پایان نامه تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بررفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی

عنوان:

تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بررفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی

(مطالعه موردی: ماکارونی مانا در استان البرز

استاد راهنما:

دکتر نرگس دل افروز

سال تحصیلی93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول :کلیات تحقیق

مقدمه ……………………………………… 2

1-1 بیان مساله………………………………. 2

1-2 مدل مفهومی تحقیق…………………………. 5

1-3  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………. 8

1-4 اهداف تحقیق……………………………… 9

1-5 فرضیه های تحقیق………………………….. 11

1-6 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………. 11

1-7 قلمرو مکانی……………………………… 12

1-8 قلمرو زمانی تحقیق………………………… 13

1-9 روش تحقیق……………………………….. 13

1-10 روش نمونه گیری………………………….. 13

1-11 ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق……………….. 14

1-12جامعه آماری……………………………… 14

1-13 روش نمونه گیری………………………….. 14

1-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………. 14

 

فصل دوم :مبانی نظری پژوهش

2-1 تاریخچه تحقیق……………………………. 17

2-2 مقدمه…………………………………… 18

2-3 توضیح مختصری از بازاریابی ………………… 20

2-4 نام و نشان تجاری…………………………. 27

2-5 ارزش ویژه نام و نشان تجاری………………… 32

2-6 مدل های ارزش نام تجاری……………………. 34

2-7 رفتار مصرف کننده…………………………. 50

2-8 مدل های ارتباط بین نام و نشان تجاری و رفتار خرید مصرف کننده…………………………………………… 53

2-9 تحقیقات انجام شده در ایران………………… 59

2-10 تحقیقات انجام شده در جهان………………… 60

2-11مدل نظری تحقیق…………………………… 61

فصل سوم : روش شناسی

3-1مقدمه……………………………………. 67

3-2.  نوع تحقیق……………………………… 67

3-3. جامعه ی آماری…………………………… 69

3-4. نمونه………………………………….. 69

3-4-1. روش نمونه گیری………………………… 70

3-4-2. تعیین حجم نمونه……………………….. 70

3-5. پرسشنامه……………………………….. 71

3-6. ویژگیهای فنی ابزارهای گردآوری داده‌ها………. 72

3-6-1. روایی ……………………………….. 73

3-6-2. پایایی……………………………….. 73

3-7. مقیاسهای مورد استفاده……………………. 74

3-8. روش گردآوری داده ها……………………… 75

3-9. تجزیه و تحلیل داده ها……………………. 75

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1مقدمه…………………………………… 79

4-2- آمار توصیفی…………………………….. 80

4-2-1- ترکیب سن اعضای نمونه…………………… 81

4-2-2 ترکیب جنسیت اعضای نمونه…………………. 81

4-2-3- ترکیب تحصیلات اعضای نمونه……………….. 82

4-2-4- وضعیت تاهل اعضای نمونه…………………. 83

4-3- آمار تحلیلی…………………………….. 83

4-3-1- مراحل عمومی آزمون فرض آماری…………….. 83

4-3-2- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش…………. 85

4-3-3- ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش….. 86

4-3-4- مدل سازی معادلات ساختاری………………… 87

4-3-5-1- آزمون برازش الگوی مفهومی……………… 89

4-3-5-2- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل…………… 90

4-3-5-3- ارزیابی بخش ساختاری مدل………………. 98

4-3-5-4آزمون فرضیات تحقیق…………………….. 102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5. شرح مختصری از پژوهش……………………… 107

2-5. نتایج حاصل از پژوهش……………………… 108

5-2-1. نتایج فرضیه 1…………………………. 109

5-2-2. نتایج فرضیه 2…………………………. 109

5-2-3. نتایج فرضیه 3…………………………. 109

5-2-4. نتایج فرضیه 4…………………………. 110

5-2-5. نتایج فرضیه 5…………………………. 110

5-2-6. نتایج فرضیه 6…………………………. 111

5-2-7. نتایج فرضیه 7…………………………. 111

5-3) بحث درباره نتایج………………………… 111

5-4. پیشنهادات ……………………………… 114

5-4-1. پیشنهادات مبتنی بر پژوهش……………….. 115

5-4-2. پیشنهادات به پژوهشگران آتی……………… 116

5-5. موانع ومحدودیتهای تحقیق………………….. 117

 

چکیده:

در این پروژه عنوان تحقیق ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر رفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی(مطالعه موردی: ماکارونی مانا در استان البرز) می باشد که ابعاد ارزش نام و نشان تجاری مشتری بر مشتری گرایی آکر از لحاظ کیفیت ادراکی ،ارزش ادراکی هزینه، منحصربه فرد بودن و تمایل جهت پرداخت هزینه اضافی برای مصرف کنندگان ماکارونی مانا با مدل Netmeyer and ET.alبررسی کرده ایم که با توجه به متغییرها و ترکیب سن و جنسیت و تحصیلات و وضعیت تاهل ، ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته برای برای اندازه نمونه 383 نفری را تحلیل کرده و بعد تاثیر و رابطه متغییرها بر یکدیگر را با ضرایب مسیر و آماره­ی t سنجیده که به نتایجی رسیده که فرضیه های :

اول ) نشان دهنده اثر مثبت و معنادار بسیارقوی کیفیت ادراکی بر تمایلات رفتاری خرید مصرف کننده است.

دوم ) نشان دهنده اثر مثبت و معنادار نسبتاً متوسط کیفیت ادراکی بر تمایل به پرداخت بیشتر است.

سوم) نشان دهنده اثر مثبت و معنادار متوسط ارزش ادراکی بر تمایلات رفتاری خرید مصرف کننده است.

چهارم) اثر معناداری  () ندارد، بنابراین فرضیه 4 پژوهش معنادار نمی باشد و رد می شود.

پنجم) نشان دهنده اثر مثبت و معنادار قوی منحصر به فرد بودن بر تمایل به پرداخت بیشتر است.

ششم) نشان دهنده اثر مثبت و معنادار متوسط منحصر به فرد بودن بر تمایلات رفتاری خرید است.

هفتم) نشان دهنده اثر مثبت و معنادار ضعیف تمایل به پرداخت بیشتر بر تمایلات رفتاری خرید است.

که با توجه به بازار مصرف ماکارونی نشان داده که رابطه این واحد تولیدی با مصرف کنندگان متوسط است که برای مانا ماکارون با این حجم تولید و قدمت و ماشین آلات به روز،فروش به نسبت پایینتری نسبت به دیگر تولید کنندگان ماکارونی دارد که نشان می­دهد فروش و رضایت مانا ماکارون در استان البرز به طور متوسط می­باشد که نیاز به بازاریابی تخصصی بر طبق نیاز مصرف کنندگان دارد ،با توجه به مصرف ماکارونی روز­افزون در ایران و رقبا مانا ماکارون در مقایسه با سایر رقبا عملکرد متوسط ای داشته است

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید