پایان نامه تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تربت جام

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی M.A

   گرایش عمومی

عنـوان :

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

استاد راهنما :

   دکتر حسین مومنی مهموئی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………..1
فصل اول:کلیات پژوهش………………………………………………………..2
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………..3
1-2بیان مسله………………………………………………………………………………..5
1-3اهمیت وضرورت موضوع پژوهش…………………………………………………………9
1-4اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………….12
1- 5 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………..12
1-6تعاریف تئوریک وعملیاتی متغیر ها………………………………………………………..13
1-7انواع متغیرها………………………………………………………………………………………..14
فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش……………………………..15
2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………16
2-2مروری بر مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………..17
2-2-1تعریف واهمیت مهارت های زندگی…………………………………………………..17
2-2-2اهمیت مهارتهای زندگی از لحاظ سلامت روانی…………………………………..17
2-2-3 انواع مهارتهای زندگی……………………………………………………………………..21
2-3 ابعاد مهارتهای زندگی………………………………………………………………………….23
2-3-1مهارت های ارتباط بین فردی-روابط انسانی………………………………………..23
2-3-2 مهارت های حل مسله- تصمیم گیری……………………………………………….24
2-3-3 مهارت های مربوط به سلامت جسمانی- حفظ سلامتی……………………….24
2-3-4 مهارت های رشد هویت- هدف در زندگی……………………………………….25
2- 4مبانی نظری برنامه آموزش مهارتهای زندگی…………………………………………..30
2-5اهداف آموزش مهارت های زندگی………………………………………………………..36

2-6جایگاه مهارتهای زندگی در اسلام………………………………………………………….

2-7تعریف و اهمیت سلامت روان………………………………………………………………39
2-8 بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه………………………………………………..41
2-9ویژگی های افراد سالم از دیدگا ههای مختلف…………………………………………43
2-10دید گاههای مختلف در مورد سلامت روانی………………………………………….44
2-10-1 دید گاه روان پزشکی…………………………………………………………………….44
2-10-2 دید گاه رفتار گرایی………………………………………………………………………48
2-10-3 دید گاه انسان گرایی……………………………………………………………………..48
2-10-4 دید گاه هستی گرایی…………………………………………………………………….49
2-10-5 دید گاه شناختی……………………………………………………………………………50
2-10-6 دید گاه بوم شناختی………………………………………………………………………51
2-11مبانی نظری عزت نفس……………………………………………………………………….51
2-12توجه به عزت نفس در کودکان…………………………………………………………….53
2-13اهمیت عزت نفس……………………………………………………………………………..55
2-14علائم عزت نفس سالم و نا سالم………………………………………………………….56
2-15سوابق پژوهش…………………………………………………………………………………..58
2-15-1 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به داخل کشور……………………………58
2-15-2 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به خارج کشور……………………………59
2-16خلاصه فصل……………………………………………………………………………………..65
فصل سوم:روش پژوهش………………………………………………………..66
3-1طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………67
3-2 جامعه آماری………………………………………………………………………………………67
3-3 نمونه گیری و حجم جامعه و نمونه……………………………………………………….68
3-4ابزارهای اندازه گیری……………………………………………………………………………68
3-4-1معرفی آزمون سلامت عمومی گلد برگ(GHQ)…………………………………68
3-4-2 پایایی آزمون سلامت عمومی گلد برگ……………………………………………..69
3-4-4 پایایی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت……………………………………………….70
3-4-5ابزارهای آموزش مهارت های زندگی………………………………………………….71
3-4-6نحوه اجرای آموزش مهارت های زندگی…………………………………………….71
3-5 روش اجرا………………………………………………………………………………………….72
3-5-1 رئوس جلسات آموزش مهارت های زندگی……………………………………….72
3-5-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نتایج…………………………76
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………..77
4-2 توصیف ویژگی های دانش آموزان مورد بررسی……………………………………..78
4-3 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………….88-79
فصل پنجم:بحث و تبیین یافته های پژوهش……………………………….89
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………..90
5-2 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….92
5-3محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………….95
5-4 پیشنهادات………………………………………………………………………………………….96
5-5 پیوست ها………………………………………………………………………………………….111-98
5-6 فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………112
5-7 فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………118
5-8 چکیده(به زبان انگلیسی)…………………………………………………………………….122

فهرست جداول

جدول (2-1) نقش برنامه مهارتهای زندگی در پیشگیری اولیه………………………………………………20
جدول(2-2) خلاصه برنامه آموزش مهارت های زندگی به منظور افزایش سلامت روان وعزت نفس28
جدول(3-1)نگاره طرح تحقیق نیمه آزمایشی(دلاور،1375)………………………………………………….67
جدول(4-1) توزیع فراوانی دانش آموزان دختر…………………………………………………………………..78
جدول(4-2) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر سلامت روان………………….79
جدول(4-3) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس………………………80
جدول(4-4) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر نشانه های جسمانی…………81
جدول(4-5) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر اضطراب و بی خوابی………82
جدول(4-6) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر نا رسا کنش وری اجتماعی.83
جدول(4-7) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر افسردگی………………………..84
جدول(4-8) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس کلی……………….85
جدول(4-9) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس اجتماعی…………86
جدول(4-10) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس خانوادگی……..87
جدول(4-11) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس تحصیلی……….88

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه اندازه گیری مولفه های کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط دو فروشگاه شهروند و هایپراستا...
پایان نامه تحلیل نظریه مقداری پول (دیدگاه موریس اله)
دانلود پایان نامه تعیین جایگاه شرط فاسخ در حقوق ایران
پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه
پایان نامه ارتباط بین تاب آوری و صفات شخصیتی دانش آموزان