پایان نامه تاثیر حضور و قدرت زنان در محیط اجتماعی مردان


دانشکده علوم اجتماعی

 

بررسی

تاثیر حضور و قدرت زنان در محیط اجتماعی مردان

در شهر تهران

نگارش

******

استاد راهنما : دکتر حمید رضا جلائی پور

استاد مشاور: دکتر سیدحسن حسینی

استاد داور: دکتر باقر ساروخانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پژوهش اجتماعی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

فلاسفه انسان را حیوانِ ناطق می خوانند. این مفهوم نشانگر تفاوت انسان با حیوان و همچنین وجوه مشترک این دو می باشد. ویژگیهای زیستی چه تاثیری در رفتار اجتماعی انسان دارد؟ این سوال تا حدودی کلی است اما در این تحقیق تاثیر تفاوت ویژگیهای زیستی مرد و زن در رفتار اجتماعی آنها بررسی شده است . بر اساس این تحقیق حضور و قدرت زنان در محیط اجتماعی مردان موجب افزایش گرایش به صلح ، گرایش به پیشرفت ، احساس تعلق اجتماعی ، احساس سرزندگی و کاهش انحرافات اجتماعی می شود. این تاثیر صرفا ناشی از زن بودن می باشد که نشانگر تاثیر ویژگی ذاتی زیستی در رفتار اجتماعی است.

ابتدا با استدلال نظری و با اشاره به یافته های زیست شناسی و اکولوژی و تاثیر آن در جامعه و رفتار اجتماعی موضوع ارائه شده است . در بخش دیگر با استفاده از روش پیمایش توسط پرسشنامه به مردان 15تا 65 ساله تهرانی مراجعه شده و با استفاده از پاسخ های آنها به پرسشهای طراحی شده برای سنجش گرایش به صلح ، گرایش به پیشرفت ، احساس تعلق اجتماعی ، احساس سرزندگی و انحرافات اجتماعی و همچنین محیط اجتماعی آنها از جهت میزان تاثیر زنان ، نتایج تحلیل آماری شده و فرضیه ها مورد تائید قرار گرفته است .

دستاوردها :

1- معرفی مفهوم متغیر محیطی ، که باعث غنی تر شدن پژوهش های کمی می شود .

2- بیان تئوریک و علمیِ نقش سازنده و مثبت زنان در محیط اجتماعی مردان که می تواند مسائل حاد و لاینحل اجتماعی را به آسانی حل کند .

کلمات کلیدی: زنان ، حضور زنان، قدرت زنان، محیط اجتماعی، صلح، انحرافات اجتماعی، متغیر محیطی

فهرست

فصل١) مقدمه

١-١) طرح مسئله

1-1-1) محیط سنی

2-1-1) محیط تحصیلاتی

3-1-1) محیط درآمد

4-1-1) محیط مذهبی

5-1-1) حضور و قدرت زنان

2-1) اهمیت مسئله

1-2-1) مسئله صلح

2-2-1) گرایش به پیشرفت

3-2-1) گرایشهای کجروی اجتماعی

4-2-1) تعلق اجتماعی

5-2-1) احساس سرزندگی

3-1) اهداف تحقیق

فصل٢) چهارچوب نظری

1-2) تاریخچه

1-1-2) قدرت زنان

2-1-2) تکامل گرائی

3-1-2) داروینسم اجتماعی

4-1-2) اندامواری

5-1-2)  زیست شناسی اجتماعی

٢-٢) نظریه

1-2-2) منازعه

2-2-2) نظریه تنازع

3-2-2) رقابت جنسی

4-2-2) توانائی ذاتی زنان

3-2) فرضیات تحقیق

4-2) عملیاتی کردن

1-4-2) گرایش به صلح

2-4-2) گرایش به پیشرفت

3-4-2) گرایش به کجروی

4-4-2) احساس تعلق اجتماعی

5-4-2) احساس سرزندگی

6-4-2) متغییر محیطی

فصل٣) روش تحقیق

1-3) جامعه آماری

2-3) حجم نمونه

٣-٣) روش نمونه گیری

4-3) ابزار جمع آوری اطلاعات

5-3) روش تحلیل داده ها

1-5-3) نحوه سنجش و استخراج متغییر ها

6-3) پایائی و اعتبار

1-6-3) پایائی

2-6-3) اعتبار

فصل ۴) ارائه نتایج

1-4) تحلیل یک متغیره

2-4) تحلیل چند متغیره

3-4) نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

فصل۵) پیوستها

١-۵) پرسشنامه

٢-۵) منابع

چکیده انگلیسی Abstract

جدول شماره : 1 دامنه متغیرهای محیطی

جدول شماره : 2 پایائی گویه های گرایش به صلح

جدول شماره :  3 پایائی گویه های گرایش به پیشرفت.

جدول شماره : 4 پایائی گویه های گرایش به کجروی

جدول شماره : 5 پایائی گویه های احساس تعلق اجتماعی

جدول شماره : 6 پایائی گویه های احساس سرزندگی

جدول شماره: 7 همبستگی بین متغیرهای سن، تحصیلات، درآمد

جدول شماره: 8  همبستگی پیرسون بین متغیرهای

جدول شماره : 9 فراوانی و درصد فروانی تحصیلات رتبه ای

جدول شماره : 10 فروانی و درصد فروانی گروههای سنی پنج ساله

جدول شماره : 11 فروانی و درصد فروانی متغیرهای وابسته

جدول شماره :12 آماره های متغیرهای وابسته

جدول شماره : 13 دامنه و آماره های متغیرهای محیطی تبدیل یافته

جدول شماره :14 همبستگی پیرسون بین متغیرهای محیطی و گرایشها

جدول شماره : 15 ضرایب همبستگی جزئی و رگرسیون متغیر گرایش به صلح

جدول شماره : 16 ضرایب همبستگی جزئی و رگرسیون متغیر گرایش به پیشرفت

جدول شماره :17 ضرایب همبستگی جزئی و رگرسیون متغیر گرایش به کجروی

جدول شماره :18 ضرایب همبستگی جزئی و رگرسیون متغیر احساس تعلق اجتماعی

جدول شماره :19 ضرایب همبستگی جزئی و رگرسیون متغیر احساس سرزندگی

نمودار شماره : 1 نمودار دایره ای فراوانی تحصیلات

نمودار شماره : 2 نمودار فراوانی مخارج پاسخگو.

نمودار شماره : 3 نمودار فراوانی سن پاسخگویان در سال 1385

نمودار شماره : 4 فراوانی گرایش به صلح

نمودار شماره : 5 فراوانی گرایش به پیشرفت

نمودار شماره : 6 فراوانی احساس سرزندگی

نمودار شماره : 7 فراوانی احساس تعلق اجتماعی

نمودار شماره : 8 فراوانی گرایش به کجروی اجتماعی

نمودار شماره : 9 فراوانی متغیر محیطزن

نمودار شماره : 10 فراوانی متغیر محیط سن

نمودار شماره : 11فراوانی متغیر محیط تحصیل

نمودار شماره : 12 فراوانی متغیر محیط درآمد

نمودار شماره : 13 فراوانی متغیر محیط مذهب

نمودارشماره :14تحلیل مسیر متغیر وابسته گرایش به صلح

نمودار شماره : 15 تحلیل مسیر متغیر وابسته گرایش به پیشرفت

نمودار شماره :16 تحلیل مسیر متغیر وابسته گرایش به کجروی

نمودار شماره : 17 تحلیل مسیر متغیر وابسته احساس تعلق اجتماعی

نمودار شماره :18تحلیل مسیر متغیر وابسته احساس سرزندگی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید