پایان نامه تاثیر توبه در سقوط مجازات


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعریف توبه…………………………………………………………………………………. 2

1-1- تعریف لغوی…………………………………………………………………………………….. 2

1-2- تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………. 2

گفتار دوم: پیشینه و اهداف تحقیق………………………………………………………………….. 4

2-1- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………….. 4

2-2- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………. 4

2-3- سئوال تحقیق……………………………………………………………………………………. 5

2-4- فرضیه ی تحقیق………………………………………………………………………………… 5

فصل دوم: شرایط و اهمیت توبه

گفتار اول: شرایط پذیرش توبه………………………………………………………………………. 8

1-1- توبه یکی از روشهای قران در روان درمانی…………………………………………….. 11

1-2- اهمیت توبه………………………………………………………………………………………. 13

گفتار دوم: عدم پذیرش توبه ای از افراد …………………………………………………………. 14

2-1-مشرف به موت …………………………………………………………………………………. 14

2-2-کفار…………………………………………………………………………………………………. 15

گفتار سوم: اثر توبه …………………………………………………………………………………….. 16

3-1- آثار ثبوتی توبه ………………………………………………………………………………… 17

3-2- آثار اثباتی توبه………………………………………………………………………………….. 17

3-2-1- سقوط مجازات ……………………………………………………………………………. 17

3-2-2- قبول شهادت ……………………………………………………………………………….. 18

3-2-3- عفو امام ……………………………………………………………………………………… 19

گفتار چهارم:کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی ……………………………………. 20

4-1- علم قاضی و توبه ……………………………………………………………………………… 21

4-1-1-توبه قبل از علم قاضی ……………………………………………………………………. 26

4-1-2- توبه بعد از علم قاضی …………………………………………………………………… 30

4-2- مرور زمان و توبه ……………………………………………………………………………… 32

4-2-1- تبیین نظری موضوع ………………………………………………………………………. 34

فصل سوم: کیفیت توبه در مجازات‌ها

گفتار اول: نقش توبه در حدود ……………………………………………………………………… 38

1-1- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم……………………………………………………….. 38

1-2- توبه بعد از اقرار به جرم……………………………………………………………………… 39

1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود………………………………………………….. 40

1-4-زنا…………………………………………………………………………………………………… 41

1-5- لواط ………………………………………………………………………………………………. 43

1-6- مساحقه……………………………………………………………………………………………. 44

1-7-شرب خمر………………………………………………………………………………………… 45

1-8- قوادی……………………………………………………………………………………………… 47

1-9- سرقت…………………………………………………………………………………………….. 47

1-10- قذف…………………………………………………………………………………………….. 48

1-11- محاربه………………………………………………………………………………………….. 49

گفتار دوم: توبه در تعزیرات …………………………………………………………………………. 53

2-1- تعریف تعزیر و اقسام آن……………………………………………………………………… 54

2-1-1- تعریف تعزیر………………………………………………………………………………… 54

2-1-1-1- تعریف لغوی…………………………………………………………………………….. 54

2-1-1-2- تعریف اصطلاحی……………………………………………………………………… 55

2-1-2- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار…………………………………………………………… 56

2-1-3- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری ………………………………………….. 57

2-1-4- بررسی فقهی تأثیر توبه ………………………………………………………………….. 58

2-1-4-1- مرتد……………………………………………………………………………………….. 58

2-1-4-2- ساب النبی……………………………………………………………………………….. 59

2-1-4-3- ساحر …………………………………………………………………………………….. 59

2-1-4-4- آکل الربا…………………………………………………………………………………. 60

2-1-4-5-زندیق………………………………………………………………………………………. 60

2-1-4-6-مکتسل الصلوه …………………………………………………………………………. 61

2-1-5- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات ……………………………………… 61

2-1-5-1- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع ماده‌512…………… 61

2-1-5-2- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده 521…………………….. 66

گفتار سوم: تاثیر توبه در مجازات های منجر به قصاص و دیات……………………………. 72

1-3- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص……………………………………………………… 72

3-2- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات ……………………………………………………….. 73

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….. 76

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………….. 77

 

چکیده

شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جویی نگاه نکرده و تنها آن را وسیله ای برای تربیت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را بر اجرای آن ارجح دانسته است که شاهد بر این ادعا آیات و روایاتی است که به این مساله اشعار دارند. از جمله مواردی که به عنوان سقوط مجازات می توان به آن اشاره کرد مساله توبه است که در کتب فقهی اعم از شیعه و سنی به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. بدین جهت طرح چنین مسائلی صرف نظر از بعد دانش افزایی می تواند در جهت پیشبرد مسایل فقهی و حقوقی راهگشا و نیز مورد استفاده علاقه مندان در این عرصه به ویژه متخصصان گردد. لذا در این اثر ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و کاهش رفتار مجرمانه و تبیین نظریات مختلف فقهاء و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی به بیان راهکارها و معضلات قضایی خواهیم پرداخت تا محاکم قضایی به این موضوع مهم و اثر گذار توجه بیشتری مبذول داشته و در عمل با اظهار ندامت و پشیمانی مجرم از مجازات او در گذرند.

کلید واژه : توبه ، فقه ، قانون ، اسلام ، مجازات

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید