پایان نامه تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان ) در جغرافیا /


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                  

                                                        رشته: جغرافیای طبیعی        گرایش: اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان:

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

 

استاد راهنما:

دکترآتوسا بیگدلی

 

1394-1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات

1-1 بیان مساله. 4

1-2 پرسش اصلی تحقیق.. 6

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-5 فرضیه‌ها 6

1-6 موانع و مشکلات تحقیق.. 7

1-7 واژه ها و مفاهیم. 7

فصل دوم: مرور منابع و ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 سویا 11

2-2 تاریخچه. 26

2-2-1 پیشینه تولید سویا در جهان. 26

2-2-2 سابقه کشت سویا در ایران. 27

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش

3-1 روش اجرای تحقیق.. 34

3-1-1 نوع روش تحقیق.. 34

3-1-2 روش گردآوری اطلاعات… 34

3-1-3 ابزار گردآوری اطلاعات… 34

3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 34

3-2 ویژگیهای جغرافیایی تحقیق.. 38

3-2-1 توپوگرافی.. 38

3-2-1-1 قسمت جلگه ای و ساحلی.. 38

3-2-1-2 قسمت کوهپایه ای.. 38

3-2-1-3 قسمت کوهستانی.. 38

3-2-2 اقلیم. 40

3-2-2-1 درجه حرارت… 40

3-2-2-2 بارندگی.. 42

3-2-2-3 رطوبت هوا 43

3-2-2-4  ابرناکی سالانه. 45

3-2-2-5 ساعات آفتابی.. 47

3-2-2-6 روزهای یخبندان. 49

3-2-2-7  فشار هوا 50

3-2-2-8  باد. 51

3-2-2-9 طبقه‏بندی اقلیمی.. 52

3-2-3 خاکشناسی منطقه. 55

3-2-4 منابع آب… 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 مقدمه. 60

4-2 یافته های عناصر اقلیمی.. 61

4-3 نرمال های اقلیمی برای گیاه زراعی سویا 63

فصل پنجم: نتایج و آزمون فرضیه ها

5-1 نتیجه گیری.. 74

5-2 پاسخ به فرضیات… 76

منابع و ماخذ. 78

 

فهرست جدول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول 2-1 مهم‌ترین موارد مصرف سویا در صنعت، غذای انسان و تغذیه دام. 14

جدول 2-2 سطح زیر کشت سویا در عمده ترین کشورهای تولید کننده در سال ها 2006-1999. 15

جدول 2-3 میزان تولید سویا در ده کشور عمده تولید کننده در سال های 2006-1998. 16

جدول 2-4 متوسط عملکرد سویا در ده کشور عمده تولید کننده طی سال های 2006- 1998……………… 16

جدول 2-5 سطح زیر کشت سویا در هر یک از استان های کشور (1385-1373)……………………………. 17

جدول 2-6 میزان تولید سویا در هر یک از استان های کشور (1385-1373)…………………………………… 17

جدول 2-7 عملکرد تولید سویا در کشور بین سال های (1385-1373)…………………………………………. 17

جدول 2-8 مقایسه هزینه تولید هر هکتار سویا در ایران و برزیل.. 20

جدول 3-1 میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا سانتی گراد. 36

جدول 3-2 متوسط بارندگی و در صد بارش ایستگاه پیلمبرا میلی متر. 36

جدول 3-3 میانگین درصد رطوبت نسبی هوا در ایستگاه پیلمبرا 36

جدول 3-4 میانگین سالانه روزهای ابری ایستگاه انزلی.. 36

جدول 3-5 میانگین روزهای ابری ماهیانه ایستگاه انزلی.. 36

جدول 3-6 میانگین سالانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی.. 37

جدول 3-7 میانگین ماهیانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی.. 37

جدول 3-8 وضعیت روزهای یخبندان در ایست هواشناسی پلیمبرا 37

جدول 3-9 میزان فشار ماهانه هوا در بندر انزلی (واحد میلی بار) 37

جدول 3-10 تعداد و درصد روستاهای شهرستان رضوانشهر بر حسب طبقات ارتفاعی.. 39

جدول 3-11 میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا سانتی گراد. 41

جدول 3-12 داده های حرارتی ایستگاه پیلمبرا درجه سانتیگراد. 41

جدول 3-13 متوسط بارندگی و در صد بارش ایستگاه پیلمبرا میلی متر. 42

جدول 3-14 درصد بارندگی فصلی ایستگاه پیلمبرا 43

جدول 3-15 میانگین آمار رطوبت نسبی در ایستگاه پیلمبرا-به در  صد. 44

جدول 3-16 میانگین درصد رطوبت نسبی هوا در ایستگاه پیلمبرا 44

و…

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید