پایان نامه تأثیر سامانه‌های دفاع موشکی بر امنیت منطقه‌ای کشورها

چکیده

نظم‌های منطقه‌ای در سیستم نوین بین‌الملل به عنوان یکی از موضوعات مطرح در حوزه علم روابط بین‌الملل می‌باشد و اهمیت آن نیز به صورت فزاینده‌ای افزایش می‌یابد در این میان یافتن راه‌های مدیریت نظم منطقه‌ای به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کشورها در حوزه سیاست خارجی منطقه‌ای بوده است. لذا نظم‌های منطقه‌ای بر اساس ویژگی‌های خود، سیستم‌های مدیریتی مختلفی را تجربه نموده‌اند. سیستم بازدارندگی از جمله سیستم‌هایی است که مورد توجه کشورها در نظم آنارشیک منطقه‌ای و جهانی قرار گرفته است. اما این سیستم با سیستم‌های کمکی مانند سیستم دفاع موشکی همراه شده است که البته کارکردهای مختلفی را در ثبات و بی‌ثباتی آن و در نتیجه نظم منطقه‌ای به دنبال داشته است. بر این اساس کارکرد سیستم‌های موشکی در ثبات و بی‌ثباتی بازدارندگی و همچنین تاثیر آن بر امنیت منطقه‌ای به عنوان یکی از پرسش‌های اساسی مطرح بوده که توجه چندانی به آن نشده است. لذا این موضوع به عنوان محور پرسش اساسی پژوهش حاضر مطرح گردیده، و بررسی آن در دستور کار پژوهش قرار گرفته است. در پاسخ به این پرسش این فرضیه بیان شده است که سیستم‌های دفاع موشکی تاثیرات دو وجهی بر امنیت منطقه‌ای کشورها داشته و در قالب سیستم بازدارندگی و ثبات راهبردی آن تبیین می‌گردد. پژوهش با محور قرار دادن این فرضیه در خاورمیانه به این نکته رهنمون شده است که در وضعیت بی‌ثباتی و نظم آنارشیک خاورمیانه سیستم دفاع موشکی ج. ا. ایران یکی از راه‌های تقویت امنیت ملی آن در منطقه به شمار می‌آید.    

واژگان کلیدی: بازدارندگی، سامانه‌های موشکی، امنیت منطقه‌ای، موازنه قوا، خاورمیانه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

 فصل اول: مقدمه

1-1-طرح موضوع………………………………………………………………………… 2

1-2- سوالات اصلی………………………………………………………………………. 4

1-3- سوالات فرعی………………………………………………………………………. 5

1-4- ادبیات موضوع……………………………………………………………………. 5

1-5- هدف پژهش………………………………………………………………………. 7

1-6- فرضیه……………………………………………………………………………… 8

1-7-عملیاتی کردن فرضیه و تعریف مفاهیم………………………………………………… 8

1-7-1-متغییرهای پژوهش…………………………………………………………………….. 9

1-7-2-مدل تحلیلی فرضیه……………………………………………………………………. 10

1-8-روش آزمون…………………………………………………………………………. 12

1-9- پیامدهای اثبات فرضیه……………………………………………………………………. 12

1-10- محدوده زمانی و مکانی……………………………………………………….. 12

1-11-ساماندهی پژوهش………………………………………………………………………… 13

فصل دوم : بنیانهای مفهومی و نظری

2-1-طرح موضوع………………………………………………………………………….. 15

2-2-نظم منطقه‌گرایانه سیستم نوین………………………………………………….. 17

‌2-3- بازدارندگی در نظم منطقه‌گرایانه………………………………………………….. 20

2-4-کالبد شکافی نظریه بازدارندگی…………………………………………………………. 22

2-5-منطق بازدارندگی…………………………………………………………………….. 23

2-6-راهبرد های بازدارندگی و سیستم‌های مربوطه (سیستم دفاع)………………………. 28

2-7-سازه‌های فیزیکی بازدارندگی و گونه‌شناسی…………………………………….. 29

2-8- سامانه موشکی و جایگاه آن در منطق بازدارندگی………………………………… 30

2-9-معادله دفاع تهاجم و و امنیت منطقه‌ای……………………………………………….. 33

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید