پایان نامه تاثیر مانورهای نظامی در استراتژی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران از سال‌های 1384 تا 1391 هجری شمسی


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                   صفحه

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………….  ح

  فصل اول: کلیات تحقیق 

1-1. طرح موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2. اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3. سؤال اصلی………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4. فرضیه………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-5. تعریف مفاهیم……………………………………………………………………………………………………….. 5

1-6. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6

1-7. هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8. پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6

1-9. موانع و مشکلات……………………………………………………………………………………………………. 7

1-10. سازماندهی……………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: چهارچوب نظری تحقیق

2-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2. خاستگاه بازدارندگی معاصر ……………………………………………………………………………………….. 16

2-3. معنای بازدارندگی………………………………………………………………………………………………….. 18

2-4. اسلام و بازدارندگی………………………………………………………………………………………………… 21

2-5. مبانی بازدارندگی…………………………………………………………………………………………………… 23

2-6. تقسیمات جغرافیایی بازدارندگی……………………………………………………………………………………. 26

2-7. چرایی رویکرد ایران به بازدارندگی………………………………………………………………………………… 27

2-8. توان بازدارندگی ایران……………………………………………………………………………………………… 29

2-9. فرصت‌ها و تهدیدهای اتخاذ استراتژی بازدارندگی………………………………………………………………….. 31

2-10. بازدارندگی منطقه‌ای بهترین شکل استراتژی برای ایران……………………………………………………………. 33

2-11. تاثیرگذاری نیروهای مسلح در مسایل سیاسی ایران…………………………………………………………………. 35

فصل سوم: ویژگی‌های استراتژی‌های سیاسی ایران

3-1. مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-3 منابع استراتژی‌های سیاسی ایران……………………………………………………………………………………….

3-3 مصلحت و منفعت: جمع بین مصالح دینی و منافع ملی………………………………………………………………… 46

3-4. فراملی بودن استراتژی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………… 47

3-5. اولویت مصالح فراملی………………………………………………………………………………………………. 48

3-6. هویت ملی (رکن اصلی استراتژی سیاسی)…………………………………………………………………………… 51

3-7. هویت ملی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………………………………….. 55

3-8. تأثیر پذیری استراتژی‌های سیاسی از ویژگی‌های شخصیتی کارگزاران سیاست خارجی ایران…………………………. 57

3-9. ارزیابی علمی و آینده نگری………………………………………………………………………………………… 60

3-10. استراتژی انقلابی مهم‌ترین ویژگی سیاست خارجی دولت احمدی نژاد……………………………………………… 60

 

فصل چهارم: نقش مانورهای نظامی در پیشبرد استراتژی‌های سیاسی

4-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 64

4-2. رهنامه……………………………………………………………………………………………………………… 66

4-3. راهبرد…………………………………………………………………………………………………………….. 69

4-4. تأمین تجهیزات…………………………………………………………………………………………………….. 70

4-5. سازمان نیرومند و کارآمد…………………………………………………………………………………………… 73

4-6. استفاده از فنون جنگ‌های نا همطراز ……………………………………………………………………………….. 75

4-7. عملیات تأثیر محور ………………………………………………………………………………………………… 79

4-8. استفاده از فنون جنگ‌های اطلاعاتی………………………………………………………………………………… 80

4-9. استفاده از سیاست دفاع غیرنظامی…………………………………………………………………………………… 81

4-10. منابع انسانی متخصص و فن آواری‌های روز……………………………………………………………………….. 83

4-11. ملزومات تحقق بازدارندگی منطقه‌ای………………………………………………………………………………. 85

 

فصل پنجم: جمع بندی

5-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 89

5-2. ایجاد حکومت اسلامی……………………………………………………………………………………………… 90

5-3. از بین بردن تضاد طبقاتی……………………………………………………………………………………………. 90

5-4. افزایش توان ملی …………………………………………………………………………………………………… 91

5-5. ارتقا توان بازدارندگی……………………………………………………………………………………………… 91

5-6. نخبگان سیاسی……………………………………………………………………………………………………… 91

5-7. تهدیدهای اصلی……………………………………………………………………………………………………. 91

5-8. اصل اسلام ………………………………………………………………………………………………………… 92

7-5. دارا بودن حکومت و نهادهای امنیتی………………………………………………………………………………… 93

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………. 95

 

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..

کتاب‌ها ………………………………………………………………………………………………………………… 97

مقاله‌ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 101

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………… 104

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید