پایان نامه تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه


دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

       رشته: مدیریت بازرگانی     گرایش بازرگانی بین الملل

عنوان :

تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه

 (مطالعه موردی : بیمه ایران)

استاد راهنما :

دکتر مریم اوشک سرایی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 3

1-2) بیان مسئله 4

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 8

1-4) اهداف تحقیق 9

1-5) چهارچوب نظری تحقیق 9

1-5-1) مدل مفهومی تحقیق 11

1-6) فرضیه های تحقیق 12

1-7) تعاریف مفهومی  و عملیاتی متغیرهای تحقیق 12

1-8) قلمرو تحقیق 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1) وفاداری به برند 16

2-1-1) تعاریف وفاداری به برند 16

2-1-2) سیر تحول تاریخی 17

2-1-3) طبقه بندی مشتریان بر مبنای میزان وفاداری آن ها به برند 18

2-1-4) ابعاد اندازه گیری وفاداری به برند 20

2-1-5) اهمیت وفادری مشتریان به برند 25

2-1-6) عوامل تاثیر گذار بر وفاداری به برند 27

2-2) برند خدمات 35

2-2-1) تشریح برند خدمات 36

2-2-2) تاریخچه برند خدمات 36

2-2-3) ویژگی های برند خدمات 37

2-2-4) ابعاد برند خدمات 38

2-2-4-1) شواهد برند 39

2-2-4-2) شایعات برند 41

2-2-5) مدل برند خدماتی بری 41

2-3) سایر متغیرها ی تحقیق 42

2-3-1) رضایت 42

2-3-2) نگرش نسبت به برند 46

2-4) نتایج تحقیقات پیشین 47

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه 55

3-2) روش اجرای تحقیق 55

3-3) جامعه و نمونه آماری 55

3-4) روش نمونه گیری 56

3-5) روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 57

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه 59

3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) مقدمه 64

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 64

4-3) توصیف متغیر های تحقیق 67

4-4) بررسی مدل تحقیق 70

4-4-1) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد استاندارد 70

4-4-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری 72

4-4-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق 73

4-5) قدرت تبیین مدل 73

4-6) تحلیل مسیر های حاصل از مدل ساختاری تحقیق 74

4-7) آزمون فرضیه ها 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه 78

5-2) نتیجه گیری 78

5-2-1) نتایج آمار توصیفی 78

5-2-2) نتایج آمار استنباطی 83

5-3) پیشنهاداتی بر اساس نتایج و فرضیات تحقیق 85

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 86

5-5) محدودیت های تحقیق 86

منابع و مأخذ 8

فهرست جداول

جدول  2-1) طبقه بندی وفاداری به برند توسط مصرف کنندگان، مطابق با خصیصه های 20

جدول 2-2) ارتباط شخصیت برند – وفاداری برند 34

جدول 3-1) تعداد پرسشنامه های توزیع و برگشت داده شده 56

جدول 3-2) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه 57

جدول 3-3) توزیع سوالات پرسشنامه 58

جدول3-4)  آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق 60

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 64

جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان 65

جدول4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 65

جدول4-4) توصیف مدت زمان استفاده از خدمات این بیمه پاسخ دهندگان 66

جدول4-5) توصیف شغل پاسخ دهندگان 66

جدول4-6) توصیف متغیر شایعات برند 67

جدول4-7) توصیف ابعاد شایعات برند 67

جدول4-8) توصیف متغیر شواهد برند 68

جدول4-9) توصیف ابعاد شواهدبرند 68

جدول4-10) توصیف متغیر نگرش 69

جدول4-11) توصیف متغیر رضایت 69

جدول4-12) توصیف متغیر وفاداری 69

جدول4-13) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق 70

جدول 4-14) علایم به کار رفته در مدل 71

جدول 4-15) شاخص های معنی داری و برازش مدل 73

جدول 4-16) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری 74

جدول 5-1) توصیف معیارهای شواهد برند 79

جدول 5-2) توصیف معیارهای شایعات برند 81

جدول 5-3) توصیف معیارهای شایعات برند 82

جدول 5-4) توصیف معیارهای شایعات برند 82

جدول 5-5) توصیف معیارهای شایعات برند 83

فهرست نمودارها

نمودار 4-1) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد استاندارد) 71

نمودار 4-2) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 7

فهرست اشکال

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق 11

شکل 2-1) رابطه رضایت مشتری و وفاداری مشتری 29

شکل 2-2) مدل نام تجاری خدمات 42

 

چکیده

صنعت بیمه بعنوان یکی از صنایع رو به رشد جامعه حاضر جهان و ایران می باشد. با توجه به افزایش تعداد شرکت های مختلف و طبع آن؛ افزایش رقابت در بازار، نیازمند انجام تحقیقات متنوع و کسب نتایج روابط متغیر هایی است که پیشرفت در این بازار رقابتی و البته پر تحول را با اتخاذ استراتژی ها و تصمیمات بهتر و سنجیده تر، میسر سازد. با توجه به ازدیاد شرکت‎های بیمه بدون شک با وجود فضای رقابتی حاکم بر صنعت بیمه در سال های آینده برای بدست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مشتریان به طوری که وفادار به شرکت بیمه باقی بمانند، عواملی موثر است وفاداری مشتریان یک عامل بارز در موفقیت کسب و کار یک شرکت بیمه است… مشتریان وفادار در صنعت بیمه مزایای بسیاری را با خود به همراه می آورند. از جمله این مزایا می توان به بهبود سود آوری شرکتهای بیمه، کاهش هزینه های بازاریابی بیمه، افزایش فروش، قیمت پایین مشتریان بیمه و… اشاره نمود در این راستا، انجام مطالعه ای در خصوص رابطه ی بین عوامل برند خدماتی بر رضایت و نگرش و نهایتا، بر وفاداری برند بسیار محسوس می باشد تا با انجام این گونه تحقیقات، گامی در جهت پیشرفت برندینگ و کسب رضایت مشتریان و نهایتا سود بیشتر، برداشته شود. بنابراین مطالعه حاضر در حوزه ی خدماتی بیمه ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت تا علاوه بر سنجش متغیرهای مذکور در شرایط فعلی، روابط بین آن ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. قابل ذکر است که آشکار شدن روابط بین متغیرهای مربوطه، می تواند گامی در جهت پیشرفت صنعت بیمه در داخل کشور باشد. سوال اصلی تحقیق با توجه به مدل تحقیق عنوان می‎کند که آیا ابعادبرند خدمات در حوزه خدماتی بیمه ایران می تواند بر وفاداری به برند تاثیر گذار باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بیمه ایران در نیمه اول سال 1393 می باشد. نمونه­گیری با استفاده از روش غیر احتمالی در دسترس انجام گردید. حجم نمونه 309 نفر تعیین شد. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده های پژوهش نیز به دلیل بررسی و توصیف وضع موجود، متغیرهای تحقیق و روابط آنها در جامعه مورد بررسی، جزء تحقیقات توصیفی واز نوع همبستگی می‎باشد. روش گردآوری داده­ها و اطلاعات، میدانی و نیز ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه­­ی استاندارد می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل­یابی معـادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار لیزرل بوده است. در نهایت با آزمودن فرضیه­ها، نتایج تجزیه و تحلیل­ها نشان می­دهد که بین شواهد با نگرش و شواهد با رضایت و رضایت با نگرش رابطه مثبت وجود دارد؛ همچنین بین شایعات با نگرش و شایعات با رضایت و شایعات با شواهد و نگرش با وفاداری ارتباط مثبت وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: برند خدمات، وفاداری برند، نگرش نسبت به برند، رضایت برند، شواهد برند، شایعات برند، بیمه ایران

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید