پایان نامه تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد  ابهر

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش:

مدیریت بیمه

عنوان:

تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت­ بیمه البرز

استاد راهنما :

دکتر مهدی حقیقی کفاش

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1- بیان مساله.. 3

2- 1- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3

3- 1-  اهداف تحقیق.. 4

4- 1-  سوالهای تحقیق.. 4

5- 1-  فرضیه‌های تحقیق.. 5

6- 1-  نوآوری تحقیق.. 5

7- 1-  روش تحقیق.. 5

1-7- 1-  روش شناسی تحقیق.. 5

2-7- 1-  روش گردآوری اطلاعات.. 5

3-7- 1-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6

4-7- 1-  جامعه و نمونه آماری.. 6

8- 1-  سوابق مربوط.. 6

9- 1-  چارچوب نظری  و مدل مفهومی تحقیق.. 7

10- 1-  تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 14

1-2- شخصیت.. 15

1-1-2- تعاریف شخصیت.. 15

2-1-2- ویژگیهای شخصیت از دیدگاه کارل گوستاویونگ.. 15

3-1-2-ویژگیهای شخصیت از دیدگاه کاتل.. 16

4-1-2-ویژگی شخصیتی از دیدگاه اچ ،جی، آیزنگ.. 16

5-1-2-ویژگی شخصیتی از دیدگاه جولیان راتر.. 17

6-1-2-ویژگیهای شخصیتی مدل پنج عامل.. 20

7-1-2-طبقه‌بندی ویژگی‌های شخصیت برا اساس مدل پنج عامل.. 20

8-1-2-مروری بر تاریخچه مدل پنج عاملی.. 22

2-2-کارآفرینی.. 24

1-2-2- تعاریف کارآفرینی.. 24

2-2-2- ضرورت و اهمیت کارآفرینی.. 25

3-2-2- کارآفرین.. 27

4-2-2- کارآفرین چه کاری را انجام می‌دهد؟.. 29

5-2-2- کارآفرین چگونه کارآفرینی می‌کند؟.. 29

6-2-2- سیر تاریخی تحول کارآفرینی.. 30

7-2-2- کارآفرینی از دیدگاه دانشمندن مدیریت.. 32

8-2-2- دیدگاه‌ها و رویکردهای کارآفرینی.. 33

9-2-2- فرآیند کارآفرینی.. 34

10-2-2- سابقه آموزش کارآفرینی.. 35

11-2-2- جایگاه آموزش کارآفرینی.. 35

12-2-2- تفاوت‌های کارآفرینان و مدیران.. 36

13-2-2- کارآفرینی  فردی.. 38

14-2-2- کارآفرینی سازمانی .. 38

15-2-2- کارآفرینی گروهی.. 39

16-2-2- کارآفرینی اجتماعی.. 40

17-2-2- عناصر کارآفرینی.. 43

18-2-2- ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان.. 43

3-2- پیشینه تجربی.. 48

1-3-2- تحقیقات داخلی.. 48

2-3-2-تحقیقات خارجی.. 51

4-2- بیمه.. 53

1-4-2- تاریخچه پیدایش و گسترش بیمه.. 53

2-4-2-آغاز عملیات بیمه ای در کشور.. 55

3-4-2- تصویب قانون بیمه.. 55

4-4-2- بیمه البرز.. 56

5- 2-  مدل مفهومی تحقیق.. 57

فصل سوم: روش‌ شناسی تحقیق.. 63

مقدمه.. 64

1- 3- روش تحقیق.. 64

1- 1-3- تحقیق برمبنای هدف.. 65

2- 1-3- تحقیق برمبنای نتیجه.. 65

3-1-3- تحقیق بر مبنای نوع داده‌ها (کمیت‌پذیری متغیر مورد بررسی)   66

2-3- جامعه آماری.. 66

3- 3- روش نمونه‌‌گیری.. 66

4- 3- حجم نمونه.. 67

5- 3- ابزار اندازه‌‌گیری تحقیق (پرسش نامه).. 67

1-5- 3- محتوای پرسش نامه.. 68

2-5- 3- روایی پرسش نامه.. 69

3- 5- 3- پایایی پرسش نامه.. 70

4-5- 3- مقیاس مورداستفاده در پرسش نامه.. 71

6- 3- روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 71

7- 3- منابع گردآوری داده‌ها و اطلاعات.. 72

8-3- محدودیتهای پژوهش.. 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 74

مقدمه.. 75

1-4- تحلیل توصیفی داده ها.. 75

1-1-4- بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ سن.. 75

2-1-4- بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ وضعیت تاهل.. 76

3-1-4- بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت.. 77

4-1-4- بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ میزان تحصیلات.. 79

2-4- تحلیل استنباطی داده ها.. 80

1-2-4- آزمون نرمال بودن داده‌ها.. 80

2-2-4- بررسی فرضیات تحقیق.. 81

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 87

مقدمه.. 89

1-5- نتیجه‌‌گیری.. 89

2-5- پیشنهادات تحقیق.. 90

1-2-5-  مبتنی بر یافته‌ها.. 90

2-2-5-  پیشنهادها برای پژوهشگران آتی.. 91

منابع.. 92

الف) منابع فارسی.. 92

ب) منابع انگلیسی.. 95

پیوست پرسشنامه.. 96

 

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی «تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر ویژگی‌­های کارآفرینی آنها در شرکت‌های بیمه» پرداخته است.  جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت بیمه البرز است. حجم نمونه  که بوسیله فرمول کوکران برآورد شد، خطای 5%  برابر با  168 نفر است. این تحقیق از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و مشخصاً «پیمایشی» است و محقق برای جمع‌آوری داده‌های مربوطه به سوالات تحقیق، از پرسش‌نامه استفاده کرده است. جهت بررسی ویژگی‌های شخصیتی از پرسشنامه‌ی پنج عاملی نئو (NEO-FFI) استفاده شد. این پرسشنامه شامل پنج حیطه برونگرایی، همسازی، ثبات هیجانی، گشودگی تجربه و وظیفه مداری می‌باشد که هریک از این 5 حیطه با  سوالات مشخصی سنجیده شد. همچنین جهت سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی از مدل کارآفرینان ایرانی استفاده شد که در این مدل هشت حیطه مورد سنجش عبارتند از: کانون کنترل، رویا پردازی، خلاقیت، ریسک‌پذیری متعادل، توفیق طلبی، چالش طلبی ، تحمل ابهام و عملگرایی. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی مدیران و ویژگی‌های کارآفرینی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیات فرعی نشان داد که چهار ویژگی­ شخصیتی برونگرایی، ثبات هیجانی، گشودگی تجربه و وظیفه مداری مدیران بر ابعاد هشت­گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تأثیر دارد و تنها ویژگی­ شخصیتی همسازی مدیران بر ابعاد هشت­گانه ویژگی­های کارآفرینی مدیران تأثیر ندارد.

کلید واژه­ها: ویژگی‌های شخصیتی، ویژگی‌­های کارآفرینی، برونگرایی، همسازی، ثبات هیجانی، گشودگی تجربه، وظیفه‌مداری

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید