پایان نامه تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک¬های مختلف یادگیری کلب در دانش¬آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی منطقه 2 شهر تهران

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی(M.A)

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:

تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک­های مختلف یادگیری کلب در دانش ­آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی منطقه 2 شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر ناصره مولانا

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه. 2

بیان مسئله. 5

1-1 ضرورت و اهمیت پژوهش… 7

1-2 اهداف پژوهش… 7

1-2-1- هدف اصلی تحقیق.. 7

1-2-2- اهداف فرعی تحقیق.. 7

1-3 تعریف مفاهیم نظری.. 8

1-3-1-  متغیر مستقل.. 8

1-3-2- متغیر وابسته. 8

1-4 –تعاریف عملیاتی.. 9

1-5فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-5-1- فرضیه اصلی.. 9

1-5-2- فرضیه  های فرعی.. 9

1-6 متغیرهای تحقیق.. 10

1-6-1- متغیرمستقل: 10

1-6-2- متغیر وابسته. 10

1-6-3- متغیر های مداخله گر یا جانبی.. 10

1-7- محدودیت های تحقیق.. 10

1-8- چهارچوب نظری تحقیق.. 10

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

مقدمه. 12

2-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 16

2-1-1- تعریف فناوری اطلاعات… 16

2-1-2- تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 17

2-1-3- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات… 19

2-1-4- اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات… 21

2-1-5-طرح تکفا: استراتژی ایی برای توسعه کشور. 23

2-1-6- موانع و مشکلات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات… 24

2-1-7- محدودیت های ناشی از توسعه فناوری اطلاعات… 26

2-1-8- توصیه ها و راهکارها 28

2-2- یادگیری.. 29

2-2-1- تعریف یادگیری.. 32

2-2-2- سبک های یادگیری.. 33

2-2-3- انواع سبک های یادگیری.. 34

2-2-4- سبک های یادگیری شناختی.. 35

2-2-4-1 سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه: 35

2-2-4-2سبک های تکانشی و تاملی.. 38

2-2-4-3 سبک های همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده 40

2-2-4-4 سبک های عمقی و سطحی.. 46

2-2-4-5  سبک های محیطی، هیجانی، جامعه شناختی، فیزیولوژیکی و روانشناختی.. 47

2-2-5 ماهیت یادگیری.. 48

2-2-6 مفهوم یادگیری الکترونیکی.. 49

2-2-7 مدل های یادگیری در محیط های الکترونیکی وب… 49

2-2-8 مدل های مختلف فضاهای یادگیری.. 50

2-2-8-1 مدل های یادگیری شبکه ای.. 50

2-2-8-2 یادگیری درکلاس های آینده 51

2-2-8-3- یادگیری ساختاردانش و توانایی حل مشکل.. 51

2-2-8-4- یادگیری مبتنی بر جامعه. 52

2-3 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری.. 53

2-3-1- توسعه حرفه ای.. 54

2-3-2- فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و تأثیر آن بر آموزش و یادگیری.. 54

2-3-3- نقش و تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی.. 56

2-3-4- مزیت‌های بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت… 57

2-3-5- انواع آموزش و یادگیری مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات… 60

2-3-5-1- خود یادگیری.. 60

2-3-5-2- یادگیری از راه دور. 61

2-3-5-3-  کلاس مجازی.. 61

2-3-5-4- یادگیری گروهی.. 62

2-3-6- فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش معلم. 63

2-4 تحقیقات انجام شده در داخل.. 65

2-4-1- کتاب… 65

2-4-2- پایان نامه. 67

2-4-3- مقالات… 88

2-5- تحقیقات انجام شده در خارج.. 129

2-5-1- کتاب… 129

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه. 134

3-1- جامعه آماری.. 134

3-2- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 134

3-3- روش تحقیق.. 135

3-4- ابزار اندازه گیری.. 135

3-4-1- پرسشنامه سبک های یادگیری.. 135

3-4-2- پایایی و روایی پرسشنامه. 135

3-4-3- روایی آزمون( اعتبار) 136

3-4-4- روش نمره گذاری.. 137

3-5- روش گرد آوری اطلاعات… 137

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 137

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. 140

 

فصل پنجم:نتیجه گیری

مقدمه. 148

فرضیه اصلی.. 148

فرضیه های فرعی.. 149

پیشنهادها 153

منابع و ماخذ. 154
فهرست جداول

جدول1-3- سبک های یادگیری همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده 44

جدول شماره (4-1) جدول توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک گروه نمونه. 140

جدول شماره (4-2) آزمونهای چند متغیره برای بررسی معناداری تفاوت بین میانگینها در گروه های پژوهش    142

جدول شماره (4-3) میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در میزان بهره گیری از فناوری اطلاعات(ICT) به تفکیک مقیاس های یادگیری.. 142

جدول شماره (4-6) خلاصه اطلاعات تحلیل واریانس چند متغیره 145

جدول شماره (4-5) آزمون های چند متغیره برای بررسی معناداری تفاوت بین میانگین ها در گروه های پژوهش    144

جدول شماره (4-4) میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه در مقیاسهای مختلف یادگیری.. 143
فهرست نمودارها

نمودار 4-3- توزیع سبک های یادگیری در بین دانش آموزان  پسر پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی.. 141

نمودار 4-2 – توزیع سبک های یادگیری در بین دانش آموزان  دختر پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی.. 141

نمودار 4-1 – توزیع سبک های یادگیری در بین دانش آموزان پایه پنجم و ششم دوره ابتدایی.. 141

 

فهرست اشکال

شکل(1-3) یکی از سئوال های آزمون سبک های وابسته به زمینه و نابسته به زمینه. 36

شکل3-3 شیوه های یادگیری و سبک  های یادگیری نظریه ی کلی (کلب، 1984،ص 21) 43

شکل 2-3 چرخه ی یادگیری تجربه ای  41

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه آداب و رسوم مردم ایرانشهر
پایان نامه ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها
پایان نامه ارشد:نقش ساختار مالکیت موجود بر شرکت بر طرز تفکر مدیران درمورد وجه نقد شرکت
دانلود پایان نامه : مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری
دانلود پایان نامه بررسی راه‏کارهای افزایش توسعه یکپارچه و فرهنگ جامعه روستایی از طریق دفاتر دفاتر IC...