پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها


دانشگاه پیام نور

دانشکده اقتصاد، حسابداری و مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی

عنوان :

تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت بیمارستانها (مورد مطالعه بیمارستان دولتی شهر بندرعباس)

استاد راهنما :

دکترسیدعلی اکبر احمدی

پاییزوزمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

مقدمه:سیستم اطلاعات بیمارستانی یکی ازعوامل موثربرمدیریت دانش سازمانهای مراقبت های بهداشتی ودرمانی می باشد، این پژوهش باهدف تعیین تاثیر کاربردسیستم اطلاعاتی بیمارستان برمدیریت دانش مدیران در بیمارستانهای آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام گرفته است.

روش بررسی: این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی است، جامعه مورد مطالعه شامل 106 نفرازمدیران سطوح عالی ،میانی وعملیاتی دربیمارستانهای آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بودند وابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی وپایایی آن موردبررسی وتاییدقرارگرفت. تجزیه وتحلیل اطلاعات توصیفی واستنباطی درنرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفته است.

یافته ها:پس ازتجزیه وتحلیل داده ها درسه معیار مالی،بالینی،منابع انسانی مشخص گردیدکه سیستم اطلاعاتی دردومولفه مالی(.   )وبالینی( ) معنی دارشدند ودرمولفه منابع انسانی معنی دار نشد .

نتیجه‌گیری: باتوجه به یافته های این پژوهش مبنی بر عدم تاثیر سیستم اطلاعات بیمارستانی برمدیریت دانش مدیران درمنابع انسانی وهمچنین تاثیر کمتر بر معیاربالینی توصیه می شود که دلایل عدم توجه به این دو امر دربیمارستانها مورد بررسی قرار گیرد

واژگان کلیدی :سیستم اطلاعات بیمارستان . مدیریت .مدیریت دانش

فهرست

 صفحهعنوان
3فصل اول
4مقدمه
61-1-شرح موضوع پژوهشی و منطق پشتوانه آن
91-2- زمینه پژوهش
91-3- پرسش های پژوهش
101-4- اهداف پژوهش
111-5- سابقه و ضرورت انجام تحقیق
121-6- فرضیه های پژوهش
131-7- کاربردهای پژوهش
131-8- مزایای حاصل از پژوهش
131-9- روش تحقیق
141-10- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
141-10-1- مطالعات کتابخانه ای
141-10-2- تحقیقات میدانی
141-11- جامعه آماری
151-12- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
161-13- ساختار کلی پایان نامه
18فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع
1920بخش اول :مقدمه
201-1- مدیریت دانش–2
222-1-2- داده، اطلاعات و دانش
242-1-3- دانش مستتر و آشکار
252-1-4- مدیریت دانش و تاثیر آن بر خلق دانش
272-1-5- تعاریف مدیریت دانشی
282-1-6- اهمیت مدیریت دانشی
302-1-7- نقش افراد در مدیریت دانشی
322-1-8- نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانشی
3535

 

38

 

بخش دوم :2-2-1-  سیستمهای اطلاعاتی

تاریخچه اطلاعاتی در سازمان 2-2-2

392-2-3-  سیستم مدیریت اطلاعات
40 بخش سوم :  سیستم اطلاعاتی بیمارستان
422-3-1 تعریف سیستم اطلاعات بیمارستان وپنج مرحله کامپیوتری کردن بیمارستان­ها
492-3-2- اهمیت کاربرد سیستم اطلاعاتی بیمارستان
532-3-3-  اهداف استفاده از کاربرد سیستم اطلاعاتی بیمارستان
582-3-4- تاریخچه کاربرد سیستم اطلاعات بیمارستان
602-3-5-  مروری برمطالعات انجام شده پیرامون تحقیق
692-3-6- اجزای سیستم اطلاعاتی
702-3-7- مزایای HIS
74فصل سوم
75مقدمه
753-1-روش جمع آوری داده ها
76793-2-طراحی پرسشنامه3-3-روایی وپایایی
823-4-متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
853-5- فرضیه هاونمای شماتیک تحقیق
883-6- معیارها و شاخصهای تحقیق وجداول شاخص های مالی ،منابع انسانی،بالینی
933-7- روشهای آماری
94فصل چهارم
95 مقدمه
964-1- آمار توصیفی نمونه آماری
1074-2- آمار توصیفی معیار مالی وجداول مولفه های مالی
1114-3- آمار توصیفی معیار منابع انسانی وجداول مولفه های انسانی
1154-4- آمار توصیفی معیار بالینی وجداول مولفه های بالینی
1204-5- آمار استنباطی
1204-5-1- تجزیه و تحلیل فرض اول
1224-5-2- تجزیه وتحلیل فرض دوم
1244-5-3- تجزیه تحلیل فرض سوم
1264-5-4- تجزیه وتحلیل فرض چهارم
129فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
130مقدمه
1315-1- نتایج ودستاوردهای حاصل از تحقیق
1315-1-1- فرضیه فرعی اول
1365-1-2-  فرضیه فرعی دوم
1385-1-3-  فرضیه فرعی سوم
1425-1-4- فرضیه اصلی
1455-2-  پیشنهادات

منابع ومآخذ                                                                                              146

پرسشنامه                                                                                                       152

چکیده انگلیسی                                                                                               159

 

فصل اول

مقدمه :

1 – شرح موضوع پژوهش و منطق پشتوانۀ آن

2- زمینۀ پژوهش

3 – پرسش های پژوهش

– 4 اهداف پژوهش

5- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

6-  فرضیه های پژوهش

7-  کاربردهای پژوهش

8- مزایای حاصل از پژوهش

9-  روش تحقیق

10-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات

10-1 مطالعات کتابخانه ای

10-2 تحقیقات میدانی

11 – جامعه آماری

12 – قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

13 – ساختار کلی پایان نامه

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید