پایان نامه تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

عنوان:

تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان

( مطالعه موردی هتل های سواحل دریای خزر شرق گیلان)

استاد راهنما:

 دکترحسین گنجی نیا 

نیمسال تحصیلی

اول

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده…………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………. 2

1-1 مقدمه…………………………………. 3

1-2 بیان مساله…………………………….. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق………………. 5

1-4 اهداف تحقیق……………………… 5

1-5 مدل نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….6

1-6 فرضیه­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….6

1-6-1 فرضیه­های اصلی ……………………………………………………………………………………………………..7

1-6-2 فرضیه­های فرعی ……………………………………………………………………………………………………..7

1-7 تعریف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..8

1-8 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..9

1-9 تعریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………………..10

1-10 تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………12

1-11 خلاصه فصل اول………………………………………………………………………………………………………………12

فصل دوم: ادبیات تحقیق…………………………… 14

2-1مقدمه………………………………….. 15

2-2 وفاداری ………………………… 15

2-2-1 انواع وفاداری ……………. 15

2-2-2 انواع مشتری از نظر وفاداری … 18

2-2-3 فرایند سودمندی وفاداری مشتریان 19

2-2-4 مزایای وفاداری به برند…….. 20

2-2-5 حلقه وفاداری مشتری………… 21

2-3 کیفیت خدمات………………………. 22

2-4 اعتماد…………………………… 24

2-4-1 دیدگاه جامع به اعتماد………. 24

2-4-2 ویژگی های اعتماد…………… 26

2-4-3 نقش ریسک و آسیب پذیری در مفهوم اعتماد   27

2-5 رضایت……………………………. 28

2-5-1 ارزش و رضایت مشتری…………. 28

2-5-2 مزایای رضایت مشتری………………… 29

2-6 بازاریابی رابطه ای………………… 29

2-6-1 بازاریابی رابطه ای؛ تعاریف و مولفه ها   31

2-6-2 تاریخچه بازاریابی رابطه ای….. 35

2-6-3 اجزا و عناصر بازاریابی رابطه ای……… 35

2-6-3-1 ایجاد پیوند……………………. 36

2-6-3-2 ارتباطات………….. 37

2-6-3-3 ارزش مشترک………… 37

2-6-3-4 همدلی…………………… 37

2-6-3-5 رابطه متقابل …………………………………………………………………………………………….. .37

2-6-4 عوامل موثر در رشد بازاریابی رابطه ای ……………………………………………………………………….39

2-6-5 انواع فعالیت های بازاریابی رابطه ای …………………………………………………………………………..39

2-6-6 ضرورت بازاریابی رابطه ای………………………………………………………………………………………..40

2-6-7 نردبان بازاریابی رابطه ای …………………………………………………………………………………………..40

2-6-8 پی ریزی و ساخت بازاریابی رابطه ای …………………………………………………………………………41

2-6-9 استراتژی های بازاریابی رابطه ای ………………………………………………………………………………..42

2-6-10 مدل های بازاریابی رابطه ای………………………………………………………………………………………44

2-6-11 مدل پنج سطحی بازاریابی رابطه ای کاتلر……………………………………………………………………48

2-6-12 موانع و محدودیت های پیاده سازی اثربخش برنامه های بازاریابی رابطه ای ……………………49

2-7 پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..50

2-7-1 پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………………50

2-7-2 پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………………….53

2-8 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………..54

فصل سوم : روش اجرای تحقیق……………………….. 55

3-1 مقدمه ………………………………… 56

3-2 روش تحقیق …………………………….. 56

3-3 جامعه آماری……………………… 56

3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری………. 57

3-5 روش گردآوری اطلاعات……………….. 58

3- 6روایی و پایایی ابزار گرداوری اطلاعات ……… 59

3-6-1 روایی…………………………… 59

3-6-2 پایایی…………………… 60

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها………… 61

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق… 63

4-1 آمار توصیفی …………………………… 64

4-1-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ….. 64

4-1-2 توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان  65

4-1-3 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان. 65

4-2 تحلیل عاملی تاییدی………….. 67

4-2-1 بار عاملی………………… 68

4-3 بررسی روابط (همبستگی) بین مولفه های تاکتیک های بازاریابی رابطه مند……………………………………… 75

4-4 بررسی روابط (همبستگی) بین مولفه های کیفیت روابط     76

4-5 بررسی روابط (همبستگی) بین متغیرهای تحقیق  78

4-6 آزمون مدل ساختاری تحقیق…………… 79

4-7 شاخص های برازندگی مدل…………….. 80

4-8 آزمون فرضیه اول تحقیق…………….. 81

4-9 آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………….81

4-10 آزمون فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………….82

4-11 فرضیات جانبی……………………………………………………………………………………………………………….86

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات……………. 87

5-1 مقدمه…………………………………. 88

5-2 بحث و نتیجه گیری……………………….. 88

5-2-1 نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………..88

5-2-2 نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………………….89

5-3 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………90

5-3-1 نتایج بررسی فرضیه فرعی 1و3و5……………………………………………………………………………….90

5-3-2 نتایج بررسی فرضیه فرعی 2و4و6……………………………………………………………………………….91

5-3-3 نتایج بررسی فرضیه فرعی 7و8…………………………………………………………………………………..92

5-4 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….93

5-5 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………94

5-6 پیشنهادات به محققان آینده…………………………………………………………………………………………………..95

 

منابع ………………………………………… 96

پیوست ها………………………………………. 104

چکیده انگلیسی …………………………………. 113

فهرست شکل‌ها

شکل1-1 مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………….8

شکل 1-2 فرایند پژوهش بصورت شماتیک………………… 13

شکل 2-1 اجزا و عوامل بازاریابی رابطه ای…………… 36

شکل 4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت… 65

شکل 4-2 توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان……… 66

شکل 4-3 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان…………….. 67

شکل 4-4 تحلیل عاملی تاییدی پاداش محسوس در حالت معناداری 68

شکل 4-5 تحلیل عاملی تاییدی محسوس در حالت ضرایب بارهای عاملی………………………………………………………69

شکل 4-6 تحلیل عامل تاییدی ارتباطات فردی در حالت معناداری…………………………………………………………………69

شکل 4-7 تحلیل عامل تاییدی ارتباطات فردی در حالت ضرایب بارهای عامل ………………………………………………70

شکل 4-8 تحلیل عامل تاییدی مکاتبات مستقیم در حالت معناداری ………………………………………………………………71

شکل 4-9 تحلیل عامل تاییدی مکاتبات مستقیم در حالت ضرایب استاندارد بارهای عامل ………………………………..71

شکل 4-10 تحلیل عامل تاییدی اعتماد در حالت معناداری …………………………………………………………………………..72

شکل 4-11 تحلیل عامل تاییدی اعتماد در حالت ضرایب استاندارد بارهای عامل……………………………………………..72

شکل 4-12 تحلیل عامل تاییدی رضایتمندی در حالت معناداری…………………………………………………………………….73

شکل 4-13 تحلیل عامل تاییدی رضایتمندی در حالت ضرایب استاندارد بارهای عامل………………………………………73

شکل 4-14 تحلیل عامل تاییدی وفاداری در حالت معناداری………………………………………………………………………….74

شکل 4-15 تحلیل عامل تاییدی وفاداری در حالت ضرایب استاندارد بارهای عامل……………………………………………74

شکل 4-16 ضرایب معناداری همبستگی بین مولفه های تاکتیک بازاریابی رابطه مند…………………………………………..75

شکل 4-17 ضرایب استاندارد همبستگی بین مولفه های تاکتیک های بازاریابی رابطه مند……………………………………76

شکل 4-18 ضرایب معناداری همبستگی بین مولفه های کیفیت روابط………………………………………………………………77

شکل 4-19 ضرایب استاندارد همبستگی بین مولفه های کیفیت روابط ……………………………………………………………..77

شکل 4-20 ضرایب معناداری همبستگی بین متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………78

شکل 4-21 ضرایب استاندارد همبستگی بین متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………78

شکل 4-22 مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری ………………………………………………………………………..79

شکل 4-23 مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب تاثیر استاندارد………………………………………………………………….80

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1 تطبیق سوالات پرسشنامه مولفه های آن………… 58

جدول 3-2 پایایی عامل مولفه های پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………………………….61

جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان…………. 64

جدول 4-2 توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان…….. 65

جدول 4-3 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان……………. 66

جدول 4-4 شاخص های برازش مدل تحقیق قبل از اصلاح مدل…………………………………………………………………..80

جدول 4-5 نتایج حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری برای فرضیه اول تحقیق…………………………………………81

جدول 4-6 نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری برای فرضیه دوم تحقیق………………………………………………..82

جدول 4-7 اثرات غیرمستقیم مولفه های تاکتیک بازاریابی رابطه مند بر کیفیت روابط و اعتماد…………………………..83

جدول 4-8 اثرات غیرمستقیم مولفه های تاکتیک بازاریابی رابطه مند بر کیفیت روابط و مولفه رضایتمندی…………..83

جدول 4-9 اثرات غیرمستقیم مولفه های کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان…………………………………………………….83

جدول 4-10 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی 1و3و5……………………………………………………………………..84

جدول 4-11 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی 2و4و6……………………………………………………………………..85

جدول 4-12 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی 2و4و6……………………………………………………………………..85

جدول 4-13 اثرات غیرمستقیم و با واسطه مولفه های تاکتیک بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان……………….86

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه تاکتیکهای بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و رابطه کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان هتل های شرق گیلان است. حجم نمونه از روش غیر احتمالی در دسترس و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 196 نفر انتخاب شد. ابزار گرد­آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده که روایی آن توسط متخصصان مدیریت، استاد راهنما و مشاور تایید شده و پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 95/0 بدست آمده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات، پیشینه و مبانی نظری از روش کتابخانه­ای و داده­های آماری از روش میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی بدست آوردن داده­های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه از شاخص­های آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودار­ها در بخش آمار توصیفی و از آزمون­های کلوموگروف-اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن و تحلیل عاملی تاییدی موجود در بسته­ نرم­افزاری SPSS در بخش آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج نشان می­دهد که تاکتیکهای بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط، رابطه معناداری دارد وهمچنین کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان رابطه معناداری دارد.

واژگان کلیدی: بازاریابی رابطه مند- وفاداری مشتری_ کیفیت رابطه- مشتری

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید