پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری


موضوع پایان نامه:

تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

(مطالعه موردی شهر بندر عباس)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول

1–1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….15

1-4-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..19

1-5-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………19

1-6-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….20

1-7-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….21

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………24

2-1-1-مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………..24

2-1-2-مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………27

2-2- شناسایی مهفوم و ابعاد توسعه…………………………………………………………………………………………….28

2-2-1- تاریخچه سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………..29

2-2-2- سطوح مختلف سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………31

2-2-3- ابعاد سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..34

2-3- دیدگاههای توسعه نظری مربوط به سرمایه اجتماعی…………………………………………………………….35

2-3-1- پیر بوردیو…………………………………………………………………………………………………………………..35

2-3-2- جیمز کلمن………………………………………………………………………………………………………………….40

2-3-3- رابرت پانتام………………………………………………………………………………………………………………….46

2-3-4- فرانسیس فوکویاما…………………………………………………………………………………………………………53

2-4-شناسایی مفهوم و ابعاد توسعه پایدار…………………………………………………………………………………….59

2-4-1- مفاهیم توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………………59

2-4-2- انواع توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………….66

2-4-2-1-دیدگاه پر نشیب و آزار دهنده توسعه پایدار…………………………………………………………………66

2-4-2-2- توسعه پایدار ضعیف……………………………………………………………………………………………….68

2-4-2-3- توسعه پایدار قوی…………………………………………………………………………………………………..69

2-4-2-4- مدل ایده آل توسعه پایدار……………………………………………………………………………………….70

2-5- اصول و مبانی طراحی مدل پایدار شهری…………………………………………………………………………….72

2-5-1- نکاتی چند در ارتباط با طراحی شهر……………………………………………………………………………..72

2-5-2- تاثیر عوامل اجتماعی و طبیعی اقلیمی در طراحی های شهر………………………………………………74

2-6-دیدگاههای نو در توسعه پایدار شهری………………………………………………………………………………..88

2-6-1- نظریه قطب رشد…………………………………………………………………………………………………………89

2-6-2- توسعه اگروپلیتن………………………………………………………………………………………………………….91

2-6-3- رشد شهرهای کوچک و متوسط……………………………………………………………………………………94

2-7- شهر پایدار……………………………………………………………………………………………………………………..96

2-8- نگرش اجتماعی به پایداری شهر………………………………………………………………………………………99

2-9- پایداری و عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………………….101

2-10- خاستگاه بوم- شهر………………………………………………………………………………………………………102

2-11- مفهوم بوم شهر پایدار……………………………………………………………………………………………………106

2-12-1- اطلاعات بندرعباس………………………………………………………………………………………………….107

2-12-2- تاریخچه بندرعباس………………………………………………………………………………………………….107

2-12-3-موقعیت جغرافیایی و وسعت………………………………………………………………………………………110

2-12-4- آب و هوا…………………………………………………………………………………………………………………111

2-12-5- ویژگیهای طبیعی……………………………………………………………………………………………………….112

2-12-6- خلیج فارس……………………………………………………………………………………………………………..113

2-12-7- تنگه هرمز………………………………………………………………………………………………………………..113

2-12-8- آب و هوای هرمزگان………………………………………………………………………………………………..114

2-12-9- ویژگیهای اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..114

2-12-10- سابقه تاریخی………………………………………………………………………………………………………..115

2-13- چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………..116

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..120

3-2- شرح واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………….121

3-2-1- تعاریف نظری…………………………………………………………………………………………………………..121

3-2-1-1- سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………121

3-2-1-2- اعتماد…………………………………………………………………………………………………………………122

3-2-1-3- مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………….123

3-2-1-4- آگاهی عمومی…………………………………………………………………………………………………….123

3-2-1-5- مشارکت…………………………………………………………………………………………………………….124

3-2-1-6- پایداری………………………………………………………………………………………………………………124

3-2-1-7- پایداری شهری…………………………………………………………………………………………………..125

3-2-1-7-1- شاخصهای توسعه پایدار شهری………………………………………………………………………..127

3-2-1-8- توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………………136

3-2-1-9- توسعه پایدار شهری……………………………………………………………………………………………137

3-3- تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………….140

3-4- نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….146

3-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………..147

3-6- نمونه آماری حجم نمونه مورد پژوهش……………………………………………………………………..148

3-7- روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………….149

3-8- اعتبار و پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………….149

3-9- ابزارجمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………151

3-10- روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………….151

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………153

4-2- اطلاعات توصیفی………………………………………………………………………………………………..154

4-2-1- متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………………………………….154

4-3- تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………………169

4-3-1- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………..169

4-4- تجزیه و تحلیل چند متغیره………………………………………………………………………………….188

4-4-1- تحلیل چند متغیره(رگرسیونی)…………………………………………………………………………188

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………190

5-2- خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………..190

5-3- تفسیر روابط متغیرها………………………………………………………………………………………….193

5-4- استنتاج آماری…………………………………………………………………………………………………..194

5-5- استنتاج تئوریکی……………………………………………………………………………………………….199

5-6- محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………..200

5-7- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………200

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………201

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………205

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید