پایان نامه تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره

تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

 استاد راهنما

دکتر حمید علیزاده

استاد مشاور

دکترحسین سلیمی

استاد داور

دکتر عبداله شفیع‌آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر  با هدف تعیین تاثیر  آموزش راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان در تبریز انجام شد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با گروه پیش آزمون- پس آزمون و کنترل بود. در این تحقیق 30  دانش آموز به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به کمک روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین  شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج جمع آوری و با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.  نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی می تواند خودکارآمدی، انگیزش، برنامه ریزی و تاثیرات هیجانی را در عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهبود بخشد و عامل فقدان کنترل پیامد را کاهش دهد(P<0.01). نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می‌کند که بر اساس آن می توان نتیجه گرفت آموزش راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی روش مناسبی برای  بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد. لذا پیشنهاد می شود به منظور بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان ممکن است مفید باشد که سطح مهارت‎های سازمان دهی- برنامه ریزی دانش آموزان تقویت شود.  

واژه های کلیدی: راهبرد سازمان دهی- برنامه ریزی، عملکرد تحصیلی

 

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

 کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 5

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش… 7

1-4 اهداف تحقیق: 8

1-5 فرضیه های تحقیق: 8

1-6 تعاریف متغیرها 9

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-2 فراشناخت.. 17

3-2 عناصر فراشناخت.. 18

4-2 راهبردهای یادگیری.. 22

5-2 راهبردهای فراشناختی.. 23

6-2 تمایز راهبردهای شناختی و فراشناختی.. 25

7-2 ضرورت آموزش راهبردهای فراشناختی.. 26

8-2 رشد فراشناخت در دانش آموزان. 27

9-2 ارتباط بین شناخت و فراشناخت.. 27

10-2 رویکردهای فراشناخت.. 30

3-10-2 نظریه نلسون ونارنس… 33

11-2 راهبرد سازمان دهی- برنامه ریزی.. 34

12-2 رابطه مهارت های فراشناختی و عملکرد. 35

13-2 برنامه‌ریزی.. 37

14-2 گسترش راهبرد برنامه ریزی.. 37

15-2 کمک به رشد فراشناخت.. 38

16-2 تحقیقات انجام شده در مورد متغیرهای پژوهش… 41

17-2 خلاصه فصل دوم. 44

روش

3-1 جامعه‌ مورد مطالعه. 47

3-2 روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 47

3-3 روش‌تحقیق.. 47

3-4 ابزار جمع آوری داده ها 50

3-5 روش های آماری.. 51

تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 شاخص‌های توصیفی داده‌ها 54

4-2 بخش دوم: یافته های استنباطی.. 55

بحث و نتیجه گیری

5-1 یافته‌های پژوهش… 65

5-2 محدودیت ها 69

5-3 پیشنهادات.. 70

منابع فارسی.. 71

منابع انگلیسی.. 73

پیوست

پیوست-1: پرسشنامه عملکرد تحصیلی.. 78

1

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید