پایان نامه تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه ع ناجا


دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده فرماندهی و ستاد (دافوس)

موضوع:

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه ع ناجا

استاد راهنما:

دکتر یوسف محمدی مقدم

مشاور:

جناب سرهنگ ستاد غلامرضا مرادی

اسفند 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

یک نظامی کارآمد فردی است که قادر باشد وظایف، مسئولیت­ها ومأموریت­های محوله نظامی را به نحو مطلوب و مطابق اهداف وبرنامه­های سازمان انجام دهد.لذا توانمند کردن کارکنان وفراگیران در بُعد آمادگی جسمانی ومهارت­های تخصصی، رزمی وبویژه در عرصه مأموریت­های اجرایی وعملیاتی که به­طور عمده با هدف ایجاد نظم وامنیت صورت می­پذیرد، امری ضروری واجتناب ناپذیر می­باشد و یکی از راه­های موفقیت هر سازمان در این است که بدانند عوامل اجرایی آن نسبت به انجام امور چه نگرشی دارند.پژوهش حاضر به­بررسی تأثیر نگرش بر یادگیری فعالیت­های جسمانی پرداخته است.

سؤال اصلی پژوهش:

آیا نگرش فراگیران نیروی انتظامی بر یادگیری فعالیت های جسمانی ایشان تأثیر دارد؟

سؤالات فرعی پژوهش:

آیا حیطه شناختی فراگیران بر یادگیری فعالیت­های جسمانی تأثیر می­گذارد؟

آیا احساسات و عواطف فراگیران بر یادگیری فعالیت­های جسمانی تأثیر دارد؟

آیا رفتار فراگیران بر یادگیری فعالیت­های جسمانی تأثیر می­گذارد؟

روش: از میان جامعه آماری که تعداد 500 نفر از فراگیران دوره درجه داری رسته­های انتظامی و عملیات ویژه آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه (ع) ناجا می­باشند،تعداد 200 نفر به عنوان نمونه برای انجام این پژوهش به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شده­اند. این تحقیق را می­توان برحسب نحوه تجزیه و تحلیل داده­ها ازنوع تحقیق توصیفی ـ پیمایشی محسوب کرد. برای جمع­آوری داده­ها از روش کتابخانه­ای، همچنین برای بررسی تأثیر    نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت­های جسمانی از روش میدانی و با توزیع پرسش­نامه استفاده شدهاست. این تحقیق از نظر هدف از نوع پژوهش کاربردی است، برای به­دست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده­است و سپس با توزیع پرسش­نامه و با استفاده از نرم افزار SPSSآلفای کرونباخ آن محاسبه گردید و مقدار آن برای پرسش­نامه برابر با 0.728 به­دست آمد که پایایی پرسش­نامه را تایید می­کند. روایی پرسش­نامه نیز از روش اعتبار مفهومی و با دریافت نظر اساتید بررسی و تایید گردید.

سپس مبتنی بر آمار توصیفی و در ادامه با استفاده از روش­های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) به بررسی ارتباط بین هر یک از حیطه­های نگرش با میزان یادگیری فراگیران پرداخته­ایم.

نتیجه گیری کلی: بر اساس موضوع تحقیق، سؤالاتی مطرح گردید که نتایج زیر به­دست آمد:

– میان متغیر­های حیطه شناختی فراگیران و میزان یادگیری فعالیت­های جسمانی رابطه معناداری وجود دارد و همبستگی مثبت است.

– میان متغیر­های احساسات و عواطف و میزان یادگیری فعالیت­های جسمانی رابطه معناداری وجود ندارد.

– میان متغیر­های رفتار فراگیران و میزان یادگیری فعالیت­های جسمانی رابطه معناداری وجود دارد و همبستگی مثبت است.

– میان نگرش فراگیران و میزان یادگیری فعالیت­های جسمانی رابطه معناداری وجود دارد و همبستگی مثبت است.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.