پایان نامه تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان


نام دانشکده: دانشگاه ارشاد دماون

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین‌الملل)

موضوع :

تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح در شهرستان بابل)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدرضا ابراهیمی

آذر ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در سال‌های اخیر نگرانی‌های فزاینده‌ای نسبت به محیط زیست در بین صاحب نظران همه حوزه‌های علمی پدیدار شده که پژوهشگران و متخصصان بازاریابی نیز از این دغدغه فارغ نبوده اند، به گونه‌ای که به پیدایش مفهوم جدیدی از بازاریابی با عنوان «بازاریابی سبز» منجر شده است. پژوهش‌های زیادی به منظور بررسی مزایای این پدیده نوین بازاریابی و عناصر آمیخته آن بر کسب و کار انجام شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش مصرف کنندگان نسبت به آمیخته بازاریابی سبز و تأثیر آن بر قصد خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صالح صورت گرفته است. بر این اساس، نمونه‌ای مشتمل بر 390 نفر از مصرف کنندگان محصولات و کارشناسان شرکت لبنی مذکور به شیوه تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه، در مناطق 4 گانه شهر بابل انتخاب گردیده و بررسی شدند. مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری آمیخته بازاریابی سبز و قصد خرید مصرف کننده، طراحی و بر مبنای آن، پرسشنامه‌هایی طراحی گردیده و داده‌های مورد نظر جمع آوری گردید.

در نهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد و مشخص گردید، که سه متغیر محصول سبز، ترفیع سبز و توزیع سبز بر روی متغیر قصد خرید دارای اثر معنادار می‌باشند در صورتی که متغیر قیمت سبز دارای اثر معنادار نمی‌باشد.

واژه‌های کلیدی: مسئولیت اجتماعی، بازاریابی سبز، آمیخته بازاریابی سبز، قصد خرید مصرف کننده.

 

فصل اول: کلیات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………..1
1-1- مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………..2
1-2- بیان مسأله تحقیق  ………………………………………………………………………………………………3
1-3- اهمیّت و ضرورت تحقیق  …………………………………………………………………………………..5
1-4- پرسش‌های تحقیق  …………………………………………………………………………………………….6
1-4-1- پرسش اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………6
1-4-2- پرسش‌های فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………6
1-5- فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………7
1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………….7
1-5-2- فرضیه‌های فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………..7
1-6- هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….7
1-7- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………7
1-7-1- قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………….7
1-7-2- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………8
1-7-3- قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………………..8
1-8- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق………………………………………………………………………..8
1-9- روش کار……………………………………………………………………………………………………………8
1-9-1- نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….8
1-10- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق…………………………………………………………..9
1-10-1- مسئولیت اجتماعی سازمان……………………………………………………………………………..9
1-10-2- بازاریابی سبز………………………………………………………………………………………………..10
1-10-3- محصول سبز…………………………………………………………………………………………………11
1-10-4- قیمت سبز…………………………………………………………………………………………………….11
1-10-5- ترفیع سبز…………………………………………………………………………………………………….12
1-10-6- توزیع سبز…………………………………………………………………………………………………….12
1-11- جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………….14
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..15
2-2- شرکت فرآورده‌های لبنی صالح……………………………………………………………………………..17
2-3- مسئولیت اجتماعی سازمان……………………………………………………………………………………18
2-4- بازاریابی سبز………………………………………………………………………………………………………22
2-4-1- سطوح بازاریابی سبز ………………………………………………………………………………………27
2-4-2- مراحل بازاریابی سبز ……………………………………………………………………………………….28
2-4-3- بازاریابی سبز در ایران………………………………………………………………………………………31
2-5- آمیخته بازاریابی سبز…………………………………………………………………………………………….35
2-5-1- محصول سبز…………………………………………………………………………………………………..35
2-5-2- قیمت سبز………………………………………………………………………………………………………42
2-5-3- ترفیع سبز……………………………………………………………………………………………………….45
2-5-4- توزیع سبز………………………………………………………………………………………………………48
2-6- قصد خرید مصرف کننده……………………………………………………………………………………..53
2-7- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..56
2-7-1- پیشینه تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………….56
2-7-2- پیشینه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………..59
فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………..64
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..65
3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….65
3-3- الگوی مفهومی و متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………66
3-4- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….67
3-4-1- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………67
3-4-2- متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………67
3-5- مراحل انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………..68
3-6- جامعه و نمونه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………70
3-7- تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………..70
3-8- ابزار سنجش……………………………………………………………………………………………………….72
3-9- روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………76
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………….79
فصل چهارم: آزمون و ارزیابی فرضیه‌ها……………………………………………………………………………80
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..81
4-2- تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………..81
4-3- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………….86
4-4- تحلیل عاملی تأییدی متغیر‌های پژوهش………………………………………………………………….89
4-4-1-شاخص‌های نیکویی برازش مدل………………………………………………………………………..90
4-4-2- تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مستقل (ابعاد آمیخته بازاریابی)………………………………92
4-4-3–تحلیل عاملی تأییدی متغیر وابسته (متغیر خرید سبز)…………………………………………..95
4-5- بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها: (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف)………………………….98
4-6- تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………….101
4-6-1-پرسش اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………101
4-6-2- پرسش‌های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………….101
4-6-3- فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………102
4-6-4- فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………102
4-6-5- فرضیه‌های فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………..102
4-7- بررسی فرضیه 1 (آمیخته محصول سبز X1 با قصد خرید Y)……………………………………102
4-7-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون……………………………………………………………………………103
4-7-2-آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………………….104
4-8- بررسی فرضیه 2 (آمیخته ترفیع سبز X2 با قصد خرید Y)……………………………………….105
4-8-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون……………………………………………………………………………106
4-8-2- آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………………………………………………107
4-9- بررسی فرضیه 3 (آمیخته توزیع سبز X3 با قصد خرید Y)……………………………………….108
4-9-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون……………………………………………………………………………109
4-9-2-آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………………….110
4-10- بررسی فرضیه 4 (آمیخته قیمت سبز X4 با قصد خرید Y)…………………………………….112
4-10-1-آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………………..112
4-10-2-آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………………..113
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………..115
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..116
5-2- تحلیل و پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج بررسی‌های جمعیت شناختی……………………………117
5-3- پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحلیل عاملی تاییدی ……………………………………………………..118
5-3-1- محصول سبز …………………………………………………………………………………………………118
5-3-2- ترفیع سبز ……………………………………………………………………………………………………..118
5-3-3- توزیع سبز …………………………………………………………………………………………………….119
5-3-4- قیمت سبز …………………………………………………………………………………………………….119
5-3-5- خرید سبز …………………………………………………………………………………………………….120
5-4- نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن‌ها……………………………………………..120
5-4-1- بررسی فرضیه 1………………………………………………………………………………………………121
5-4-2- بررسی فرضیه 2………………………………………………………………………………………………122
5-4-3- بررسی فرضیه 3………………………………………………………………………………………………123
5-4-4- بررسی فرضیه 4 …………………………………………………………………………………………….124
5-5- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….125
5-5-1- پیشنهادهای اجرایی………………………………………………………………………………………….126
5-5-2- پیشنهاد به پژوهشگران آتی……………………………………………………………………………….127
5-6- محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………….127
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………128
پیوست پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..134
چکیده لاتین ……………………………………………………………………………………………………………….139
فهرست جداول
جدول 2-1: علایق و نگرانی‌های ذینفعان در مورد محصولات شرکت‌ها………………………………………..38
جدول 2-2: خلاصه‌ای از پیشینه داخلی و خارجی……………………………………………………………………..63
جدول 3-1: مناطق نمونه گیری شده…………………………………………………………………………………………71
جدول 3-2: نمونه پرسشنامه طراحی شده همراه با منابع……………………………………………………………..74
جدول 3-3: ضریب آلفای کرونباخ برای هر سوال و متغیر…………………………………………………………..78
جدول 4-1: توزیع فراوانی حجم مورد مطالعه به تفکیک جنسیت…………………………………………………82
جدول 4-2: توزیع فراوانی حجم مورد مطالعه به تفکیک وضعیت تأهل………………………………………..83
جدول 4-3: توزیع فراوانی حجم مورد مطالعه به تفکیک سن………………………………………………………84
جدول 4-4: توزیع فراوانی حجم مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات…………………………………….86
جدول 4-5:  اطلاعات مربوط به میانگین و انحراف معیار سوالات ……………………………………………..87
جدول 4-6:  اطلاعات مربوط به میانگین و مد سوالات …………………………………………………………….88
جدول 4-7:  شاخص‌های برازش مدل ابعاد آمیخته بازاریابی ……………………………………………………..95
جدول 4-8:  شاخص‌های برازش مدل متغیر خرید سبز …………………………………………………………….97
جدول 4-9: جدول کلموگروف- اسمیرنوف پرسش نامه…………………………………………………………….99
جدول4-10: جدول کلموگروف- اسمیرنوف برای سوالات پرسش نامه……………………………………….100
جدول4-11: خلاصه مدل  (تفسیر R2)…………………………………………………………………………………..102
جدول4-12: بررسی رابطه خطی بودن بین نسبت آمیخته محصول سبز و قصد خرید………………………104
جدول4-13: نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرایب برای فرضیه 1 …………………………………………..105
جدول4-14: خلاصه مدل (تفسیر R2) ……………………………………………………………………………………106
جدول4-15: نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرایب برای فرضیه 2 …………………………………………..107
جدول4-16: نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرایب برای فرضیه 2 …………………………………………..108
جدول4-17: خلاصه مدل  (تفسیر R2)……………………………………………………………………………………109
جدول4-18: بررسی رابطه خطی بودن بین نسبت آمیخته توزیع سبز و قصد خرید………………………….110
جدول4-19: نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرایب برای فرضیه 3 …………………………………………..111
جدول4-20: خلاصه مدل  (تفسیر R2)…………………………………………………………………………………..112
جدول4-21: بررسی رابطه خطی بودن بین نسبت آمیخته قیمت سبز و قصد خرید………………………….113
جدول4-22: نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرایب برای فرضیه 4 …………………………………………..114
فهرست نمودار و شکل‌ها
شکل3-1: شکل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………….67
شکل 3-2: مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………………..69
نمودار 4-1: نمایش هندسی توزیع فراوانی حجم نمونه به تفکیک جنسیت…………………….82
نمودار 4-2: نمایش هندسی توزیع فراوانی حجم نمونه به تفکیک وضعیت تأهل……………83
نمودار 4-3: نمایش هندسی توزیع فراوانی حجم نمونه به تفکیک سن………………………….85
نمودار 4-4: نمایش هندسی توزیع فراوانی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات………..86
شکل 4-5: مدل اندازه گیری ابعاد آمیخته بازاریابی در حالت تخمین استاندارد……………….93
شکل 4-6: مدل اندازه گیری ابعاد آمیخته بازاریابی در حالت ضرایب معناداری………………94
شکل 4-7: مدل اندازه گیری متغیر خرید سبز در حالت تخمین استاندارد………………………96
شکل 4-8: مدل اندازه گیری متغیر خرید سبز در حالت ضرایب معناداری

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید