پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی  گرایش: بازاریابی

موضوع :

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند

استاد راهنما:

خانم دکتر نرگس دل افروز

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

١-١ مقدمه………………………………………… 3

١-٢ بیان مساله……………………………………………………………………………………. 4

١-٣ اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق………………………………………………………. 6

١-۴ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………….. 7

١-۵ چهارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………….. 7

١-۶ پرسش اصلی تحقیق………………………………………………………………………….. 8

١-٧ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………….. 8

١-٨ متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….. 8

١-٩ قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق

٢-١ تاریحچه مطالعه…………………………………………………………………………….. 12

٢-٢ متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….. 15

٢-٢-١ ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………. 15

٢-٢-٢ شهرت(اعتبار)شرکت……………………………………………………………………… 17

٢-٢-٣ رضایت مشتری……………………………………………………………………………….. 19

٢-٢-۴ مسئولیت اجتماعی شهرت……………………………………………………………… 26

٢-٢-۵ ارتباط بین ارزش ویژه برند و شهرت شرکت و رضایت مشتری و مسئولیت اجتماعی شرکت………………………………………………………………………. 31

٢-٣ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………… 32

٢-۴ تئوریها و نظریه ها…………………………………………………………………….. 35

فصل سوم : روش پژوهش

٣-١ روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………….. 42

٣-٢ جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………… 42

٣-٢-١ جامعه آماری……………………………………………………………………………….. 42

٣-٢-٢ روش نمونه گیری…………………………………………………………………………. 42

٣-٢-٣ حجم نمونه…………………………………………………………………………………… 43

٣-3 روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………… 43

3-4 روایی و پایایی………………………………… 44

٣-۴-١ روایی…………………………………………………………………………………………… 44

٣-۴-٢ پایایی…………………………………………………………………………………………. 44

٣-۵ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………….. 49

فصل چهارم : تحلیل داده ها

۴-١ مقدمه……………………………………………………………………………………………… 47

۴-٢ آمار توصیفی………………………………………………………………………………….. 47

۴-٢-١ تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………… 47

۴-٢-٢ تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………… 53

۴-٢-٣ آزمون نرمال بودن متغیرهای درون زا……………………………………. 57

۴-٣ آمار استنباطی………………………………………………………………………………. 57

۴-٣-١ تحلیل عامل تاییدی (مدل اندازه گیری)…………….. 57

۴-٣-١-١ تحلیل عامل تاییدی متغیر مسئولیت اجتماعی……………………… 57

۴-٣-١-٢ تحلیل عامل تاییدی متغیر رضایت مشتری……………………………… 59

۴-٣-١-٣ تحلیل عامل تاییدی شهرت شرکت…………………………………………….. 60

۴-٣-١-۴ تحلیل عامل تاییدی ارزش ویژه برند…………………………………… 62

۴-٣-١-۵ تحلیل عاملی کلی متغیرهای اندازه گیری…………………………… 63

۴-٣-٢ بررسی مدل ساختاری تحقیق……………………………………………………….. 66

۴-٣-٣ بررسی فرضیه های تحقیق……………………………………………………………. 67

۴-٣-٣-١ آزمون همبستگی………………………………………………………………………… 68

۴-٣-٣-٢ تحلیل مسیر………………………………………………………………………………. 71

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-١ پیشنهادات کاربردی برای فرضیه های پژوهش……………………………… 74

۵-٢ پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………. 76

۵-٣ محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………… 77

5-4 محدودیت های پژوهش …………………………….. 78

منابع……………………………………………………………………………………………………. 79

پیوست ١ …………………………………………. 85

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………… 86

پیوست ٢………………………………………….. 89

١. خروجی نرم افزار spss جهت بررسی پایایی پرسشنامه…………………….. 89

٢. خروجی نرم افزارliserel……………………………… 99

٣ .  هیستوگرام……………………………………. 11

چکیده

امروزه شرکت‌ها به طور روز‌افزونی تحت هجمه‌های جدید از سوی مشتریان ناراضی، کارکنان کج‌خلق و خلاصه هر کسی که به یک رایانه شخصی و انگیزه‌ای برای تخریب شهرت و اعتبار شرکت مجهز است، قرار دارند.  و با توجه به ویژگی های خاص برند در بخش خدماتی، برندسازی در بخش بیمه به عنوان یک ویژگی خاص که ارزش قابل توجهی را ایجاد می کند، مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در این تحقیق با استفاده از مدل ام سی ویلیامز در سال ٢٠٠۶ به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش ویژه برند و شهرت شرکت پرداخته ایم.

جامعه آماری این تحقیق شامل تمام مشتریان بیمه عمر شرکتهای بیمه تامین اجتماعی، پارسیان، شهر، دی، رازی،سامان می باشد که در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت داشته اند. تعداد کل نمونه های تحقیق ٣٨۴ مشتری می باشد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای و انتخاب نمونه هااز روش غیراجتماعی در دسترس استفاده شده است. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی بوده و طرح تحقیق آن توصیفی از نوع پیمایشی می باشد که قصد دارد نتایج حاصل از تحقیقات بنیادی انجام شده در زمینه ارزش ویژه برند و شهرت شرکت را برای کاربرد در صنعت بیمه عمر مطابقت دهد. از نظر گردآوری اطلاعات از نوع میدانی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده و جهت سنجش پایایی آن آلفای کرونباخ آن محاسبه شد و داده ها با استفاده از نرم افزار Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، دلالت بر تایید فرضیه های تحقیق دارد.

واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند، شهرت شرکت، رضایت مشتری، مسئولیت اجتماعی شرکت، بیمه عمر

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید