پایان نامه تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی


موسسه آموزش عالی فارابی

تحصیلات تکمیلی مدیریت

پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

( گرایش مدیریت استراتژیک )

عنوان:

تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی

در نهادهای دانش محور

استاد راهنما

دکتر معصومه حسین زاده شهری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خلاقیت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه‌های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرار می‌دهد. در عصر تحولات و تغییرات سریع، سازمان‌هایی در جرگه موسسات موفق قرار می‌گیرند که مرتبا دانش جدید تولید نموده، آنرا در سطح سازمان گسترش داده و با سرعت زیاد از آن در محصولات و خدماتی که ارائه می‌دهند استفاده کنند. مدیریت دانش توانایی خرد جمعی در افزایش پاسخ گویی و نوآوری است. برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه مولفه مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری است. با ترکیب این مولفه‌ها نظام مدیریت دانش خلق می‌شود.

بررسی میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی جهت استفاده از آن برای توجیه مدیران ارشد نهادهای دانش محور و پیوند هر چه بیشتر علم مدیریت دانش با یکی از مفاهیم مهم رفتار سازمانی یعنی خلاقیت، با تعیین میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر آن از اهداف اصلی این پژوهش می‌باشد. به این منظور میزان تاثیر انواع نظام (سیستم)‌های اصلی مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در سازمان‌های دانش محور از طریق مصاحبه با مدیران تمامی شرکتهای مشاوره مدیریت فعال در حوزه ی مدیریت دانش بعنوان شاخص ترین نهادهای دانش محور در ایران طی یک پژوهش کیفی سنجیده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت، مخصوصا خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور تاثیر مستقیم دارد.

کلید واژه ها: مدیریت دانش، خلاقیت سازمانی، نهاد دانش محور، نظام مدیریت دان

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه.. 1

1-2- بیان مسئله.. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-4- اهداف تحقیق.. 4

1-4-1- اهداف اصلی.. 4

1-4-2- اهداف فرعی.. 4

1-5- فرضیات تحقیق.. 5

1-5-1- فرضیات اصلی.. 5

1-5-2- فرضیات فرعی.. 5

1-6- نوع و روش تحقیق.. 5

1-7- روش گردآوری اطلاعات.. 6

1-8- جامعه آماری.. 6

1-9- روش نمونه گیری.. 7

1-10- قلمرو تحقیق.. 7

1-10-1- قلمرو موضوعی.. 7

1-10-2- قلمرو مکانی.. 7

1-10-3- قلمرو زمانی.. 7

1-11- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی.. 8

1-11-1- نظام مدیریت دانش.. 8

1-11-1-1- انواع نظام‌های مدیریت دانش.. 9

1-11-2- خلاقیت.. 10

1-11-3- نهاد دانش محور.. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مبانی نظری.. 12

2-1-1- مقدمه.. 12

2-1-2- مدیریت دانش.. 14

2-1-3- سازمان (نهاد) دانش محور.. 55

2-1-4- خلاقیت.. 59

2-2- پیشینه تحقیق.. 79

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 79

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 82

2-2-3- مقایسه پیشینه تحقیقات با موضوع این تحقیق.. 84

2-3- چارچوب مفهومی تحقیق.. 84

2-4- جمع بندی.. 85

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه.. 87

3-2- روش تحقیق.. 88

3-3- متغیرهای تحقیق.. 89

3-4- جامعه آماری.. 89

3-5- نمونه آماری.. 91

3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 92

3-7- روایی و پایایی مصاحبه.. 93

3-8- شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 96

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

4-1- مقدمه.. 99

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه.. 99

4-2-1- مصاحبه با مدیرعامل شرکت تحقیقات صنایع فرناس آریا   99

4-2-2- مصاحبه با مدیر فناوری شرکت اینوتکس ایران.. 101

4-2-3- مصاحبه با مدیرعامل شرکت سپهر اندیش دارمان.. 102

4-2-4- مصاحبه با مدیرعامل شرکت مشاوره مهندسی نداک   104

4-2-5- مصاحبه با مدیردپارتمان طرح‌ریزی پروژه‌های شرکت گسترش‌اندیشه پویا.. 106

4-2-6- مصاحبه با مدیرتوسعه و بهبود محصول شرکت مشاوران توسعه آینده.. 107

4-2-7- مصاحبه با مدیرعامل شرکت فرا روش صبا.. 109

4-3- خصوصیات شرکتهای مورد مطالعه.. 111

4-3-1- خصوصیات شرکت تحقیقات صنایع فرناس آریا.. 111

4-3-2- خصوصیات شرکت اینوتکس ایران.. 112

4-3-3- خصوصیات شرکت سپهر اندیش دارمان.. 113

4-3-4- خصوصیات شرکت مشاوره مهندسی نداک.. 113

4-3-5- خصوصیات شرکت گسترش اندیشه پویا.. 115

4-3-6- خصوصیات شرکت مشاوران توسعه آینده.. 116

4-3-7- خصوصیات شرکت فرا روش صبا.. 117

4-4- نتایج تجزیه و تحلیل.. 119

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه.. 120

5-2- تحلیلی بر سوالات پژوهش.. 120

5-2-1- نتایچ بدست آمده از سوالات.. 120

5-3- نتیجه گیری.. 121

5-4- پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق.. 122

5-5- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی.. 123

5-6- محدودیتهای تحقیق.. 124

منابع و مأخذ

6-1- منابع فارسی.. 125

6-2- منابع انگلیسی.. 12

فهرست اشکال و جداول

شکل 2-1: حلقه تبدیل دانش                               16

شکل 2-2: گامهای اصلی چرخه مدیریت دانش                       17

شکل 2-3: هرم دانش                                      17

شکل 2-4: دوره عمر دانش                                 25

شکل 2-5: تولید دانش در زمینه‌های مختلف                       27

شکل 2-6: عناصر بنیادی مدیریت دانش                      31

جدول 2-1: مراحل و ابزارهای مدل پایه‌های ساختمان دانش              33

شکل 2-7: مدل نوناکا و تاکئوچی                          38

جدول 2-2: مقایسه دیدگاه‌های عینیت گرا و عمل گرا درباره‌ی دانش         40

جدول 2-3: تاکید موضوعی ادبیات مدیریت دانش اولیه                     41

جدول 2-4: فرآیند اجرای نظام مدیریت اسناد و مدارک                    43

شکل 2-8: اجزای نظام مدیریت جریان کار                        51

شکل 2-9: عوامل مؤثر در نظام مدیریت دانش سازمان                  54

شکل 2-10: تفاوت مفهومی بین خلاقیت و نوآوری                   65

شکل 2-11: ارتباط افراد خلاق و نوآور                              66

شکل 2-12: مراحل خلاقیت از نظر آمابیل                         68

شکل 2-13: مراحل خلاقیت از نظر آلبریشت                        69

جدول 3-1: سوالات طبقه بندی شده مصاحبه                        95

جدول 4-1: وضعیت شرکت مورد مطالعه اول                        101

جدول 4-2: وضعیت شرکت مورد مطالعه دوم                        103

جدول 4-3: وضعیت شرکت مورد مطالعه سوم                        105

جدول 4-4: وضعیت شرکت مورد مطالعه چهارم                      106

جدول 4-5: وضعیت شرکت مورد مطالعه پنجم                       108

جدول 4-6: وضعیت شرکت مورد مطالعه ششم                        110

جدول 4-7: وضعیت شرکت مورد مطالعه هفتم                     111

جدول 4-8: وضعیت کلی جامعه آماری مورد مطالعه                    120

جدول 5-1: نتایج حاصل از پژوهش

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید