پایان نامه تاثیر بین الگوهای ارتباطی والدین بر سازگاری اجتماعی کودکان


عنوان کامل پایان نامه : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد

بحث و نتیجه گیری

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای رابطه الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی در شهر یزد است. بر این اساس رابطه انواع الگوی ارتباطی از جمله الگوی ارتباطی سازنده متقابل، اجتنابی متقابل و توقع / کناره گیری که شامل توقع زن / کناره گیری مرد و توقع مرد / کناره گیری زن می باشد را با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی آنها بررسی شد. بحث و نتیجه گیری یافته های پژوهش حاضر به شرح زیر می باشد:

یافته های مربوط به فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین الگوی ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه معنا داری وجود دارد ( ۰۱/۰ > p  و ۶۶۱/۰ = r ). این نتیجه با نتایج پژوهش های داسک (۱۹۸۷)، استافور و همکاران (۱۹۸۷)، کتس تیز و ریان[۱] (۱۹۹۸) همسو می باشد. داسک (۱۹۸۷) در تحقیقی نشان داد که اولین الگو والدین هستند و تاثیرات والدین برای تحول الگوهای اجتماعی کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس مطالعات استافور و همکاران (۱۹۸۷) نیز اینگونه بر می آید که تعارض مداوم بین والدین عامل مهمی است که سرانجام تاثیری منفی بر سازگاری کودک بر جای می گذارد. کتس تیز و ریان (۱۹۹۸) نیز تحقیقی در مورد ارتباط بین فرایندهای خانوادگی و سازگاری اجتماعی در کودکان کلاس های چهارم و هفتم انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اند که عوامل زندگی خانوادگی به طور غیر مستقیم می تواند سازگاری اجتماعی کودک را پیش بینی کند. از طرفی محدث (۱۳۷۰) بیان می کند کودک موجودی است که نسبت به برخورد والدین با هم بسیار حساس می باشد و هر نوع برخورد در شخصیت کودک تاثیر خواهد گذاشت. همانطور که در پژوهش حاضر نیز مشخص شد، الگوی ارتباطی والدین می تواند تاثیر بسزایی در سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی داشته باشد و کودکان تحت تاثیر این روابط نحوه برخورد و ارتباط با دیگران را شکل می دهند.

 [۱]. Ketsetzis & Ryan

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 ۱- تعیین رابطه بین الگوهای ارتباطی والدین و سازگاری اجتماعی کودکان آنها.

اهداف فرعي:

۲- تعیین رابطه الگوی ارتباط سازنده متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

۳- تعیین رابطه الگوی ارتباط اجتنابی متقابل والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

۴- تعیین رابطه الگوی ارتباطی توقع/کناره گیری والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

۵- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع مرد/کناره گیری زن والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

۶- تعیین رابطه الگوی ارتباط توقع زن/کناره گیری مرد والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد