پایان نامه تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان 20-35 ساله


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رودهن

پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی بالینی

عنوان:

تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان 20-35 ساله

استاد راهنما:

دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

2-1) بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

3-1) ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

4-1) اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

5-1) فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

6-1) تعاریف متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-2) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2) تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

3-2) تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

4-2) مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

1-4-2) نظریه‌های شناختی و راهبردهای نظری ……………………………………………………………………………………………….. 16

الف) آلبرت الیس و نظریه‌ درمانی عقلانی- عاطفی ……………………………………………………………………………………………… 17

ب) آرون بک و نظریه شناخت درمانی ………………………………………………………………………………………………………………… 19

ج) یانگ و طرحواره درمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

د) باور و مدل راه‌اندازی عاطفی …………………………………………………………………………………………………………………………. 27

ه) لسلی گرینبرگ و درمان هیجان محور ……………………………………………………………………………………………………………. 28

2-4-2) رویکرد پردازش اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………… 29

الف) حافظه و بخش‌های مرتبط با آن ………………………………………………………………………………………………………………… 36

ب) مدل‌های حافظه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

3-4-2) فراشناخت و فراحافظه ………………………………………………………………………………………………………………………… 49

5-2) میزان شیوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

6-2) پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

7-2) جمع‌بندی مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

فصل سوم: روش پژوهش

1-3) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

2-3) روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

3-3) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………. 76

4-3) ابزار اندازه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

5-3) مراحل اجرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

6-3) روش توصیف و تجزیه تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………….. 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها

1-4) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83

2-4) توصیف داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

3-4) تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته‌ها

1-5) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

2-5) بحث و نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

3-5) محدویت‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 92

4-5) پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

5-5) ملاحظات اخلاقی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 93

چکیده:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید