پایان نامه تاثیر شناسایی رابطه بین سبک های رهبری و خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش


۲ خلاقیت ( متغیر وابسته )

جهت گردآوری اطلاعات مربوط به خلاقیت از پرسشنامه ساخته شده توسط دارابژه استفاده شد . این آزمون دارای ۱۰ سوال و بر اساس طیف لیکرت طراحی شده است. سوالات ۳۳ تا ۴۲ پرسشنامه مربوط به آزمون خلاقیت می باشد.

 

۱-۸ روش انجام پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ موضوع ، از نوع پژوهش های توصیفی – همبستگی و از دید هدف کاربردی است.بر اساس جمع آوری داده ها ، پژوهش از نوع بررسی مقطعی می باشد.

 

 

۱-۹ قلمرو پژوهش

۱-۹-۱ قلمرو زمانی : به لحاظ زمانی ، پژوهش حاضر در یک گستره چهار ماهه ، از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۲ تا اواخر دی ماه ۱۳۹۲ هجری شمسی ، انجام پذیرفته است.

۱-۹-۲  قلمرو مکانی :قلمرو مکانی پژوهش عبارت است از اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان و ادارات آموزش و پرورش ناحیه یک و دو سنندج، که در آن ها مبادرت به توزیع پرسشنامه شد.

۱-۹-۳ قلمرو موضوعی : از دید مفهومی نیز ، پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان متغیرهای سبک رهبری و ابعاد آن با میزان خلاقیت کارکنان پرداخته است.

۱-۱۰جامعه و نمونه آماری

کلیه کارکنان اداری سازمان آموزش و پرورش استان کردستان و ادارات آموزش و پرورش ناحیه یک و دو سنندج که در مجموع ۴۶۰ نفر می باشند ، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند.حجم نمونه نیز ۲۱۰ نفر بوده که در روش نمونه به نحوه انتخاب آن اشاره می شود.

۱-۱۱ روش نمونه گیری

با توجه به حجم جامعه ، پژوهشگر با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران – کاکس به نمونه مد نظر دست یافت.

۱-۱۲ روش گردآوری اطلاعات

در پژوهش حاضر از دو روش کتابخانه ای و میدانی به ترتیب برای مبانی نظری پژوهش و پرسشنامه استفاده شده است.

۱-۱۳ فنون آماری   :در این پژوهش در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای توزیع فراوانی ، میانگین ، انحراف استاندارد بهره گرفته ایم و در بخش آمار استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی ، تحلیل عامل تائیدی ، مدلسازی معادلات ساختاری و ضریب همبستگی پیرسن با استفاده از نرم افزار های  (spss 15 )و لیزرل استفاده شده است.

متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید