پایان نامه تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت بررسی موردی شرکت آب و فاضلاب شهری شهرستان ارومیه


دانشگاه صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

 

عنوان :

تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت بررسی موردی شرکت آب و فاضلاب شهری شهرستان ارومیه

 

 

 

استاد راهنما :

دکتر رحیم دباغ

 

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی صنایع ، گرایش سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

اسفند ماه 1392

چکیده

 

امروزه سازمان ها برای زنده ماندن و پویا بودن در دنیای پر رقابت، بهبود و اصلاح در همه زوایای سازمان را مورد توجه قرار می دهند. مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش ابزارهای مفید و اساسی در بهبود عملکرد و اصلاح سازمان ها در عصر دانش و رقابت می باشد. هدف مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر کیفیت کالاها و خدمات با مشارکت همه کارکنان و مدیران می باشد تا رضایت مشتریان را جلب نموده و نیازهای آنان تامین گردد. مدیریت دانش بر چگونگی مدیریت دانش آشکار و ضمنی کارکنان تاکید دارد تا از این طریق بتوان از تجربیات آنان در بهبود عملکرد سازمان استفاده بهینه را بُرد. هر دوی اینها در افزایش سطح بهره وری نیروی انسانی تاثیر بسزایی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع و مدیریت  دانش در بهبود بهره وری نیروی انسانی می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نظر روش جمع آوری داده ها، همبستگی ـ توصیفی        می باشد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. روش نمونه گیری دراین پژوهش، طبقه ای تصادفی بوده و حجم نمونه آماری به تعداد ١٧٠ نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نشان می دهد که، بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع با بهره وری رابطه معنادار وجود دارد و نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که، مدیریت دانش ۶٠ درصد از تغییرات بهره وری نیروی انسانی را تبیین می کند. همچنین مدیریت کیفیت جامع توان تبیین تغییرات بهره وری نیروی انسانی را به میزان ٧٣ درصد را دارد. از سوی دیگر مدیریت دانش به میزان ٨٣ درصد از تغییرات مدیریت کیفیت جامع را توضیح می دهد. نتایج تحلیل داده ها نشان دادند که، مولفه های مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع پیش بینی کننده های خوبی برای تغییرات بهره وری نیروی انسانی می باشند.

کلمات کلیدی: بهره وری نیروی انسانی، مدیریت دانش، مدیریت کیفیت جامع

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………  2

1-2 بیان مساله پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………6

1-4 اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-4-1 هدف کلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………10

1-4-2 اهداف فرعی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..10

1-5 فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-6 تعریف متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-6-1 تعریف نظری یا مفهومی متغیرها ……………………………………………………………………………………..11

1-7 مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-7-1 تعریف متغیرهای بهره وری در مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………. 15

1-8 تعاریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………… 15

فصل دوم:پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1 پیشینه نظری و تئوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-1 بهره وری…………………………………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-2 مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3 مدیریت کیفیت جامع……………………………………………………………………………………………………… 38

2-2 پیشینه عملی و تجربی تحقیق………………………………………………………………………………………………… 46

2-2-1  مدیریت دانش: تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………46

2-2-2 مدیریت دانش: تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….. 50

2-2-3 تجربه های پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای خارجی………………………………………… 52

2-3 پیشینه تحقیقات عملی کیفیت جامع ………………………………………………………………………………………..55

2-3-1 کیفیت جامع : تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………55

2-3-2 کیفیت جامع : تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………….58

فصل سوم:روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….65

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………….66

3-4 روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………66

3-5 : ابزارگردآوری اطلاعات و اندازه گیری …………………………………………………………………………………….. 67

3-6 تعیین پایایی و روایی ابزارگیری………………………………………………………………………………………………… 67

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………. 71

4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

4-2  توصیف داده های جمعیت شناختی (دموگرافیک)………………………………………………………………….. 72

4-3 تحلیل داده های مربوط به فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………….. 79

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. 92

5 -1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

5-2 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….96

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

پیوستها و ضمایم …………………………………………………………………………………………………………………………. 110

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

 

جدول 2-7 : خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی مدیریت دانش……………………………………………………….. 62

جدول 2-8: خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی مدیریت کیفیت جامع……………………………………………. 64

جدول3-1 : ضرایب پایایی پرسشنامه ها ………………………………………………………………………………………….. 68

جدول 3-2: بارهای عاملی پرسشنامه های بهره وری،مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع ………..69

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت ………………………………………………… 72

جدول 4-2 : توزیع فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی………………………………………………………………………. 73

جدول 4-3: توزیع بر حسب سابقه کاری پاسخگویان……………………………………………………………………….. 74

جدول 4-4: توزیع فراوانی مربوط به سن …………………………………………………………………………………………. 75

جدول 4-5: ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………. 80

جدول4-6: نتایج مدل رگرسیون تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی یا کار………………… 82

جدول4-7: نتایج مدل رگرسیون تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری نیروی انسانی………………. 83

جدول4-8:  نتایج مدل رگرسیون تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت کیفیت جامع……………………………. 84

جدول4-9: نتایج مدل رگرسیون چندگانه تاثیر مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی………………85

جدول4-10: نتایج مدل رگرسیون چندگانه تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

جدول 4-11: نتایج آزمون t دو گروه مستقل بر حسب جنسیت درخصوص مدیریت دانش…………… 87

جدول 4-12: نتایج آزمون t دو گروه مستقل بر حسب جنسیت درخصوص مدیریت کیفیت جامع 88

جدول 4-13: نتایج آزمون t دو گروه مستقل بر حسب جنسیت درخصوص بهره وری نیروی انسانی88

جدول 4-14: نتایج آزمون ANOVA بر حسب سن درخصوص مدیریت دانش………………………………….88

جدول 4-15: نتایج آزمون ANOVA بر حسب سن درخصوص مدیریت کیفیت جامع…………………… 89

جدول 4-16: نتایج آزمون ANOVA بر حسب سن درخصوص بهره وری نیروی انسانی………………… 89

جدول 4-17: نتایج آزمون ANOVA بر حسب سابقه کار درخصوص مدیریت دانش……………………… 90

جدول 4-18: نتایج آزمون ANOVA بر حسب سابقه کار درخصوص مدیریت کیفیت جامع…………. 90

جدول 4-19: نتایج آزمون ANOVA بر حسب سابقه کار درخصوص بهره وری نیروی انسانی………. 90

جدول 4-20: نتایج آزمون ANOVA بر حسب تحصیلات درخصوص مدیریت دانش……………………… 91

جدول 4-21: نتایج آزمون ANOVA بر حسب تحصیلات درخصوص مدیریت کیفیت جامع………… 91

جدول 4-22: نتایج آزمون ANOVA بر حسب تحصیلات درخصوص بهره وری نیروی انسانی……… 91

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                            صفحه

 

مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 14

نمودار 4-1: توزیع فراوانی بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………….  72

نمودار 4-2: توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ……………………………………………………………………………….  73

نمودار 4-3: توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار ………………………………………………………………………………..  74

نمودار 4-4: توزیع فراوانی بر حسب سن …………………………………………………………………………………………  75

نمودار 4-5: نمودار توزیع نرمال نمرات بهره وری ……………………………………………………………………………  76

نمودار 4-6: نمودار توزیع نرمال نمرات مدیریت کیفیت جامع  ………………………………………………………  77

نمودار 4-7: نمودار توزیع نرمال نمرات مدیریت دانش ……………………………………………………………………  78

نمودار 4-8: ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………  80

نمودار 4-9: ارتباطات بین متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………..  81

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید