پایان نامه تاثیر انگلستان در ایجاد بحران های سیاسیِ ایران از آغاز سلطنت پهلوی تا سال 1390


فهرست مطالب:

بخش اول:

کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………1

کلیات…………………………………………………………………………………………..2

فصل اول: طرح تحقیقاتی………………………………………………………………..4

گفتار1- بیان مسئله…………………………………………………………………………..4

گفتار 2- سوال اصلی و سوال های فرعی……………………………………………..6

گفتار 3- فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی………………………………………….6

گفتار 4- تعریف مفاهیم کلیدی و ابعاد موضوع………………………………………..7

گفتار 5- پیشینه پژوهش…………………………………………………………………10

گفتار 6- مشکلات اجرایی پژوهش………………………………………………………15

گفتار 7- اهمیت پژوهش………………………………………………………………15

گفتار 8- اهداف پژوهش………………………………………………………………….16

گفتار 9- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………17

گفتار 10- سازماندهی پژوهش………………………………………………………18

جمع بندی………………………………………………………………………………..20

فصل دوم: مباحث مفهومی و نظری…………………………………………….21

گفتار1- مفاهیم سه گانه بحران، بحران شناسی و مدیریت بحران………..21

گفتار2- روش تحقیق در پژوهش…………………………………………………25

گفتار3- چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………..36

جمع بندی……………………………………………………………………………….42

فصل سوم: پیشینه بحران سازی های سیاسی انگلستان درایران تاشروع دوران سلطنت پهلوی……44

گفتار1- بررسی پیشینه تاریخی حضور انگلستان در ایران با رویکردی تحلیلی تاریخی ……..47

گفتار2- بحران سازی های سیاسی بریتانیادردوران قاجارتا اجرای کودتای سوم اسفند 1299…….53

بند 1- حراست از هندوستان، نخستین دستاویز مداخلات سیاسی انگلیس در ایران…………55

بند 2- سیاست های تجزیه طلبانه انگلستان در ایران عصرقاجار، جدایی هرات از شرق ایران، ابزارها، اهداف

و تاثیر بحران مذکور بر جامعه سنتی ایران……………………………………………….56

بند3- بانک شاهنشاهی دردوران قاجار، سیاست های عملگرایانه بانک شاهنشاهی در راستای توسعه استعمار انگلیس در ایران……………………………………………………………………………………63

بند4- انگلیس، نفت و بحران های سیاسی در دوران قاجار………………………….69

بند 5- اجرای کودتای انگلیسی سوم اسفند و انحطاط دودمان قاجار……………..77

جمع بندی………………………………………………………………………………………….85

بخش دوم:انگلستان وبحران سازی های سیاسی درایران دوران پهلوی وجمهوری اسلامی ایران…..87

کلیات……………………………………………………………………………………………..88  

فصل چهارم: سلطنت پهلوی اول………………………………………………………….89

بند1- بانک شاهنشاهی و ادامه توطئه های اقتصادی انگلیس در ایران…………..91

بند 2- انگلستان و وقایع نفتی در عهد پهلوی اول………………………………………..92

بند 3- حکومت رضاشاه دستاویز انگلیس در برابر هجمه کمونیسم………………..100                                          

بند 4- جنگ جهانی دوم،از پایان ماموریت های انگلیسی رضاشاه در ایران تا بازخورد حضور نیروهای ارتش بریتانیا در ایران……………………………………………………………………………………..101

بند 5- رادیو بی بی سی، از تثبیت پادشاهی رضاشاه تا اضمحلال او…………….104

بند 6- انگلیس وحمایت از جریان بهاییت در ایران…………………………………….108

بند 7- پلیس جنوب و حراست از منافع انگلستان در ایران………………………….112

جمع بندی……………………………………………………………………………………….120

فصل پنجم: سلطنت پهلوی دوم………………………………………………………..122

گفتار1- همیاری استعمارانگلستان و قدرت نوپای آمریکا دردوران سلطنت پهلوی دوم….123

گفتار دوم – کودتای انگلیسی 28 مرداد در سازواری با تغییر حکومت مدل ساندرز، شکاف عظیم هویتی بازخورد کودتای مذکور………………………………………………………………………………………….124

بند1- تحولات سیاسی ایران تاپیش از ملى شدن صنعت نفت و تحرکات انگلیس در این برهه……125

بند 2- واکنش های سیاسی انگلستان پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران تا پیش از کودتا………126

بند 3- ابزارهای انگلستان در طراحی، هدایت و وقوع کودتا، آمریکا، نخستین هم پیمان انگلیس دربراندازی کابینه مصدق…………………………………………………………………………………..133

بند 4- انگلستان و ترغیب دربار پهلوی دوم و مخالفان دولت ملی گرایان………………….144

بند5- رادیو بی بی سی و مطبوعات، ابزارهای رسانه ای انگلستان در کودتا……………….145

بند 6- بحران اقتصادی دردولت ملی گرایان………………………………………………….147

بند 7- دیگر اقدامات انگلیس در اجرای کودتا…………………………………………………148

بند 8- انگلیس و اهداف کودتای 28 مرداد…………………………………………………..150

بند 9- بازخورد کودتای انگلیسی 28 مرداد بر ایران…………………………………………..150

گفتار سوم- جدایی بحرین و نقش انگلیس در این خصوص، تکرار سناریوی جدایی های ارضی ازایران…..158

بند 1- نگاهی گذرا بر سیر حاکمیت ایران بر مجمع الجزایر بحرین در طول تاریخ………..158

بند 2- نفوذ انگلستان در منطقه خلیج فارس و بحرین………………………………………….162

بند 3- بررسی اوضاع سیاسی بحرین در دوران سلطنت پهلوی اول………………………..165

بند 4- فرجام بحرین و جدایی آن در دوران سلطنت پهلوی دوم………………………….. 168

گفتار4- فعالیت های جریان بهاییت در دستگاه پهلوی دوم…………………………………174

گفتار 5- سیاست های انگلیس در واپسین سال های سلطنت رژیم پهلوی دوم…………184

جمع بندی…………………………………………………………………………………….196

فصل ششم: دوره پیروزی انقلاب اسلامی……………………………………………198

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید