پایان نامه تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی در دانشگاه


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته: مدیریت دولتی  گرایش: نیروی انسانی

عنوان:

 تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

استاد راهنما:

 دکتر محمدرضا آزاده دل

شهریور ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

فصل  اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 3 1-2- بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………….  3

1ـ٣- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 6

1-4- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 7

١ـ 5- چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 7

1-6- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 8

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………….. 8

1-8- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………  10

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2- 1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 12

 

بخش اول: اشتراک دانش

2-1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2- مفهوم داده، اطلاعات و دانش ………………………………………………………………………………. 15

2-1-3- مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………………… 18

2-1-4- تاریخچه ی پیدایش مدیریت دانش ………………………………………………………………………. 19

2-1- 5- علل پیدایش مدیریت دانش ……………………………………………………………………………….. 20

2-1-6- تعاریف مختلف از مدیریت دانش ………………………………………………………………………… 21

2-1-7- فرآیند مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………. 23

2-1-8- اشتراک دانش …………………………………………………………………………………………………….. 27

2-1-9- تعاریف مختلف از اشتراک دانش …………………………………………………………………………. 29

2-1-10- عوامل موثر براشترک دانش در بین کارکنان …………………………………………………………. 30

2-1-11- شیوه های به اشتراک گذاری دانش …………………………………………………………………….. 32

2-1-12- بسترها و مجراهای اشتراک دانش ………………………………………………………………………. 33

2-1-13- ساز و کارهای اشتراک دانش در سازمان 33

2-1-14- موانع بالقوه ی سازمانی اشتراک دانش 34

2-1-15- مزایای اشترک دانش در سازمان 37

 

بخش دوم: اعتماد، امنیت روانشناختی، خودآگاهی

2-2-1- اعتماد 39

2-2-1-1- تعریف اعتماد 39

2-2-1-2- اهمیت و ضرورت اعتماد 41

2-2-1-3- انواع اعتماد 42

2-2-1-4- کارکردهای اعتماد 45

2-2-1-5- کارکردهای عدم اعتماد 46

2-2-1-6- سطوح اعتماد 47

2-2-1-7- ابعاد اعتماد 48

2-2-1-8- انواع اعتماد در سازمان 50

2-2-1-9- اعتمادسازی 51

2-2-2- امنیت روانشناختی 53

2-2-2-1- تعریف امنیت روانشناختی 53

2-2-2-2- پیامدهای وجود امنیت روانشناختی در سازمان 54

2-2-2-3- پیامدهای عدم وجود امنیت روانشناختی در سازمان 54

2-2-2-4- عوامل موثر بر امنیت روانشناختی در سازمان 55

2-2-2-5- امنیت روانشناختی و رفتار یادگیری 55

2-2-2-6- امنیت روانشناختی و عملکرد 56

2-2-3- خودآگاهی 56

2-2-3-1- خودآگاهی به عنوان یکی از ابعاد هوش هیجانی 56

2-2-3-2- فواید خودآگاهی 59

2-2-3-3- اجزای خودآگاهی 59

2-2-3-4- مهارت های خودآگاهی 60

2-2-3-5- نتایج حاصل از مهارت های خودآگاهی 61

2-2-3-6- عوامل موثر بررشد خودآگاهی 62

 

بخش سوم: پیشینه تحقیق

2- 3- 1- تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 64

2- 3- 2- تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 66

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه 70

3-2- روش تحقیق 70

3-3- جامعه و نمونه آماری 70

3-4- روش جمع آوری اطلاعات 71

3-5- ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات 72

3-5-1- روایی پرسشنامه 72

3-5-2- پایایی پرسشنامه 73

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 74

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 78

4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 79

4-3- توصیف متغیرهای تحقیق 84

4-4- آزمون نرمالیته 88

4- 5- بررسی مدل تحقیق 89

4- 5-1- بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد استاندارد 89

4- 5-2- بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری 90

4- 5-3- بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق 91

4-6- تحلیل مسیر های غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق 92

4-7- آزمون فرضیه های تحقیق 93

فصل  پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- مقدمه 95

5-2- نتیجه گیری 95

5-2-1- نتایج آمار توصیفی 95

5-2-2- نتایج آمار استنباطی و مقایسه آن باتحقیقات گذشته 99

5-3- پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق 101

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 103

5- 5- محدودیت های تحقیق 10

منابع و ماخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………. 105

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 109

 

پیوست ها

پیوست 1 ……………………………………………………………………………………………………………………… 115

پیوست 2 ……………………………………………………………………………………………………………………… 120

 

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………. 12

فهرست جداول

جدول 2-1- پیشینه پژوهش ها درباره عوامل مؤثر بر اشتراک دانش 31

جدول 2-2- ابعاد، تعاریف و نمادهای هوش عاطفی 57

جدول 2-3- ابعاد هوش عاطفی از نظر گولمن 58

جدول 2-4- مدل شایستگی هیجانی گلمن 58

جدول 3-1- صفات طیف پاسخی پرسشنامه 72

جدول 3-2- تفکیک سوالات پرسشنامه 72

جدول 3-3- ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه 74

جدول 4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 79

جدول 4-2- توصیف سن پاسخ دهندگان 80

جدول 4-3- توصیف میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 81

جدول 4-4- توصیف سابقه خدمت پاسخ دهندگان 82

جدول 4-5- توصیف وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان 83

جدول 4-6- توصیف متغیر تمایل به اشتراک دانش 84

جدول 4-7- توصیف متغیر امنیت روانشناختی 85

جدول 4-8- توصیف متغیر خودآگاهی 86

جدول 4-9- توصیف متغیر اعتماد 87

جدول 4-10- آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرتمایل اشتراک دانش 88

جدول 4-11- شاخص های معنی داری و برازش مدل 91

جدول 4-12- جدول نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری 93

جدول 5-1- توصیف معیارهای اشتراک دانش 96

جدول 5-2- توصیف معیارهای اعتماد 97

جدول 5-3- توصیف معیارهای امنیت روانشناختی 98

جدول 5-4- توصیف معیارهای خودآگاهی 99

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان 79

نمودار 4-2- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 80

نمودار 4-3- نمودار میله ای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 81

نمودار 4-4- نمودار میله ای سابقه خدمت پاسخ دهندگان 82

نمودار 4-5- نمودار میله ای وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان 83

نمودار 4-6- هیستوگرام متغیرتمایل به اشتراک دانش 84

نمودار 4-7- هیستوگرام متغیر امنیت روانشناختی 85

نمودار 4-8- هیستوگرام متغیر خودآگاهی 86

نمودار 4-9- هیستوگرام متغیر اعتماد 87

نمودار 4-10- آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد استاندارد) 89

نمودار 4-11- آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 9

فهرست اشکال

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق 8

شکل 2-1- هرم دانش 17

شکل 2-2- روابط بین داده، اطلاعات و دانش 17

شکل 2-3- فرایند مدیریت دانش 24

شکل 2-4 ابعاد اعتماد 48

چکیده:

امروزه یکی از چالش های اساسی مدیریت دانش، واداشتن افراد برای به اشتراک گذاشتن آنچه که     می دانند است. در واقع دانش فردی هنگامی برای سازمان قابل دسترس خواهد شد که کارکنان تمایل به اشتراک آن داشته باشند. در این راستا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان است. از نظر روش شناسی، تحقیق حاضر توصیفی است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان علوم پزشکی گیلان بوده و طبق یک فرایند نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس تعداد 303 نفر از بین آن ها انتخاب شدند. پرسشنامه ای شامل 26 سوال برای جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوی و جهت بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL 8.53 استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر وجود تاثیر مثبت و مستقیم اعتماد و امنیت روانشناختی بر تمایل به اشتراک دانش بوده است. همچنین نتایج نشان داد که اعتماد به طور غیر مستقیم واز طریق امنیت روانشناختی نیز بر تمایل به اشتراک دانش تاثیر دارد ولی تاثیرخودآگاهی بر امنیت روانشناختی تایید نشد.

واژگان کلیدی: اعتماد، امنیت روانشناختی، خودآگاهی، تمایل به اشتراک گذاری دانش

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید