پایان نامه تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان


دانشگاه آزاد اسلامی

« واحد رشت »

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MS.C)

گرایش: مدیریت منابع انسانی

عنوان:

تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان

در ادارات امور مالیاتی استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر حسین گنجی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1   مقدمه     …………………………………………………………………………………………………    2

1-2 بیان مساله  ………………………………………………………………………………………………..    3

1-3 اهمیت پژوهش  …………………………………………………………………………………………    4

1-4  اهداف پژوهش  ………………………………………………………………………………………..    5

1-5 چارچوب نظری تحقیق  ………………………………………………………………………………    6

1-6 فرضیات تحقیق  ………………………………………………………………………………………….   9

1-7  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش  …………………………………………………   9

1-7-1 متغیر وابسته: رضایت شغلی  …………………………………………………………………..   9

1-7-2  متغیر مستقل: مهارتهای ارتباطی  ……………………………………………………………   10

1-7-2-1  مثبت گرایی  ………………………………………………………………………………..   10

1-7-2-2  همدلی  ……………………………………………………………………………………….   11

   1-7-2-3  تساوی  ……………………………………………………………………………………….   12

1-8 قلمرو تحقیق  …………………………………………………………………………………………..   1بخش اول- رضایت شغلی

2-1 رضایت شغلی  …………………………………………………………………………………………..   15

2-1-1  تعریف رضایت شغلی  …………………………………………………………………………..    16

2-1-2  نظریه های مختلف در خصوص رضایت شغلی ………………………………………….    17

2-1-2-1 نظریه ارزش ……………………………………………………………………………………..    18

2-1-2-2  نظریه بریل……………………………………………………………………………………….    18

2-1-2-3  نظریه امید و انتظار ……………………………………………………………………………    18

2-1-2-4  نظریه نقشی  ……………………………………………………………………………………    19

2-1-2-5  نظریه بلیک و موتون  ………………………………………………………………………..    19

2-1-2-6  نظریه کامروایی نیاز  …………………………………………………………………………    19

2-1-2-7  نظریه هالند  …………………………………………………………………………………….    19

2-1-2-8  نظریه الگوی انگیزشی پورتر و لاولر  …………………………………………………..   20

2-1-3   عوامل موثر بر رضایت شغلی ………………………………………………………………..   21

2-1-3-1  عوامل درونی محتوایی، صفات و ویژگی های کار  ………………………………..   24

عوامل زمینه ساز بیرونی  …………………………………………………………………    25

2-1-3-2-1  یکسانی حقوق و مزایا  ………………………………………………………………..    25

2-1-3-2-2  شرایط مناسب کاری و همکاران مساعد  ………………………………………..    26

2-1-3-3  ویژگیهای فردی ……………………………………………………………………………..    27

2-1-3-3-1  تناسب شغل با ویژگیهای فردی  …………………………………………………….   27

2 -1-4  پیامد رضایت و عدم ضایت شغلی  ………………………………………………………    29

2-1-5  رضایت شغلی و جنسیت  ……………………………………………………………………    32

 

بخش دوم – ارتباطات

2-2  ارتباطات  ………………………………………………………………………………………………   34

2-2-1  تعریف ارتباطات  ………………………………………………………………………………     36

2-2-2  طبقه بندی فرایند ارتباطات  …………………………………………………………………    37

2-2-2-1  مدل میچل و رایس  …………………………………………………………………………   37

2-2-2-2  مدل برکو- ولوین  ………………………………………………………………………….    38

الگوی خطی ارتباطات  ……………………………………………………………….   38

2-2-2-2-2  الگوی تعاملی ارتباطات  ……………………………………………………………..   39

2-2-3  اهمیت ارتباطات و مهارتهای ارتباطی  …………………………………………………..   40

2-2-4  نقش ارتباطات  ………………………………………………………………………………….   42

2-2-5  انواع ارتباطات  …………………………………………………………………………………   44

2-2-5-1  ارتباط با خود  ………………………………………………………………………………   44

2-2-5-2  ارتباط با دیگران  ……………………………………………………………………………  44

2-2-5-3  ارتباط جمعی یا عمومی  …………………………………………………………………  44

2-2-6  موانع ارتباطی  …………………………………………………………………………………..  46

2-2-7  ارتقای اثربخشی ارتباطات  ………………………………………………………………….  47

2-2-8  سه اصل مورد نیاز برای ارتباط کارآمد  …………………………………………………  48

2-2-9  همدلی  …………………………………………………………………………………………….  48

2-2-9-1 بخشهای سه گانه همدلی……………………………………………………………………  50

2-2-9-2  راههای رسیدن به همدلی …………………………………………………………………  52

هوش هیجانی و همدلی  ……………………………………………………………………..    54

2-2-10  مثبت گرایی  ……………………………………………………………………………………….    55

2-2-10-1 رفتار سازمانی مثبت گرا  ……………………………………………………………………    58

2-2-10-2  چند راهکار جهت تقویت مثبت اندیشی  ……………………………………………..    64

2-2-10-3  موانع مثبت اندیشی  ………………………………………………………………………….   65

2-2-10-4  روانشناسی مثبت گرا  ……………………………………………………………………….   67

2-2-11  عدالت و تساوی در بین کارکنان  …………………………………………………………..   68

2-2-11-1  انواع عدالت  …………………………………………………………………………………..  69

2-2-11-2  انواع کارکنان از لحاظ دیدگاهشان نسبت به برابری ……………………………….  70

بخش سوم – پیشینه تحقیق

2-3  پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………..   75

2-3-1  تحقیقات داخلی  …………………………………………………………………………………    75

2-3-2  تحقیقات خارجی  ……………………………………………………………………………….    80

فصل سوم – روش اجرای تحقیق

3-1  مقدمه  …………………………………………………………………………………………………..   87

3-2  روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………….   87

3-3  جامعه آماری و نمونه  ………………………………………………………………………………   88

3-3-1  جامعه آماری  …………………………………………………………………………………….    88

3-3-2 حجم نمونه  ……………………………………………………………………………………….    88

3-4  ابزار جمع آوری داده ها  …………………………………………………………………………    90

3-5  روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات  …………………………………………………..    92

3-5-1  روایی/ اعتبار  ……………………………………………………………………………………    92

3-5-2  پایایی/ اعتمادپذیری  ………………………………………………………………………….    92

3-6 روشهای تجزیه تحلیل داده ها  ………………………………………………………………….    9

فصل چهارم – تجزیه تحلیل داده ها

4-1  مقدمه  ………………………………………………………………………………………………..   96

4-2  توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان  …………………………………..    97

4-2-1  توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان  …………………………………………………   97

4-2-2  توصیف متغیرسن پاسخ دهندگان  ……………………………………………………….   98

4-2-3  توصیف متغیرسمت پاسخ دهندگان  …………………………………………………….   99

4-2-4  توصیف متغیرسابقه خدمت پاسخ دهندگان  …………………………………………   100

4-3  توصیف متغیرهای تحقیق  …………………………………………………………………….   101

4-3-1  توصیف متغیرمثبت گرایی  ………………………………………………………………..   101

4-3-2  توصیف متغیرهمدلی  ………………………………………………………………………   102

4-3-3  توصیف متغیرتساوی  ………………………………………………………………………   103

4-3-4  توصیف متغیرمهارتهای ارتباطی  ……………………………………………………….   104

4-3-5  توصیف متغیرکار  …………………………………………………………………………..   105

4-3-6  توصیف متغیر سرپرست…………………………………………………………………….  106

توصیف متغیر همکار  ………………………………………………………………………..    107

4-3-8  توصیف متغیر ارتقاء  …………………………………………………………………………    108

4-3-9  توصیف متغیر پرداخت  ……………………………………………………………………..    109

4-3-10  توصیف متغیر رضایت شغلی  ……………………………………………………………   110

4-4  آزمون فرضیات  …………………………………………………………………………………..    111

4-4-1  آزمون فرضیه اول  ……………………………………………………………………………    111

4-4-2  آزمون فرضیه دوم  ……………………………………………………………………………    112

4-4-3  آزمون فرضیه سوم  …………………………………………………………………………..    113

4-4-4  آزمون فرضیه چهارم  ………………………………………………………………………..    11

فهرست مطالب

فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه  ………………………………………………………………………………………………..   116

5-2  نتایج آمار توصیفی  ………………………………………………………………………………    117

5-3  نتایج آزمون فرضیات  …………………………………………………………………………..    118

5-3-1  آزمون فرضیه اول  ……………………………………………………………………………    118

5-3-2   آزمون فرضیه دوم  ………………………………………………………………………….    119

5-3-3  آزمون فرضیه سوم  …………………………………………………………………………..   119

5-4  سنجش تاثیر متغیر تعدیل گر  …………………………………………………………………   120

5-4-1  آزمون فرضیه چهارم  ………………………………………………………………………..   120

5-5 پیشنهادات  …………………………………………………………………………………………..   120

5-5-1 پیشنهادات راهبردی  ………………………………………………………………………….   120

5-5-2  پیشنهاد به محققین آتی  …………………………………………………………………….   121

5-6  محدودیتهای تحقیق  …………………………………………………………………………….   121

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………….   122

پیوستها

فهرست جداول

جدول 3-1  سوالات مربوط به متغیرها در پرسشنامه به تفکیک سطوح شغلی در ادارات امور                 مالیاتی  استان گیلان  ……………………………………………………………………………………….   91

جدول 3-2   ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هریک از متغیرها بر اساس پرسشنامه های    آزمایشی  ………………………………………………………………………………………………………   93

جدول 4-1  توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان  ……………………………………………..   97

جدول 4-2  توصیف متغیرسن پاسخ دهندگان  …………………………………………………….   98

جدول 4-3  توصیف متغیر سمت پاسخ دهندگان  ………………………………………………..   99

جدول 4-4  توصیف متغیر سابقه خدمت پاسخ دهندگان  ………………………………………  100

جدول 4-5  توصیف متغیر مثبت گرایی  ……………………………………………………………..  101

جدول 4-6 توصیف متغیر همدلی  ……………………………………………………………………..  102

جدول 4-7  توصیف متغیر تساوی  ……………………………………………………………………   103

جدول 4-8  توصیف متغیر مهارتهای ارتباطی  …………………………………………………….   10

فهرست جداول

جدول 4-9  توصیف متغیر کار  ………………………………………………………………………..    105

جدول 4-10 توصیف متغیر سرپرست  ……………………………………………………………….    106

جدول 4-11  توصیف متغیر همکار  …………………………………………………………………..   107

جدول 4-12  توصیف متغیر ارتقاء  ……………………………………………………………………   108

جدول 4-13  توصیف متغیر پرداخت  ………………………………………………………………..  109

جدول 4-14  توصیف متغیر رضایت شغلی  ……………………………………………………….   110

جدول 4-15  ضریب آزمون همبستگی بین همدلی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ….  111

جدول 4-16  ضریب همبستگی بین تساوی در بین کارکنان و رضایت شغلی آنان  ……  112

جدول 4-17  ضریب همبستگی بین مثبت گرایی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ……  113

جدول 4-18  خلاصه مدل رگرسیون بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان با

توجه به جنسیت  …………………………………………………………………………………………..  114

جدول 5-1  توزیع فراوانی مهارتهای ارتباطی مدیران  …………………………………………  117

جدول 5-2  توزیع فراوانی رضایت شغلی  ………………………………………………………..  11

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 1-1  مدل تحلیلی تحقیق  …………………………………………………………………………   8

شکل 2-1  الگوی انگیزشی پورتر و لاولر  …………………………………………………………   21

شکل 2-2  عوامل موثر بر رضایت شغلی  ………………………………………………………….   22

شکل 2-3   مدل رضایت شغلی ( پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی و عوامل                        موثر بر رضایت شغلی ) …………………………………………………………………………………..   31

شکل 2-4  فرایند ارتباطات از نظر میچل و رایس  ………………………………………………   38

شکل 2-5  الگوی خطی ارتباطات  …………………………………………………………………..   39

شکل 2-6  الگوی تعاملی ارتباطات  …………………………………………………………………   40

شکل 2-7  ارتباطات بین شخصی  ……………………………………………………………………   45

شکل 2-8  عوامل موثر بر کاهش نابرابری  ………………………………………………………..   73

شکل2-9 مدل چند سطحی روابط بین همدلی مدیران با شکایت جسمانی کارکنان،                    پیشرفت در هدف و حالات عاطفی (مثبت/منفی)  ……………………………………………….   81

نمودار 4-1  نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان  …………………………………………..   97

نمودار 4-2  نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان  ………………………………………………..   98

فهرست اشکال و نمودارها

نمودار 4-3  نمودار میله ای سمت پاسخ دهندگان  ………………………………………………   99

نمودار 4-4  نمودار میله ای سابقه خدمت پاسخ دهندگان  ……………………………………   100

نمودار 4-5  هیستوگرام متغیر مثبت گرایی  ………………………………………………………..   101

نمودار 4-6  هیستوگرام متغیر همدلی  ……………………………………………………………….   102

نمودار 4-7  هیستوگرام متغیر تساوی  ………………………………………………………………   103

نمودار 4-8  هیستوگرام متغیر مهارتهای ارتباطی …………………………………………………   104

نمودار 4-9  هیستوگرام متغیر کار  …………………………………………………………………..   105

نمودار4-10  هیستوگرام متغیرسرپرست  …………………………………………………………..   106

نمودار4-11  هیستوگرام متغیر همکار  ………………………………………………………………   107

نمودار4-12  هیستوگرام متغیر ارتقاء  ……………………………………………………………….   108

نمودار4-13  هیستوگرام متغیرپرداخت  …………………………………………………………….   109

نمودار 4-14  هیستوگرام متغیر رضایت شغلی  …………………………………………………..  11

چکیده

با مراجعه به سازمانهای مختلف و نگاهی عمیق و کارشناسانه به فرایند ارتباطات در این سازمانها این مسئله برای هر مشاهده گری آشکار می گردد، که یکی از مشکلات مهم که همواره در سازمانها حس شده و کارکنان سازمانها از آن گله مند هستند، عدم وجود مهارتهای ارتباطی نزد مدیران آنهاست. سطح پایین مهارتهای ارتباطی موجب مشکلات عدیده ای در سازمانها شده و مانعی بر سر راه نیل سازمانها به اهداف و رسالت خود خواهد شد. یکی از مشکلاتی که معلول سطح پایین این مهارتهاست، سطح پایین رضایت شغلی کارکنان است. که در این پایان نامه سطح معنی دار بودن ارتباط بین این دو مقوله ( مهارتهای ارتباطی مدیران به عنوان متغیر مستقل و رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته ) مورد بررسی قرار می گیرد.

جامعه آماری مورد بررسی کارکنان ادارات امورمالیاتی استان گیلان ، روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه مورد بررسی 198 نفر می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی– همبستگی بوده و برای تجزیه تحلیل داده های آماری و بررسی فرضیات با بکارگیری از نرم افزار آماری spss  ، از آمارهای توصیفی و آزمونهای استنباطی و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون متناسب با نوع داده ها و متغیرها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد: بین شاخصهای مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین درخصوص متغیر تعدیل گر جنسیت، نتایج حاکی از آن بود که جنسیت کارکنان این رابطه را تعدیل نمی کند. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق جهت دستیابی به سطح مطلوب رضایت شغلی، بهبود وضعیت مهارتهای ارتباطی مدیران باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

واژگان کلیدی: مهارتهای ارتباطی مدیران، همدلی، مثبت گرایی، تساوی، رضایت شغلی کارکنان

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید