پایان نامه تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تربت جام

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی M.A

   گرایش عمومی

عنـوان :

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

استاد راهنما :

   دکتر حسین مومنی مهموئی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………..1
فصل اول:کلیات پژوهش………………………………………………………..2
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………..3
1-2بیان مسله………………………………………………………………………………..5
1-3اهمیت وضرورت موضوع پژوهش…………………………………………………………9
1-4اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………….12
1- 5 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………..12
1-6تعاریف تئوریک وعملیاتی متغیر ها………………………………………………………..13
1-7انواع متغیرها………………………………………………………………………………………..14
فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………..15
2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………16
2-2مروری بر مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………..17
2-2-1تعریف واهمیت مهارت های زندگی…………………………………………………..17
2-2-2اهمیت مهارتهای زندگی از لحاظ سلامت روانی…………………………………..17
2-2-3 انواع مهارتهای زندگی……………………………………………………………………..21
2-3 ابعاد مهارتهای زندگی………………………………………………………………………….23
2-3-1مهارت های ارتباط بین فردی-روابط انسانی………………………………………..23
2-3-2 مهارت های حل مسله- تصمیم گیری……………………………………………….24
2-3-3 مهارت های مربوط به سلامت جسمانی- حفظ سلامتی……………………….24
2-3-4 مهارت های رشد هویت- هدف در زندگی……………………………………….25
2- 4مبانی نظری برنامه آموزش مهارتهای زندگی…………………………………………..30
2-5اهداف آموزش مهارت های زندگی………………………………………………………..36

2-6جایگاه مهارتهای زندگی در اسلام………………………………………………………….

2-7تعریف و اهمیت سلامت روان………………………………………………………………39
2-8 بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه………………………………………………..41
2-9ویژگی های افراد سالم از دیدگا ههای مختلف…………………………………………43
2-10دید گاههای مختلف در مورد سلامت روانی………………………………………….44
2-10-1 دید گاه روان پزشکی…………………………………………………………………….44
2-10-2 دید گاه رفتار گرایی………………………………………………………………………48
2-10-3 دید گاه انسان گرایی……………………………………………………………………..48
2-10-4 دید گاه هستی گرایی…………………………………………………………………….49
2-10-5 دید گاه شناختی……………………………………………………………………………50
2-10-6 دید گاه بوم شناختی………………………………………………………………………51
2-11مبانی نظری عزت نفس……………………………………………………………………….51
2-12توجه به عزت نفس در کودکان…………………………………………………………….53
2-13اهمیت عزت نفس……………………………………………………………………………..55
2-14علائم عزت نفس سالم و نا سالم………………………………………………………….56
2-15سوابق پژوهش…………………………………………………………………………………..58
2-15-1 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به داخل کشور……………………………58
2-15-2 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به خارج کشور……………………………59
2-16خلاصه فصل……………………………………………………………………………………..65
فصل سوم:روش پژوهش………………………………………………………..66
3-1طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………67
3-2 جامعه آماری………………………………………………………………………………………67
3-3 نمونه گیری و حجم جامعه و نمونه……………………………………………………….68
3-4ابزارهای اندازه گیری……………………………………………………………………………68
3-4-1معرفی آزمون سلامت عمومی گلد برگ(GHQ)…………………………………68
3-4-2 پایایی آزمون سلامت عمومی گلد برگ……………………………………………..69
3-4-4 پایایی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت……………………………………………….70
3-4-5ابزارهای آموزش مهارت های زندگی………………………………………………….71
3-4-6نحوه اجرای آموزش مهارت های زندگی…………………………………………….71
3-5 روش اجرا………………………………………………………………………………………….72
3-5-1 رئوس جلسات آموزش مهارت های زندگی……………………………………….72
3-5-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نتایج…………………………76
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………..77
4-2 توصیف ویژگی های دانش آموزان مورد بررسی……………………………………..78
4-3 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………….88-79
فصل پنجم:بحث و تبیین یافته های پژوهش……………………………….89
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………..90
5-2 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….92
5-3محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………….95
5-4 پیشنهادات………………………………………………………………………………………….96
5-5 پیوست ها………………………………………………………………………………………….111-98
5-6 فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………112
5-7 فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………118
5-8 چکیده(به زبان انگلیسی)…………………………………………………………………….122

فهرست جداول

جدول (2-1) نقش برنامه مهارتهای زندگی در پیشگیری اولیه………………………………………………20
جدول(2-2) خلاصه برنامه آموزش مهارت های زندگی به منظور افزایش سلامت روان وعزت نفس28
جدول(3-1)نگاره طرح تحقیق نیمه آزمایشی(دلاور،1375)………………………………………………….67
جدول(4-1) توزیع فراوانی دانش آموزان دختر…………………………………………………………………..78
جدول(4-2) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر سلامت روان………………….79
جدول(4-3) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس………………………80
جدول(4-4) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر نشانه های جسمانی…………81
جدول(4-5) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر اضطراب و بی خوابی………82
جدول(4-6) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر نا رسا کنش وری اجتماعی.83
جدول(4-7) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر افسردگی………………………..84
جدول(4-8) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس کلی……………….85
جدول(4-9) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس اجتماعی…………86
جدول(4-10) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس خانوادگی……..87
جدول(4-11) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس تحصیلی……….88

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید