پایان نامه تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد


دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد )M.Sc(

رشته: جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی کاربردی

عنوان:

تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

استاد راهنما:

دکتر محمود احمدی

استاد مشاور:

دکتر حسن لشکری

 

چکیده

شهر گنبد کاووس به دلیل واقع شدن در یک موقعیت جغرافیایی خاص، شرایط توپوگرافی و سامانه های اقلیمی موثر بر منطقه از اقلیم نسبتا سردی برخوردار است. به طوری که دمای هوا در سردترین ماه سال به ٩.٢درجه سانتیگراد می رسد و بیشترین ضریب تغیرات به میزان ٩.۵٩ را داراست و گرمترین ماه سال نیز از ٣۶ درجه سانتیگراد فراتر نمی رود و کمترین ضریب تغییرات (٢.۵) را دارا می باشد.  به همین جهت شرایط زیست اقلیمی ویژه ای را به خود اختصاص داده است. براساس نتایج حاصل از روشهای زیست اقلیمی از جمله روشهای الگی، پن واردن، ماهانی و گیونی در طول ۶ ماه از سال شرایط زیست اقلیمی سردی بر منطقه حاکم است، به این ترتیب مشکل اصلی در ساماندهی سکونتگاههای شهری در گنبد کاووس مقابله با سرما و ایجاد شرایطی است که بتواند از پتانسیل های اقلیمی محیط در جهت گرمایش مساکن استفاده شود. بدین منظور نمونه ای از بناهای سنتی و جدید گنبد در رابطه با میزان انطباق هر کدام با شرایط اقلیمی مورد بررسی قرار گرفتند، با مقایسه آنها مشخص شد که مساکن سنتی در ارتباط با بهره گیری از تابش آفتاب، پلان و جهت استقرار بازشوها سازگاری کاملی با شرایط اقلیمی منطقه دارند در حالیکه مساکن جدید با توجه به افزایش سطوح شیشه ای، پلان نامنظم و مصالح بکار رفته در آنها از شرایط اقلیمی منطقه تبعیت نمی کنند. براساس روشهای بیوکلیمای ساختمانی مشخص شد که ساختمان در شهر گنبد باید در امتداد محور شرقی- غربی قرار گیرد به طوریکه نما در جهت رو به جنوب باشد. و براساس نتایج بدست آمده از روش های طراحی اقلیمی مشخص گردید که جهت استقرار بهینه ساختمان، جهت جنوب می باشد و در مراحل بعدی جهت جنوب غرب و جنوب شرق می باشد.

کلید واژه: اقلیم و معماری، گنبد کاووس، زیست اقلیم، جهت ساختمان.

فهرست مطالب

عنوان                      صفحه

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه. ۱٨

۱ – ٢ – طرح مساله. ۱٩

۱ – ٣ – سوالات تحقیق.. ٢۰

۱ – ۴ – فرضیات.. ٢۰

۱ – ۵ – اهداف.. ٢۰

۱ – ۶ – روش تحقیق.. ٢۰

۱– ٧ – پیشینه تحقیق.. ٢۱

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

۲-۱- مقدمه. ٢۵

۲-۲- شاخص های آسایش خارج بنا  (بیوکلیمای انسانی) ٢٨

۲-۲-۱- شاخص پن واردن. ٢٨

۲-۲-۲-شاخص الگی.. ٢٩

۲-٣- شاخص های آسایش داخل بنا (بیوکلیمای ساختمان) ٣۱

٢-٣-۱- شاخص ماهانی ………..٣۱

۲-٣-٢- شاخص گیونی.. ٣٨

فصل سوم: ویژگی های عمومی منطقه

٣- ۱ – موقعیت و وسعت منطقه مورد مطالعه. ۴٢

٣-٢- ویژگی های ژئومورفولوژی (توپوگرافی) گنبد. ۴۴

٣ -٣- ویژگی های زمین شناسی گنبد. ۴۵

٣- ۴ – پوشش گیاهی.. ۴٧

٣ -۵ – آب و هوا (اقلیم) ۴٨

٣ – ۵– ۱- بررسی وضعیت دمایی ایستگاه گنبد. ۴٩

٣- ۵- ۲- متوسط حداقل و حداکثر دما ۴٩

٣ – ۵ -٣- متوسط دمای روزانه. ۵۱

٣ – ۵- ۴ – متوسط حداکثر و حداقل مطلق دما ۵٣

٣ – ۵- ۵ – یخبندان. ۵۵

٣ – ۵- ۶- بررسی وضعیت بارش در ایستگاه گنبد کاووس… ۵٧

٣- ۵- ٧ – حداکثر بارش های ۲۴ ساعته گنبد. ۶۱

٣- ۵ – ٨- بررسی رطوبت نسبی ایستگاه گنبد. ۶٣

٣- ۵- ٩ – متوسط رطوبت نسبی حداکثر و حداقل در گنبد. ۶۶

٣-۵-۱۰- بررسی وضعیت تابش ٧۰

٣-۵-۱۱-  بررسی وضعیت باد در ایستگاه گنبد. ٧۴

٣-۶- طبقه بندی اقلیمی گنبد. ٨۴

٣-۶-۱- تعیین اقلیم منطقه به روش کوپن.. ٨۴

٣-۶-٢- تعیین اقلیم منطقه به روش دومارتن.. ٨۵

فصل چهارم: ویژگی های بیوکلیمایی گنبد (روش تحقیق)

۴ – ۱- مقدمه. ٨٧

۴- ٢- ارزیابی بیوکلیمای انسانی.. ٨٧

۴-٢-۱- شاخص پن واردن. ٨٧

۴-٢-۲- شاخص الگی.. ٩۱

۴-٣- نیازهای حرارتی فضاهای آزاد گنبد. ٩٣

۴ – ۴ – ارزیابی بیوکلیمای ساختمان …..     ٩۶

۴-۴-۱- شاخص ماهانی.. ٩۶

۴-۴-٢- شاخص گیونی.. ۱۰۴

فصل پنجم: ویژگی های سکونتگاهی منطقه

۵-۱- مقدمه. ۱۰٧

۵-٢- گونه شناسی مسکن در گنبد. 107

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد  

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید