسعه مالی و نوسانات خروجی.. 19

2-6- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 23

2-7- وضعیت نظام  مالی ایران.. 23

2-8- خلاصه فصل.. 28

فصل سوم: روش شناسی تحقیق… 29

3-1- مقدمه. 30

3-2- ساختار مدل.. 30

3-2-1- معرفی متغیرها 31

3-2-1-1- اندازه گیری نقدینگی، توسعه مالی و نوسانات.. 31

3-2-1-1-1- نقدینگی.. 31

3-2-1- 1-2- اندازه گیری توسعه مالی.. 34

3-2-1-1-3- محاسبه نوسانات.. 37

3-2-1-2- اندازه گیری متغیرها 37

3-2-1-2-1- متغیر … 37

3-2-1-2-2- متغیر … 38

3-2-1-2-3- متغیر  و …….. 39

3-2-1-2-4- متغیر  و………… 40

3-2-1-2-5- متغیر …. 40

3-3- داده ها 41

3-4- روش های اقتصاد سنجی مورد مطالعه. 43

3-4-1- آزمون ریشه واحد برای پایایی.. 44

3-4-2- همجمعی.. 45

3-4-2-1- روش آزمون هم جمعی انگل – گرنجر. 46

3-4-2-2- روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) 47

3-4-2-3- روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS) 47

3-4-2-3- روش حداقل مربعات پویا (DOLS) 49

3-4-2-4- آزمون ثبات.. 54

3-4-3- مدل های خانواده ARCH.. 55

3-5- خلاصه و نتیجه گیری.. 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها. 59

4-1 – مقدمه. 60

4-2- انتخاب صنعت… 60

4-3- مدلسازی نوسانات  متغیرهای مورد نظر. 61

4-3-1- آزمون ریشه واحد متغیرهای توضیح دهنده نوسانات.. 61

4-3-2- نوسانات متغیر…. 61

4-4- روش براورد مدل.. 65

4-4-1- آزمون ریشه واحد. 65

4-4-2- برآورد مدل با استفاده ازروش حداقل مربعات پویا  (DOLS) 66

4-5-  بررسی استوار بودن نتایج.. 71

4-6- خلاصه و جمع بندی.. 72

فصل پنجم: نتیجه گیری… 74

5-1- مقدمه. 75

5-2- مروری بر خطوط کلی تحقیق.. 75

5-3- فرضیات.. 76

5-3-1- آزمون فرضیه اول.. 77

5-3-2- آزمون فرضیه دوم. 77

5-3-3- آزمون فرضیه سوم. 77

5-3-4- آزمون فرضیه چهارم. 77

5-4- نتیجه گیری.. 78

مراجع. 80

منابع لاتین.. 80

مراجع فارسی.. 84

پیوست ها 87

پیوست (الف) 87

پیوست (ب) 94

پیوست (ج) 98

پیوست (د) 102

پیوست (ه)

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید