پایان نامه تأثیر فلزات سنگین بر خصوصیات رویشی گیاه دارویی کَوَر (Capparis spinosa L.) در منطقه هشتگرد


چکیده

فلزات سنگین ضروری و غیر ضروری نظیر آهن (Fe)، نیکل (Ni)، منگنز (Mn)، روی (Zn)، مس (Cu)، کادمیوم (Cd) و سرب (Pb) در گیاه دارویی کاپاریس اسپینوزا و خاک اطراف ریشه با روش طیف سنج جذب اتمی نوع شعله مورد در منطقه هشتگرد مورد آنالیز قرار گرفت. این گیاه دارویی به طور گسترده‌ای به عنوان داروی سنتی برای درمان بیمار‌های مختلف توسط پزشکان بومی در مناطقی که نمونه‌ها جمع آوری شده، مورد استفاده قرار می‌گرفتند. سطح تمرکز فلزات سنگین در گیاه دارویی کاپاریس اسپینوزا با روند کاهشی شامل روی، آهن، منگنز، سرب، کادمیوم، مس و نیکل می‌باشد. این نتیجه آشکار می‌کند که بررسی دقیق این گیاه دارویی از نظر تمرکز فلزات سنگین دارای اهمیت بسیاری برای پزشکان، برنامه ریزان سلامت، مسئولان بهداشت و سیاستگذاران می‌باشد تا جامعه را از اثرات سوء این فلزات سنگین محافظت نمایند.

واژگان کلیدی:فلزات سنگین، طیف سنج جذب اتمی نوع شعله، هشتگرد، کاپاریس اسپینوزا

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-2- فرضیه‌های مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………….

1-3- اهداف مطالعه …………………………………………………………………………………………………………………………….

1-4- طبقه بندی گیاه کاپاریس اسپینوزا …………………………………………………………………………………………………

1-5- اختصاصات زیر رده جدا گلبرگ‌ها……………………………………………………………………………………………….

1-6- اختصاصات تیره کور………………………………………………………………………………………………………………….

1-7- اختصاصات جنس کاپاریس ……………………………………………………………………………………………………….

1-8- اختصاصات گونه کاپاریس اسپینوزا ……………………………………………………………………………………………

1-9- نام‌های متداول کاپاریس اسپینوزا ……………………………………………………………………………………………..

1-10- پراکندگی گیاه دارویی کاپاریس اسپینوزا در ایران و جهان ……………………………………………………………

1-11- اکولوژی گیاه کاپاریس اسپینوزا ……………………………………………………………………………………………….

1-12- خواص دارویی و سایر کاربردهای گیاه کور ……………………………………………………………………………..

1-13- ترکیب شیمیایی کاپاریس اسپینوزا ………………………………………………………………………………………….

 

فصل دوم: مروری بر سوابق تحقیق

2-1- پیشینه مطالعاتی …………………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………….

3-2- اقلیم منطقه هشتگرد ………………………………………………………………………………………………………………..

3-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………..

3-4- قلمرو زمانی مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………….

3-5- جامعه آماری و نحوه انجام نمونه برداری ………………………………………………………………………………..

3-6- نحوه انجام آنالیز نمونه‌های برداشت شده ………………………………………………………………………………..

 

فصل چهارم: نتایج

4-1- ویژگی‌های اکولوژیکی نمونه‌های گیاه کاپاریس اسپینوزا …………………………………………………………..

4-2- نتایج آنالیز فلزات سنگین گیاه دارویی کاپاریس اسپینوزا در مناطق آلوده و شاهد …………………………

4-3- نتایج آنالیز نمونه‌های خاک اطراف ریشه گیاه در مناطق آلوده و شاهد …………………………………………

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-1- آهن ……………………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-2- مس …………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-1-3- نیکل …………………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-4- منگنز ………………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-5- روی …………………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-6- کادمیوم ……………………………………………………………………………………………………………………………

5-1-7- سرب ………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-3- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید