پایان نامه تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان پیش­دبستانی 6-4سال” سال تحصیلی 92-91


دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه

 

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته علوم تربیتی گرایش آموزش وپرورش پیش دبستانی

 

 

موضوع :

“تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان پیش­دبستانی   6-4سال سال تحصیلی 92-91

 

 

استاد راهنما: دکتر زهرا سلمان

 

استاد مشاور:دکتر فرخنده مفیدی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تاثیر بازی های آموزشی بر خلاقیت کودکان 4-6سال می باشد.روش تحقیق در این پژوهش نیمه آزمایشی می باشد در پژوهش حاضر جهت جمع آوری آوری اطلاعات از آزمون  خلاقیت فرمAتورنس استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان 6-4سال شهرستان فراشبند می باشد که.نمونه آماری این پژوهش دو مرکز از تمام مراکز پیش دبستان شهرستان فراشبند می باشد که یک مرکز به عنوان گروه آزمایش ویک مرکز به عنوان گروه کنترل انتخاب شد و به شیوه تصادفی ساده از هر مرکز 30نفر به عنوان نمونه انتخاب شد سپس ازهر دومرکز پیش آزمون به عمل آمد وبعد از آن به مدت 2ماه بازی های آموزشی با گروه آزمایش انجام داده .بازی های آموزشی گروه سنی 6-4سال براساس اهداف آموزشی انتخاب وبه کودکان هر گروه آموزشی ،آموزش داده واجرا می شوند وسپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته می شود .گروه 5-4سال(15نفر)وگروه 6-5سال نیز(15نفر) می باشد. یافته های پژوهش نشان داد بازی های آموزشی تاثیر معناداری بر رشد خلاقیت کودکان6-4سال در تمام 4مولفه خلاقیت  آنان دارد.

 

واژگان کلیدی: بازی آموزشی ،خلاقیت،دوره پیش دبستان

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                     صفحه

 

فصل اول: کلیات

مقدمه………………………………………………………………………………..2

بیان مسئله…………………………………………………………………………..4

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………….6

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………….7

جامعه و نمونه………………………………………………………………………8

ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری داده ها………………………9

روش اجرای پژوهش………………………………………………………………9

روش تحلیل یافته ها………………………………………………………………..9

تعریف نظری مفاهیم……………………………………………………………..10

تعریف عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

آموزش و پرورش پیش از دبستان……………………………………………….13

تعریف پیش دبستان……………………………………………………………….14

ظهور مراکز پیش از دبستان…………………………………………………….15

اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان……………………………………….15

توجه به رشد کودک در دوره پیش از دبستان…………………………………..16

بازی………………………………………………………………………………16

تاریخچه بازی…………………………………………………………………….18

ارزش بازی ها……………………………………………………………………19

مربیان در بازی………………………………………………………………….21

نقش بازی در رشد کودک……………………………………………………….21

تنوع در بازی های کودکان……………………………………………………..22

نکاتی چند درمورد بازی های کودکان…………………………………………22

مراحل مختلف بازی های کودکان………………………………………………24

عوامل موثر در بازی…………………………………………………………..24

عامل هوش و خلاقیت…………………………………………………………..25

خلاقیت در بازی………………………………………………………………..26

انواع بازی ها…………………………………………………………………..27

نظریه های مربوط به بازی……………………………………………………29

اهداف کاربرد بازی ها………………………………………………………..32

نقش والدین واطرافیان در بازی های کودکان………………………………..33

تاثیر موقعیت اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی خانواده بر بازی…………….. 33

دیدگاه نظریه پردازان درباره بازی…………………………………………..33

دیدگاه ونظریه های اسلام و دانشمندان درباره بازی………………………..35

نقش تربیتی مادر در بازی های کودکان……………………………………..37

خلاقیت…………………………………………………………………………38

فرایند خلاقیت………………………………………………………………….41

موانع خلاقیت………………………………………………………………….42

مولفه های خلاقیت…………………………………………………………….43

عوامل موثر بر خلاقیت………………………………………………………44

توانایی های فرد خلاق………………………………………………………..45

آزمون های خلاقیت…………………………………………………………..45

نظریه های یادگیری و خلاقیت………………………………………………47

نظریه های علمی خلاقیت……………………………………………………48

خلاقیت و مفهوم آن…………………………………………………………..50

جایگاه خلاقیت در تعلیم وتربیت…………………………………………….51

عوامل فردی مطلوب در فرایند خلاقیت…………………………………….53

ویژگی های شخصیتی افراد خلاق…………………………………………..53

نظریه های فلسفی خلاقیت در دوره باستان…………………………………54

تاثیر دوره پیش از دبستان بر رشد خلاقیت…………………………………54

اهمیت خلاقیت وتخیل برای کودک………………………………………….55

عوامل موثر بر خلاقیت……………………………………………………..56

روش های آموزش و افزایش خلاقیت ……………………………………..57

پیشینه داخلی………………………………………………………………….57

تحقیقات دیگر کشورها………………………………………………………60

نتیجه گیری…………………………………………………………………..63

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

طرح پژوهش…………………………………………………………………65

متغیرهای تحقیق……………………………………………………………..65

جامعه آماری…………………………………………………………………65

نمونه مورد تحقیق و روش نمونه گیری……………………………………65

ابزار پژوهش………………………………………………………………..65

روش اجرا ی پژوهش………………………………………………………66

پروتکل تمرینی بازی ها……………………………………………………67

فرایند نمره گذاری………………………………………………………….69

مراحل تدوین و تعیین روایی و پایایی پرسش نامه……………………….70

روش تحلیل یافته ها………………………………………………………..71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی…………………………………………………………….73

جدول (1-4) آمار توصیفی مربوط به میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل…………………………………………………………………….73

نمودار(1-4) مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل…74

جدول(2-4) مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون ابعاد خلاقیت به

تفکیک سن……………………………………………………………….75

نمودار (2-4) پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه سنی……………76

جدول(3-4) آزمون کولموگراف ، اسمیرتوف…………………………78

جدول(4-4) آزمون لوین برای بررسی همسانی واریانس های خط….78

جدول(6-4) آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های آموزشی

بر بعد سیالی خلاقیت…………………………………………………..79

جدول(7-4) آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های آموزشی

بر بعد انعطا ف پذیری…………………………………………………80

 

جدول (8-4) آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های آموزشی

بر بعد اصالت……………………………………………………………81

جدول(9-4) آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های آموزشی

بر بعد بسط……………………………………………………………….82

جدول(10-4) آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های آموزشی

بر خلاقیت کل 4تا5ساله ………………………………………………..82

جدول(11-4) آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی تاثیر بازی های آموزشی

بر خلاقیت کل 5تا6ساله ………………………………………………..83

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث در یافته های پژوهش……………………………………………..85

فرضیه اول……………………………………………………………….86

فرضیه دوم……………………………………………………………….86

فرضیه سوم………………………………………………………………87

فرضیه چهارم……………………………………………………………88

فرضیه پنجم……………………………………………………………..89

تفسیر پژوهش……………………………………………………………89

محدودیت های پژوهش………………………………………………….91

پیشنهاد های پژوهشی……………………………………………………91

منابع فارسی …………………………………………………………….92

منابع انگلیسی……………………………………………………………95

پیوست ها………………………………………………………………..

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید