پایان نامه دکتری رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول و تستوسترون

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه تهران

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

  تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول،تستوسترون، IgA بزاقی

وضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال

 رساله برای دریافت درجه دکتری تخصصی (Ph.D)

  گرایش فیزیولوژی ورزشی

چکیده

         حرفه مربیگری فوتبال یکی از مشاغل پرمخاطره در جهان محسوب می شود و فشارهای روانی ناشی از ماهیت این حرفه موجب درمانده شدن مربیان حرفه ای فوتبال شده است. هدف پژوهش حاضربررسی تأثیرفشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول،تستوسترون،ایمونوگلوبولین A بزاقی و ضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال ایران در فصل مسابقات (84-83) بود. آزمودنی های این تحقیق را 16 نفراز مربیان حرفه ای لیگ برتربا میا نگین سنی
(18/9±27/52)، سابقه مربیگری درلیگ (01/6±67/11) سال و ضربان قلب با میا نگین (91/5±40/64) ضربه در دقیقه تشکیل دادند. نمونه های بزاقی در روز مسابقه در پنج مرحله (یک ساعت قبل از مسابقه، قبل از مسابقه،بین دو نیمه،پایان مسابقه ویک ساعت بعدازمسابقه) جمع آوری شد.برای تعیین غلظت کورتیزول و تستوسترون بزاقی از روش رادیو ایمو نو اسی و برای نعیین میزان ایمونوگلوبولینَA از روش نفلومتری ودستگاه می نی نف استفاده شد.ضربان قلب مربیان در زمان استراحت و در جریان مسابقه با استفاده از دستگاه اندازه گیری ضربان قلب گروهی تیم پولارثبت گردید.همچنین لحظات حساس مسابقه (گل زدن،گل خوردن،ضربه پنالتی،ضربات آزاد اطراف محوطه جریمه،در گیری بازیکنان با داور) در فرم مخصوص ثبت شد.داده های حاصل از تحلیل آزمایشگاهی نمونه های بزاقی با استفاده ازآزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (ANOVAI )وآزمون تعقیبی شفه وهمچنین t مستقل جهت آزمون فرضیه ها مورداستفاده قرارگرفت. سطح معنی داری 05/0> p .نتایج این پژوهش نشان دادکه بين ميزان غلظت كورتيزول بزاقي مربيان در زمان استراحت با يك ساعت قبل از مسابقه، قبل از مسابقه ، بين دو نيمه و يايان مسابقه و همچنين بين دو نيمه با يك ساعت بعد از مسابقه تفاوت معنی داری وجود داشت. تفاوت معنی داری بین میزان غلظت کورتیزول بزاقی مربیان برنده وبازنده دیده نشد. همچنین بين ميزان غلظت تستوسترون بزاقي مربيان دريك ساعت قبل از مسابقه با پايان مسابقه ، پايان مسابقه با يك ساعت بعد از مسابقه تفاوت معنی داری وجودداشت که این تفاوت بین مربیان برنده وبازنده نیزدیده شد. اما تاثیرمعنی داری برغلظت IgA بزاقی مربیان نداشت. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که در کلیه موارد اختلاف معنی داری بین ضربان قلب در لحظات مختلف بازی نسبت به ضربان قلب استراحت وجود داشت، این اختلاف در لحظات حساس مسابقه بسیار چشمگیر بود.میانگین ضربان قلب مربیان در لحظات حساس مسابقه (49/9± 80/135) ضربه در دقیقه بود که این میزان نسبت به زمان استراحت یک اختلاف 70 ضربه ای را نشان داد.

واژه های کلیدی: فشار روانی مسابقه،کورتیزول، تستوسترون ،IgA، ضربان قلب، مربیان برنده،مربیان بازنده

مقدمه

در سال‌هاي اخير، علوم ورزشي با استفاده از مفاهيم علمي رشته‌هاي مادر خود، مثل بيومکانيک، بيوشيمي، فيزيولوژي، روانشناسي و جامعه شناسي به خوبي جاي خود را باز کرده است و روز بروز بر تکامل و پختگي علوم ورزشي افزوده و کاربرد آنها بيشتر مشهود مي‌شود. علوم ورزشي، مشکلات هر يک از رشته‌هاي ورزشي را بصورت خاص در نظر دارد. يکي از‌اين کاربردهاي ويژه، به ورزش فوتبال اختصاص دارد. فوتبال ورزشي است که بخش عظيمي از جمعيت جهان را به خود جلب کرده است. مربيان و مديران باشگاه‌هاي امروز با مجموعه‌اي از خواسته‌ها و ضرورت‌ها در موقعيت‌هاي گوناگون مواجهند. بسياري بر‌اين باورند که نقش آنها از هدايت جلسه تمريني فراتر رفته است زيرا نقش گسترش يافته‌مربي و پذيرش مسئوليت ورزشکاران بيرون از محيط تمرين يا مسابقه و همچنين آگاهي از وضعيت اجتماعي و رواني آنها و سرنوشتي که ممکن است به جهت کسب نتايج ضعيف در انتظار مربيان باشد، شرايطي را براي آنان بوجود آورده است که حاصل آن فشار رواني است که بسياري از مربيان در روز مسابقه آن را تجربه کرده اند. با توجه به ضرورت‌‌هاي فيزيکي، رواني و محيطي بازي فوتبال، درک‌اين موضوع که چرا فوتبال رقابتي، بازيکنان و تماشاگران را تحت فشار زياد رواني قرار مي‌دهد، دشوار نخواهد بود (3). اهميت برنده شدن، تعداد و شدت برخوردهاي پر استرس را در جريان بازي افزايش داده است، لذا مربيان ناچار به کنار آمدن با رويدادهاي استرس زا در جريان مسابقه هستند (57).

مطالعات پژوهشگران نشان داده است که استرس، خواه فيزيکي خواه رواني، موجب تغييراتي در عملکرد قلب و ترشح هورمون‌هاي استرسی مي‌شود (58). افزايش ضربان قلب و تغييرات هورموني مي‌تواند عوارض فيزيولوژيکي خطرناکي داشته و عوارض آن بر روي سيستم عصبي قلبي ـ عروقي و‌ايمني بدن بسيار نگران کننده باشند. از‌اين رو حرفه مربيگري يکي از مشاغل پرخطر در جهان تلقي مي‌شود.ازطرف دیگر شرايط مسابقه به‌ اين علت مربيان را زير فشار شديد رواني قرار مي‌دهد که ارزيابي اوليه مربیان ازنیازهای مسابقه ،اغلب باتوانائی های تیم همسونمی باشد( 3)

در مطالعات پيترو گازز[1](2004) برروي30 تن از مربيان فوتبال و بسکتبال در جريان مسابقه، ضربان قلب مربيان با روش راديو الکتروکارديوگرافي ثبت گرديد. نتايج تحقيق افزايش 42 ضربه در دقيقه نسبت به ميانگين زمان استراحت را نشان داد. به نظر‌اين دو محقق افزايش ضربان قلب مربيان قبل و در جريان بازي ناشي از اضطراب و فشار رواني مسابقه بوده است (58). کوگلر و همکاران[2] ( 1996) در مطالعه‌اي به اثر استرس در رقابت‌هاي ورزشي بر‌ايمونوگلوبولين A و کورتيزول بزاقي در مربيان فوتبال پرداختند. در‌اين مطالعه که بر روي 17 مربي فوتبال در ليگ حرفه‌اي آلمان انجام شد، نمونه‌هاي بزاقي قبل، حين و بعد از مسابقه جمع آوري گشت. هيجان و تنش بيشتري در مربيان فوتبال هنگام مسابقه در مقايسه با افراد گروه کنترل مشاهده شد. با شروع مسابقه‌اين هيجان و تنش افزايش و يک ساعت پس از پايان مسابقه کاهش يافت. در زمان‌هاي مختلف نمونه گيري، مقدار بزاق در مربيان و گروه کنترل تغيير معنی اداري نيافت. غلظت ((IgA در مربيان فوتبال طي مسابقه تغییرمعنی داری نداشت اما با افزايش معنی داري در سطوح کورتيزول بزاقي همراه بود. اوج غلظت کورتيزول بين دو نيمه مشاهده شد، که 100% افزایش یافت و یک ساعت پس از مسابقه به شرايط طبيعي بازگشت (38). در همين راستا در‌اين پژوهش سعي شده است تا تاثير فشار رواني مسابقه را بر برخي از پارامترهاي فيزيولوژيک چون کورتيزول، تستوسترون،‌ايمونوگلوبولين A و ضربان قلب مربيان برنده و بازنده ليگ برتر فوتبال در لحظات مختلف مسابقه مورد بررسي قرار گيرد تا با مقايسه‌اين تغييرات بتوان به اطلاعاتي در‌اين خصوص دست يافت.

 

1 – 2 . بيان مسئله

مربيگري شغلي متنوع، پويا و پيچيده ای است که در برگيرنده نقش‌هاي متفاوتی است که نياز به مهارت‌هاي بسياري دارد. حرفه مربيگري براي بعضي از مربيان بخشي و براي مربيان حرفه‌اي همه زندگي است.به هرجهت مربيان حرفه‌اي مي‌بايستي پاسخگوي همه مشکلات تيم باشند(6).

اهمیت و قدر و ارزشي که براي برنده شدن در بازي فوتبال متصوراست، به فراواني و شدت برخوردهاي پراسترس مي‌افزايد (3). فشارهای روانی ناشی از ماهیت حرفه مربیگری، توقع دائمي پيروزي از آنها، قضاوت‌هاي بي‌رحمانه علاقه مندان و هواداران تيم، لزوم مسافرت‌هاي پي در پي، ضرورت‌ايفاي نقش‌هاي متفاوت و داشتن اضطراب و ترس از شکست قبل از مسابقه،تدریجاموجب درماندگی مربیان می شود. استرس فرايندي است که در هر زمان متناسب با رويدادهاي خاص، مرحله‌اي از آن آشکار مي‌شود. فشارهاي رواني ناشي از مسابقه و تحمل‌اين فشارها موجب تغييراتي از قبيل تغييرات هورموني و افزايش ضربان قلب در بدن مي‌شود که مي‌تواند عوارض فيزيولوژيک خطرناکي داشته و مشکلاتي براي مربيان بوجود آورد. عوارض فيزيولوژيک ناشي از فشارهاي رواني مسابقه بر روي دستگاه عصبي، قلبي عروقي و‌ايمني بسيار خطرناک است. به همين جهت در دو دهه اخير توجه پژوهشگران علوم ورزشي به تغييرات هورمون‌ها، بويژه هورمون‌هاي استرسی هنگام برگزاري مسابقات ورزشي رو به فزوني نهاده است.

بسیاری از تحقيقات در خصوص ارتباط بين هورمون ها و رفتار در مردان بر سطوح کورتيزول، تستوسترون و‌ايمونوگلوبولين‌ها بويژه‌ايمونوگلوبولين A متمرکز شده‌اند. فشارهاي ناشي از رقابت نيز بر سطوح کورتيزول، تستوسترون و همچنين ضربان قلب اثر گذار است (7). يکي از اجزاء رقابت، برد و باخت مي‌باشد. مي‌زر و همکاران[3](1998) افزايش سطوح تستوسترون را متعاقب رقابت براي برندگان و کاهش آنرا براي بازندگان پس از مسابقه گزارش کردند (47). در حاليکه کلاد و همکاران[4] (2001) در‌اين خصوص پيشنهاد نمود ند. برنده شدن عامل اصلي در‌ايجاد پاسخ هورموني نمي‌باشد بلکه ادراک فرد از بردن ممکن است سطوح تستوسترون را تغيير دهد (7).

هر چند تاثير رقابت بر هورمون‌ها آشکار شده است ولي تفسیر روانشناختي آن ناشناخته مانده است. در کل تفسير تغييرات سطوح هورمون‌ها متعاقب برد و باخت مشکل است زيرا عوامل مختلفي در‌اين رابطه اثر گذارند، که مي‌توان به اهميت مسابقه، احساس برد و باخت قبل از مسابقه، ادراک مربيان و بازيکنان از دشواري مسابقه، کسب جايگاه اجتماعي، اعتقاد به نقش شانس وتاثیرقضاوت داور در‌ايجاد نتيجه مسابقه اشاره داشت. با توجه به مطالب فوق و وجود تناقضاتي در‌اين حيطه‌ , تحقيق حاضر جهت پاسخگوئي به سئوالات زير طراحي شد که عبارتند از:

الف: فشار رواني يک مسابقه فوتبال با توجه به ماهيت خاص آن چه تاثيري بر غلظت کورتيزول، تستوسترون،‌ايمونوگلوبولين A بزاقي و ضربان قلب مربيان فوتبال دارد.

ب: ‌ايا تفاوتي در غلظت کورتيزول، تستوسترون،‌ايمونوگلوبولين A بزاقي و ضربان قلب مربيان برنده و بازنده وجود دارد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه دکتری رشته تربیت بدنی در مورد تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول، تستوسترون

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید