پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد )M.Sc(

رشته: جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی کاربردی

عنوان:

تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

استاد راهنما:

دکتر محمود احمدی

استاد مشاور:

دکتر حسن لشکری

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه………………………………………۱٨

۱ – ٢ – طرح مساله……………………………………. ۱٩

۱ – ٣ – سوالات تحقیق…………………………………….. ٢۰

۱ – ۴ – فرضیات…………………………………….. ٢۰

۱ – ۵ – اهداف…………………………………….. ٢۰

۱ – ۶ – روش تحقیق……………………………………. ٢۰

۱– ٧ – پیشینه تحقیق…………………………………….. ٢۱

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

۲-۱- مقدمه……………………………………. ٢۵

۲-۲- شاخص های آسایش خارج بنا  (بیوکلیمای انسانی)………. ٢٨

۲-۲-۱- شاخص پن واردن……………………………………. ٢٨

۲-۲-۲-شاخص الگی…………………………………….. ٢٩

۲-٣- شاخص های آسایش داخل بنا (بیوکلیمای ساختمان)……….٣۱

٢-٣-۱- شاخص ماهانی ………………………………….٣۱

۲-٣-٢- شاخص گیونی…………………………………….. ٣٨

فصل سوم: ویژگی های عمومی منطقه

٣- ۱ – موقعیت و وسعت منطقه مورد مطالعه……………………. ۴٢

٣-٢- ویژگی های ژئومورفولوژی (توپوگرافی) گنبد………………… ۴۴

٣ -٣- ویژگی های زمین شناسی گنبد…………………………… ۴۵

٣- ۴ – پوشش گیاهی…………………………………….. ۴٧

٣ -۵ – آب و هوا (اقلیم)…………………………………… ۴٨

٣ – ۵– ۱- بررسی وضعیت دمایی ایستگاه گنبد………………. ۴٩

٣- ۵- ۲- متوسط حداقل و حداکثر دما………………………….. ۴٩

٣ – ۵ -٣- متوسط دمای روزانه……………………………………. ۵۱

٣ – ۵- ۴ – متوسط حداکثر و حداقل مطلق دما………………….. ۵٣

٣ – ۵- ۵ – یخبندان……………………………………. ۵۵

٣ – ۵- ۶- بررسی وضعیت بارش در ایستگاه گنبد کاووس…………. ۵٧

٣- ۵- ٧ – حداکثر بارش های ۲۴ ساعته گنبد………………………. ۶۱

٣- ۵ – ٨- بررسی رطوبت نسبی ایستگاه گنبد……………………. ۶٣

٣- ۵- ٩ – متوسط رطوبت نسبی حداکثر و حداقل در گنبد…………. ۶۶

٣-۵-۱۰- بررسی وضعیت تابش…………………………………… ٧۰

٣-۵-۱۱-  بررسی وضعیت باد در ایستگاه گنبد………………… ٧۴

٣-۶- طبقه بندی اقلیمی گنبد……………………………………. ٨۴

٣-۶-۱- تعیین اقلیم منطقه به روش کوپن……………………….. ٨۴

٣-۶-٢- تعیین اقلیم منطقه به روش دومارتن……………………. ٨۵

فصل چهارم: ویژگی های بیوکلیمایی گنبد (روش تحقیق)

۴ – ۱- مقدمه……………………………………. ٨٧

۴- ٢- ارزیابی بیوکلیمای انسانی…………………………………….. ٨٧

۴-٢-۱- شاخص پن واردن……………………………………. ٨٧

۴-٢-۲- شاخص الگی…………………………………….. ٩۱

۴-٣- نیازهای حرارتی فضاهای آزاد گنبد………………………… ٩٣

۴ – ۴ – ارزیابی بیوکلیمای ساختمان …………………………….  ٩۶

۴-۴-۱- شاخص ماهانی…………………………………….. ٩۶

۴-۴-٢- شاخص گیونی…………………………………….. ۱۰۴

فصل پنجم: ویژگی های سکونتگاهی منطقه

۵-۱- مقدمه……………………………………. ۱۰٧

۵-٢- گونه شناسی مسکن در گنبد…………………………. ۱۰٧

۵-٢-۱- مساکن قدیمی…………………………………….. ۱۰٧

۵-٢-٢- مساکن نیمه قدیمی…………………………………….. ۱۰٨

۵-٢-٣- مساکن جدید……………………………………. ۱۰٨

۵-٣- بررسی نمونه هایی از بناهای قدیمی و جدید……………. ۱۰٨

۴-۵- نتیجه گیری…………………………………….. ۱٢۰

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۶-۱- مقدمه……………………………………. ۱٢٣

۶-٢- فرم کالبدی ساختمان……………………………………. ۱٢٣

۶-٣- بافت مجموعه های ساختمانی………………………….. ۱٢۴

۶-۴- الگوی اشغال زمین…………………………………….. ۱٢۴

۶-۵- جهت استقرار ساختمان……………………………………. ۱٢٩

۶-۵-۱- جهت استقرار ساختمان و تابش آفتاب……………….. ۱٣۰

۶-۵-٢- جهت استقرار ساختمان در رابطه با تاثیر باد………….. ۱٣٣

۶-۶- طراحی اقلیمی پنجره ها…………………………………… ۱٣۴

۶-٧- مصالح ساختمانی مناسب با اقلیم منطقه………………. ۱٣۴

آزمون فرضیات……………………………………۱٣۶

منابع و ماخذ……………………………………۱۴۰

چکیده انگلیسی (Abstract)……………………………………۱۴٣

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید