پایان نامه تاثیر اتلاف ویسکوز بر تولید انتروپی برای یک سیال تراکم پذیر گازی در کانال میکرو -microchannel- با سطح مقطع مستطیل


دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش تبدیل انرژی

عنوان:

تاثیر اتلاف ویسکوز بر تولید انتروپی برای یک سیال تراکم پذیر گازی در کانال میکرو -microchannel- با سطح مقطع مستطیل

استاد راهنما:

دکتر آقانجفی

تیر 90

 

فهرست

فصل اول. 5

نیاز به گذر گاه باریک.. 5

1-1 نیازمندی به گذرگاه های باریکتر برای عبور جریان. 6

1-2 دسته بندی کانال ها 8

1-3 فرضیات اولیه در انتقال حرارت و افت فشاردر میکرو کانال ها 9

فصل دوم. 14

جریان سیال در میکرو کانال. 14

2-1 پیشگفتار 15

2-2 قطر هیدرولیکی.. 16

2-3 طول توسعه یافتگی جریان. 17

2-4 حالت های انتقال حرارت.. 18

2-5 فرضیه پیوستگی.. 19

2-6 اصول ترمودینامیک.. 21

2-7 قوانین کلی.. 22

2-8 قوانین خاص… 23

2-9 ساختار جریان. 24

2-10 طول ورودی حرارتی.. 25

فصل سوم. 27

تشریح و حل پروژه 27

3-1پیش گفتار 28

3-2 گسسته سازی معادلات مومنتم. 30

3-3 گسسته سازی معادله پیوستگی.. 37

3-4 شرایط مرزی.. 39

3-4-1 اعمال شرط مرزی slip : 40

3-4-2 شرط های مرزی برای .. 42

3-4-3 شرط های مرزی برای . 43

3-4-4 شرط های مرزی برای .. 44

3-5 اعمال شرط های مرزی در معادلات مومنتم. 45

3-6 گسسته سازی معادله انرژی.. 46

3-6-1 نحوه اعمال شرط مرزی پرش دما بر روی دیواره ها 60

3-6-2 شرایط مرزی برای دما 61

3-7 الگوریتم حل. 63

3-7-1مراحل SIMPLER. 63

3-8 شکل کلی حل معادلات  به روش TDMA. 66

فصل چهارم. 68

نتایج و پیشنهادات.. 68

4-1 بررسی صحت حل عددی: 69

4-2 نتایج و توضیحات: 69

4-3 پیشنهادات.. 80

ضمائم. 81

اعمال شرط های مرزی در معادلات مومنتم .. 82

اعمال شرط های مرزی در معادلات مومنتم . 89

اعمال شرط های مرزی در معادلات مومنتم .. 98

اعمال شرط های مرزی در معادلات .. 105

اعمال شرایط مرزی بر ضرایب معادله انرژی.. 111

منابع. 120

 

فهرست اشکال

 

شکل 1- 1 گستره ای از قطر میکرو کانال هایی که دارای کاربردهای مختلف می باشند. 7

جدول 1- 1 ابعاد کانال برای انواع جریان گازی در فشار اتمسفر. 9

شکل 1- 3 اثر قطر هیدرولیکی بر انتقال حرارت در میکرو کانال ها [3] 10

شکل 2- 1 پارامتر طول ورودی جریان K برای جریان لایه ای در ورودی مجرا 18

شکل 2- 2 جریان در حال توسعه هیدرودینامیکی و حرارتی.. 26

جدول 4- 1 بررسی صحت جواب ها با مراجع [24و25] 69

شکل 4- 1 تغییرات عدد ناسلت برای عدد های نادسن مختلف در .. 71

شکل 4- 2 تغییرات عدد ناسلت برای عدد های نادسن مختلف در  و نسبت طول به عرض 2. 72

شکل 4- 3 تغییرات عدد ناسلت برای عدد های نادسن مختلف در  و نسبت طول به عرض 5. 73

شکل 4- 4 تغییرات عدد ناسلت در طول کانال در  برای دو صفحه موازی.. 74

شکل 4- 5 تغییرات  برای عدد های نادسن و برینکمن مختلف در  و نسبت طول به عرض 1. 75

شکل 4- 6 تغییرات  برای عدد های نادسن و برینکمن مختلف در  و نسبت طول به عرض 1. 76

شکل 4- 7 تغییرات  برای عدد های نادسن و برینکمن مختلف در  و نسبت طول به عرض 1. 77

شکل 4- 8 تغییرات  برای عدد های نادسن و برینکمن مختلف در  و نسبت طول به عرض 1. 78

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید