پایان نامه تاثیر جنسیت نمونه آماری بر استرس شغلی


 فراتحلیل و مرورنظاممند:[۱]

مقالات مروری به دلیل اهمیت و جامعیت، از خوانندگان بسیار و اعتبار و جایگاهی خاص برخوردارند. هدف از نگارش این نوع مقالات، پاسخ به یک سؤال یا حل یک مشکل می‌باشد؛ به این مفهوم که مطرح شدن یک سؤال در ذهن محققین و یا بروز یک مشکل در تصمیم‌گیری‌ها، منجر به مرور مقالات مرتبط و ترکیب نتایج آنها می‌گردد که حاصل آن، پاسخ‌گویی به سؤال مطرح شده یا یافتن راه حلی برای مشکل مربوطه می باشد.
چنانچه نویسندگان برای یافتن پاسخ سؤال مورد نظر، صرفاً براساس ذهنیت قبلی خود از موضوع مورد بحث به جستجوی مقالات و مطالعات مرتبط بپردازند، آنگاه این جستجو را تا رسیدن به مقالات مورد نظر و انتخاب مطالعات مناسب ادامه دهند، سپس با جمع‌بندی نتایج به دست آمده وتلفیق آن با تجربیات خویش، نتیجه‌گیری نهایی را در قالب یک مقاله ارائه دهند، به آن مرور غیر نظاممند یا روایتی می‌گویند. بزرگترین ضعف این روش ذهنی بودن آن است. درمرور روایت، ذهنیت مرورگر ممکن است اثر بزرگی بر فرآیند مرور بگذارد. ذهنی بودن نتایج این نوع مرورها تا جایی است که حتی قبل از شکل گیری روشهای کمی و آماری مانند فرا تحلیل « نشریه ها از چاپ [این نوع] مرورها اجتناب میکردند »   (هانتر واشمیت،۲۰۰۴ ).

در مقابل، مرور نظاممند یا جامع، انجام همین مراحل اما براساس پروتکلی کاملاً دقیق و از قبل تنظیم شده می‌باشد.مرور نظاممند در اغلب موارد با بهره‌گیری از روش‌های آماری در ترکیب نتایج، به برآوردی واحد و مشخص در پاسخ به سؤال مربوطه دست می یابد و لذا از توان و اعتبار بالایی در نتیجه‌گیری و تصمیم‌سازی برخوردار است.در حقیقت مرور نظاممند مرحله جمع اوری نتایج مطالعات فردی  منتشر شده ومنتشر نشده درباره

یک موضوع بر اساس یک اصول خاص است در این روش هم از روش کیفی وهم می توان از روش کمی استفاده کرد.

[۱] Systematic Review

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل پایان نامه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 لینک متن کامل پایان نامه