پایان نامه تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک¬های مختلف یادگیری کلب در دانش¬آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی منطقه 2 شهر تهران


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی(M.A)

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:

تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک­های مختلف یادگیری کلب در دانش ­آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی منطقه 2 شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر ناصره مولانا

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه. 2

بیان مسئله. 5

1-1 ضرورت و اهمیت پژوهش… 7

1-2 اهداف پژوهش… 7

1-2-1- هدف اصلی تحقیق.. 7

1-2-2- اهداف فرعی تحقیق.. 7

1-3 تعریف مفاهیم نظری.. 8

1-3-1-  متغیر مستقل.. 8

1-3-2- متغیر وابسته. 8

1-4 –تعاریف عملیاتی.. 9

1-5فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-5-1- فرضیه اصلی.. 9

1-5-2- فرضیه  های فرعی.. 9

1-6 متغیرهای تحقیق.. 10

1-6-1- متغیرمستقل: 10

1-6-2- متغیر وابسته. 10

1-6-3- متغیر های مداخله گر یا جانبی.. 10

1-7- محدودیت های تحقیق.. 10

1-8- چهارچوب نظری تحقیق.. 10

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

مقدمه. 12

2-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 16

2-1-1- تعریف فناوری اطلاعات… 16

2-1-2- تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 17

2-1-3- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات… 19

2-1-4- اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات… 21

2-1-5-طرح تکفا: استراتژی ایی برای توسعه کشور. 23

2-1-6- موانع و مشکلات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات… 24

2-1-7- محدودیت های ناشی از توسعه فناوری اطلاعات… 26

2-1-8- توصیه ها و راهکارها 28

2-2- یادگیری.. 29

2-2-1- تعریف یادگیری.. 32

2-2-2- سبک های یادگیری.. 33

2-2-3- انواع سبک های یادگیری.. 34

2-2-4- سبک های یادگیری شناختی.. 35

2-2-4-1 سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه: 35

2-2-4-2سبک های تکانشی و تاملی.. 38

2-2-4-3 سبک های همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده 40

2-2-4-4 سبک های عمقی و سطحی.. 46

2-2-4-5  سبک های محیطی، هیجانی، جامعه شناختی، فیزیولوژیکی و روانشناختی.. 47

2-2-5 ماهیت یادگیری.. 48

2-2-6 مفهوم یادگیری الکترونیکی.. 49

2-2-7 مدل های یادگیری در محیط های الکترونیکی وب… 49

2-2-8 مدل های مختلف فضاهای یادگیری.. 50

2-2-8-1 مدل های یادگیری شبکه ای.. 50

2-2-8-2 یادگیری درکلاس های آینده 51

2-2-8-3- یادگیری ساختاردانش و توانایی حل مشکل.. 51

2-2-8-4- یادگیری مبتنی بر جامعه. 52

2-3 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری.. 53

2-3-1- توسعه حرفه ای.. 54

2-3-2- فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و تأثیر آن بر آموزش و یادگیری.. 54

2-3-3- نقش و تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی.. 56

2-3-4- مزیت‌های بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت… 57

2-3-5- انواع آموزش و یادگیری مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات… 60

2-3-5-1- خود یادگیری.. 60

2-3-5-2- یادگیری از راه دور. 61

2-3-5-3-  کلاس مجازی.. 61

2-3-5-4- یادگیری گروهی.. 62

2-3-6- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش معلم. 63

2-4 تحقیقات انجام شده در داخل.. 65

2-4-1- کتاب… 65

2-4-2- پایان نامه. 67

2-4-3- مقالات… 88

2-5- تحقیقات انجام شده در خارج.. 129

2-5-1- کتاب… 129

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه. 134

3-1- جامعه آماری.. 134

3-2- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 134

3-3- روش تحقیق.. 135

3-4- ابزار اندازه گیری.. 135

3-4-1- پرسشنامه سبک های یادگیری.. 135

3-4-2- پایایی و روایی پرسشنامه. 135

3-4-3- روایی آزمون( اعتبار) 136

3-4-4- روش نمره گذاری.. 137

3-5- روش گرد آوری اطلاعات… 137

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 137

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. 140

 

فصل پنجم:نتیجه گیری

مقدمه. 148

فرضیه اصلی.. 148

فرضیه های فرعی.. 149

پیشنهادها 153

منابع و ماخذ. 154
فهرست جداول

جدول1-3- سبک های یادگیری همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده 44

جدول شماره (4-1) جدول توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک گروه نمونه. 140

جدول شماره (4-2) آزمونهای چند متغیره برای بررسی معناداری تفاوت بین میانگینها در گروه های پژوهش    142

جدول شماره (4-3) میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در میزان بهره گیری از فناوری اطلاعات(ICT) به تفکیک مقیاس های یادگیری.. 142

جدول شماره (4-6) خلاصه اطلاعات تحلیل واریانس چند متغیره 145

جدول شماره (4-5) آزمون های چند متغیره برای بررسی معناداری تفاوت بین میانگین ها در گروه های پژوهش    144

جدول شماره (4-4) میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در مقیاسهای مختلف یادگیری.. 143
فهرست نمودارها

نمودار 4-3- توزیع سبک های یادگیری در بین دانش آموزان  پسر پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی.. 141

نمودار 4-2 – توزیع سبک های یادگیری در بین دانش آموزان  دختر پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی.. 141

نمودار 4-1 – توزیع سبک های یادگیری در بین دانش آموزان پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی.. 141

 

فهرست اشکال

شکل(1-3) یکی از سئوال های آزمون سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه. 36

شکل3-3 شیوه های یادگیری و سبک  های یادگیری نظریه ی کلی (کلب، 1984،ص 21) 43

شکل 2-3 چرخه ی یادگیری تجربه ای  41

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید