پایان نامه تاثیر تفاوت مابین بازده روز قبل از تعطیلی با بازده سایر روزها در شاخص کل بورس


مقدمه

در این فصل از تحقیق به برآورد و تجزیه و تحلیل مدل‌های ارائه شده در تحقیق جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق پرداخته می‌شود. تخمین و برآورد مدل‌های تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی[۱](OLS) و با استفاده از داده‌های روزانه متغیرها طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ انجام می‌شود. به همین منظور در این فصل ابتدا به معرفی الگوهای مورد نظر تحقیق پرداخته و سپس با استفاده از انجام آزمون‌های ایستایی، ایستایی متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و متعاقب آن نتایج حاصل از برآورد الگو ارائه می‌گردد. همچنین برای حصول اطمینان از نتایج بدست آمده و جهت جلوگیری از کاذب بودن نتایج برآورد، آزمون‌های خوبی برازش مدل، نظیر آزمون‌های واریانس ناهمسانی، خودهمبستگی، هم انباشتگی و … نیز انجام خواهد شد.

۴-۲  ارائه مدل و توضیح متغیرها

همانطور که در فصل سوم تحقیق بیان گردید، به منظور بررسی تأثیر تعطیلات بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، با توجه به مطالعات انجام شده قبلی، نظیر مهران (Mehran et al., 2012) و دومیتریو (Dumitriu et al., 2011) و … و نیز مبانی نظری موجود، از مدل‌های زیر استفاده می‌گردد. جهت بررسی تأثیر روزهای قبل و بعد از تعطیلات بر بازده سهام و آزمون فرضیه‌های اول و دوم تحقیق از مدل خطی زیر استفاده می‌شود. دومیتریو (Dumitriu et al., 2011) در مطالعه‌ای، از این مدل جهت آزمون اثر تعطیلی بر بازده سهام در کشور رومانی استفاده کرده است:

Rt = a+ b0(Pre-H) + b1(Post-H) + et                                                        مدل (۱)

در این مدل Rt  نشان‌دهنده بازده روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و متغیرهای Pre-H و Post-H متغیرهای مجازی مدل به منظور نشان دادن روزهای قبل از تعطیلی و روزهای بعد از تعطیلی می‌باشند. درصورتی‌که روز معاملاتی، روز قبل از تعطیلی باشد، Pre-H عدد یک و Post-H صفر درنظر گرفته می‌شود و در صورتی‌که روز معاملاتی روز بعد از تعطیلی باشد، عدد صفر برای Pre-H و عدد ۱ برای Post-H منظور می‌شود.

جهت بررسی طول دوره تعطیلات بر بازده سهام و آزمون فرضیه های سوم و چهارم تحقیق نیز از مدل (۲) استفاده می‌شود.

Rt= a+ b0(Pre-LH)+ b1(Post-LH)+ b2(Pre-MH)+ b3(Post-MH)+ b4(Pre-SH)+ b5(Post-SH)+ et                                                                                                                                            مدل(۲)

متغیرهای  LH، MH و SH در این مدل به ترتیب نشاندهنده، تعطیلی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت می باشند.

در پایان به منظور بررسی تأثیر تعطیلات سوگواری و شادی بر بازده بازار سهام تهران و آزمون فرضیه پنجم تحقیق از مدل زیر استفاده می گردد:

Rt= a+b0(Pre-DH)+ b1(Post-DH)+b2(Pre-JH)+ b3(Post-JH)+ et                                مدل (۳)

متغیرهای مجازی  DH و JH در این مدل به ترتیب بیانگر، تعطیلی سوگواری و تعطیلی شادی می باشند. et در تمام مدل‌های ذکر شده نشاندهنده جزء اخلال مدل ها می باشد.

  1. ۱٫ Ordinary Least Square

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل