پایان نامه تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی

گرایش : منابع انسانی

موضوع :

تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان

استاد راهنما :

 دکتر کامبیز شاهرودی

سال تحصیلی :  1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده..

فصل اول کلیات تحقیق 1

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسأله 3

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-5- سؤالات تحقیق.. 9

1-6- فرضیه های تحقیق.. 9

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 9

1-8- قلمرو تحقیق.. 11

فصل دوم ادبیات تحقیق..

بخش اول :عدالت سازمانی..

2-1-1- مقدمه 13

2-1-2- مفهوم لغوی عدالت 15

2-1-3- عدالت، ارزش یا روش ؟ 15

2-1-4- مفهوم عدالت در اندیشه های سیاسی قدیم و جدید.. 16

2-1-5- عدالت سازمانی ، والاترین ارزش تفکر راهبردی.. 18

2-1-6- یک طبقه بندی از نظریه های عدالت سازمانی.. 19

2-1-7- عدالت سازمانی 26

2-1-8- ابعاد عدالت سازمانی 29

2-1-9-کانون های عدالت سازمانی.. 43

2-1-10- عوامل مؤثر بر ادراک عدالت سازمانی.. 44

2-1-11- عدالت ساختاری در مقابل عدالت اجتماعی.. 44

2-1-12- موانع ادراکی اجرای عدالت سازمانی.. 45

2-1-13-کارکردهای استقرارعدالت دردو حوزه درون و برون سازمان.. 46

2-1-14- رویکرد چند سطحی در بررسی مفهوم عدالت سازمانی.. 48

2-1-15- تصمیم گیری و عدالت سازمانی.. 52

2-1-16- سبک رهبری و عدالت سازمانی.. 53

2-1-17- دیدگاه های عدالت سازمانی.. 54

2-1-18- ساختار سازمانی و عدالت سازمانی.. 56

2-1-19- وظایف مدیریت منابع انسانی و نقش عدالت در آن.. 65

2-1-20- شرایط ایجاد عدالت درسازمان ها (عملیاتی کردن عدالت سازمانی)     66

2-1-21- مدل ABC عدالت سازمانی.. 68

2-1-22- واکنش رفتاری کارکنان در پاسخ به بی عدالتی تجربه شده.. 73

2-1-22- راهکارهایی برای جهت دهی واکنش رفتاری کارکنان به سمت رفتارهای مثبت و فعال .. 75

بخش دوم : تعهد سازمانی 76

2-2-1- مقدمه 76

2-2-2- انواع مدل های تعهد 77

2-2-3- متغیرهایی که با تعهد سازمانی رابطه دارند؛.. 83

2-2-4- مدل های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 88

2-2-5- دیدگاههایی در مورد کانونهای تعهد سازمانی.. 94

2-2-6- تعهدات سازمانی در قرن بیست و یکم…………………………………………………………………………………………………………………….95

2-2-7- مدیریت گوناگونی از منظر تعهد سازمانی.. 95

2-2-8- تفاوتهای بین المللی از منظر تعهد سازمانی.. 96

2-2-9- مفاهیم مدیریتی از منظر تعهد سازمانی.. 96

2-2-10- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی.. 97

بخش سوم : پیشینه تحقیق 101

چارچوب نظری تحقیق 106

فصل سوم روش تحقیق

3-1- مقدمه 108

3-2- روش تحقیق 108

3-3- جامعه و نمونه آماری : 108

3-4- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 109

3-5- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات.. 110

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.. 111

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات..

4-1- مقدمه 113

4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان :.. 113

4-3- توصیف متغیر های تحقیق 117

4-4- آزمون فرضیه ها 120

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات..

5-1- مقدمه 125

5-2- نتایج بررسی توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 126

5-3- توصیف متغیرهای تحقیق 126

5-4- نتایج آمار استنباطی.. 126

5-5- پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق.. 128

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آینده.. 13

5-7- محدودیت های تحقیق 131

منابع و مآخذ.. 132

منابع فارسی.. 132

منابع لاتین.. 138

ضمائم 14

فهرست جداول

جدول 2-1:طبقه بندی عدالت سازمانی و نمونه نظریه مشهورمرتبط 21

جدول 2- 2: راههای هشت گانه کاهش نابرابری 31

جدول 2-3 : عناوین فصول قانون خدمات کشوری 65

جدول 3-1- پایایی متغیرهای تحقیق 111

جدول4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 113

جدول 4- 2- توصیف سن پاسخ دهندگان 114

جدول 4- 3- توصیف میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 115

 

جدول 4- 4- توصیف وضعیت تأهل پاسخ دهندگان 115

جدول 4- 5- توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان 116

جدول 4- 6- توصیف متغیر تعهد سازمانی 117

جدول 4- 7- توصیف متغیر عدالت سازمانی 117

جدول 4- 8- توصیف متغیر عدالت توزیعی 118

جدول 4- 9- توصیف متغیر عدالت رویه ای 118

جدول 4- 10- توصیف متغیر عدالت مراوده ای 119

جدول4-11- آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق 119

جدول 4-12- آزمون رگرسیون تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی 120

جدول 4-13- آزمون رگرسیون تأثیر عدالت توزیعی بر تعهد سازمانی 120

جدول 4-14- آزمون رگرسیون تأثیر عدالت رویه ای بر تعهد سازمانی 121

جدول 4-15- آزمون رگرسیون تأثیر عدالت مراوده ای بر تعهد سازمانی 122

جدول4-16- آزمون رگرسیون چند متغیره ابعاد عدالت سازمانی و تعهد سازمانی 122

فهرست نمودار

نمودار 4-1- نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان 113

نمودار4-2-نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 114

نمودار4-3-نمودار میله ای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 115

نمودار 4-4- نمودار دایره ای وضعیت تأهل پاسخ دهندگان 116

نمودار4-5-نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان 116

نمودار 4-6- هیستوگرام متغیر تعهد سازمانی 117

نمودار 4-7- هیستوگرام متغیر عدالت سازمانی 117

نمودار 4-8- هیستوگرام متغیر عدالت توزیعی 118

نمودار 4-9- هیستوگرام متغیر عدالت رویه ای 118

ن نمودار 4-10- هیستوگرام متغیر عدالت مراوده ای 119

فهرست اشکال

شکل2-1مدل رابطه مبادله حسابگرانه فرد و سازمان. :  28

شکل 2-2: عوامل موثر بر انتخاب مرجع در فرایند مقایسه اجتماعی 33

شکل 2-3 : عوامل مؤثر بر ادراک عدالت سازمانی 44

شکل 2-4: موانع ادراکی اجرای عدالت 46

شکل 2-5 : الگوی چند سطحی متغیر های اثرگذار بر عدالت سازمانی 49

شکل  2- 6: تأمل مستمر ساختار سازمانی با رفتارهای موید و توسعه دهنده عدالت سازمانی 62

شکل 2-7 : مدل ABC عدالت سازمانی 68

شکل 2-8: اثر عدالت سازمانی روی متغیر های هفت گانه سازمانی 72

شکل 2- 9 : واکنش رفتاری فرد نسبت به بی عدالتی تجربه شده. 74

شکل 2-10 – ابعاد تعهد سازمانی از نظر آلن و می یر 82

شکل 2-11-مدل عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 89

شکل 2-12- عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی 91

شکل 2-13-عوامل ضروری ، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی 91

شکل 2-14- مدل مفهومی پژوهش 106

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه استان خوزستان است. متغیر مستقل این پژوهش عدالت سازمانی است. در این پژوهش از مدل سه بعدی علوی و عباسی 2012 (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای) استفاده شده است. متغیر وابسته این پژوهش تعهد سازمانی است. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان 65 شعبه از بانک های رفاه سطح استان خوزستان به تعداد 616 نفر است. نمونه آماری پژوهش تعدادی از کارکنان بانک های رفاه سطح استان به روش نمونه گیری تصادفی ساده با حداقل حجم نمونه از فرمول کوکران جامعه محدود به تعداد 221 نفر تخمین زده شده است. روش های جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی برای برآورد مشخصه های مرکزی و تنظیم جداول توزیع فراوانی آماری و به منظور بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی از آزمون رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده ها و از آزمون رگرسیون چند متغیره جهت مشخص نمودن تأثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان استفاده شده است. یافته ها تمامی فرضیه های پژوهش را تأیید کرده و تأثیر عدالت سازمانی ابعاد آن بر تعهد سازمانی کارکنان را نشان داده است که نتایج این پژوهش با یافته های پژوهش علوی و عباسی 2012 همخوانی دارد. ضمناً بعد از مقایسه تأثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی از طریق آزمون رگرسیون چندمتغیره مشاهده گردید عدالت مراوده ای بیشترین تأثیرگذاری را بین ابعاد سه گانه عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان دارد.

مفاهیم کلیدی : عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای، تعهد سازمانی

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید