پایان نامه تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی استان


دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده فرماندهی و ستاد

 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

 

موضوع:

تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران  انتظامی استان (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه سال 1392)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران  انتظامی استان کرمانشاه می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی واز نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران انتظامی کرمانشاه می باشد که در سال 91-92 در قسمت های اجرایی مشغول به کار می باشندکه تعداد آنان 50 نفر از مدیران نیروی انتظامی کرمانشاه می باشند. که به صورت تمام شمار انتخاب گردیدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مهارت های مدیریتی کافمن و لی و پرسشنامه عملکرد مدیران پاترسون است. روش تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام می باشد. نتایج همبستگی نشان داد بین مهارت مدیریتی انسانی، فنی و ادراکی برکیفیت عملکرد مدیران  انتظامی استان کرمانشاه تاثیر و رابطه مثبت معنادار(01/0 ≥ P) وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مهارت مدیریتی ادراکی، انسانی و فنی به ترتیب پیش بینی کننده قوی کیفیت عملکرد شغلی مدیران انتظامی استان کرمانشاه است(01/0 ≥ P) و مدل معادلات ساختاری نشان داد که مهارت ادراکی در مدل بیشترین با مقدار  بیشترین تاثیر را روی کیفیت عملکرد مدیران انتظامی دارد.

کلمات کلیدی:

مهارت های مدیریتی، عملکرد شغلی، مدیران انتظامی،مهارت ادراکی،مهارت انسانی،مهارت فنی

 

مقدمه:

امروزه یکی ازمزیتهای نسبی ، مهم واساسی سازمانها درمحیط رقابتی ونامطمئن، عامل مدیریت آنهاست. باتوجه به اینکه دردنیای کنونی در پشت هرماشین بزرگ اقتصادی نام یک مدیربه چشم می خورد ، بدون شک اعمال مدیریت اثربخش وکارا ضامن موفقیت سازمان دررسیدن به اهداف و راهبردهای خوداست . دراین  میان،نیازبه مدیریت به ویژه در دانشگاهها و مراکز علمی به دلیل نقش بسیارمهم این مراکز به لحاظ تعلیم وتربیت نیروی انسانی متخصص ، اهمیت بسیاری دارد(فرتاش، 1383).

صلاحیت مدیران ازنظرمهارتهای مدیریتی نیز یکی ازعوامل استمرار موفقیت درهرسازمانی است . اثربخشی وکارایی مدیران ، مستلزم داشتن مهارتهای مدیریتی است که با به کارگیری آنهادرموقعیتها و جایگاههای مختلف سازمانی می توان به این اهداف نائل شد(میرسپاسی، 1385).

همه مشاغل مدیریت مستلزم کاربرد مهارت‌هاست . گرچه درانجام دادن بعضی ازوظایف ، مهارت‌های سه‌گانه لازم و ملزوم یکدیگر به نظرمی‌رسند ، باوجوداین ، ارزش نسبی آنها درسطوح و رده‌های مختلف مدیریت فرق می‌کند. مدیران رده‌های سرپرستی به مهارت‌های فنی قابل ملاحظه‌ا ی نیازدارند زیرا که وظایف آنها غالبا ًایجاب می‌کندکه زیردستان خود را راهنمایی کنند یا آموزش دهند . درمقابل مدیران رده‌بالای سازمان‌ها چندان نیازی به مهارت‌های فنی ندارند . بلکه وظایف تصمیم‌گیری ، برنامه‌ریزی وسازماندهی ایجاب می‌کندکه به مهارت ادراکی قابل ملاحظه‌ای مجهز باشند. مهارت‌های انسانی تقریباً لازمه انجام دادن همه وظایف درهمه سطوح مدیریت است زیراکه مدیران  صرف نظرازنوع وظایف یاسطح مسئولیت ومقام با افراد انسان سروکارداشته برای جلب همکاری واثرگذاری بررفتارآنها باید از مهارت‌های انسانی برخوردار باشند. ازاین رو ،امروزه ،درمدیریت سازمان‌ها ،تأکید برمهارت‌های انسانی اولویت ویژه‌ای پیداکرده است(استونر، ‌جیمز؛ تر جمه پارساییان واعرابی،1383). بنابراین تفاسیرتوانایی رهبری ومدیریت تنها به این معنا نیست که مدیر عنوان مدیریت ،سرپرست ویا مدیرگروه را یدک بکشد بلکه مدیریت باید همواره مراحل رشدوپیشرفت مداوم را برای سازمان وعوامل گوناگون فراهم آورد؛و با بهره گیری ازمهارتهای اساسی موجود و انجام کنشهای گوناگون با تلفیق علم ،دانش وتجربه درجهت اهداف سازمان درحرکت باشد.لذا برای رسیدن به چنین روندی بررسی وبهره گیری ازالگوهای مهارتهای سه گانه ی مدیریتی شامل مهارت انسانی،مهارت فنی و مهارت ادراکی ؛طراحی وتبیین این مهارتها درسطوح مدیریتی برای مدیران یک نیاز اساسی محسوب می گردد.(گودرزی 1387).

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید