پایان نامه تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی


دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

دانشکده علوم انسانی

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی (اطلاع رسانی)

عنوان:

تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

استاد راهنما:

دکتر عصمت مؤمنی

 فهرست مطالب:

چکیده. 1

فصل اول:کلیات پژوهش… 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…. 6

1-4 اهداف پژوهش…. 7

1-4-1 هدف اصلی.. 7

1-4-2 اهداف فرعی.. 7

1-5 پرسش های پژوهش…. 7

1-6 فرضیه های پژوهش…. 8

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم پژوهش…. 8

1-8 متغیر های پژوهش…. 9

1-9 محدودیت های پژوهش…. 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 10

2-1 مقدمه. 11

2-2 تعریف برون سپاری… 11

2-3 اهمیت برون سپاری… 12

2-4 اهداف راهبردی برون سپاری… 13

2-5 دلایل برون سپاری… 15

2-6 انواع برون سپاری… 15

2-7  روش های برون سپاری… 17

2-8 مزایای برون سپاری… 19

2-9 معایب برون سپاری… 21

2-10 مراحل برون سپاری… 22

2-11 عوامل موفقیت برون سپاری… 24

2-12 فرایند برون سپاری… 25

2-13 برون سپاری با رویکرد بهره وری… 26

2-14 نظرات موافق و مخالف برون سپاری در کتابخانه ها 28

2-15 عملکرد و ارزیابی عملکرد. 30

2-16 انواع ارزیابی عملکرد. 31

2-17 مدل های ارزیابی عملکرد. 32

2-18 نظام ارزیابی عملکرد. 35

2-19 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی… 36

2-20 وظایف ادارات، بخش ها و واحدهای مرتبط با فعالیت برون سپاری در سازمان کتابخانه‌ها، 37

2-21  پیمانکاران تأمین کننده خدمات برون سپاری در سازمان کتابخانه ها، 39

2-22 پیشینه های پژوهش در ایران.. 41

2-23 پیشینه های پژوهش خارج از کشور. 44

2-24 جمع بندی از پیشینه های پژوهش…. 46

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 47

3-1 مقدمه. 48

3-2 نوع و روش پژوهش…. 48

3-3 مراحل انجام پژوهش…. 48

3-4 جامعه آماری پژوهش…. 49

3-5 نمونه و روش نمونه گیری پژوهش…. 49

3-6 ابزار جمع آوری داده ها 49

3-7 روایی و پایایی ابزار پژوهش…. 50

3-7-1 روایی.. 50

3-7-2 پایایی پرسشنامه. 50

3-8 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 52

4-1 مقدمه. 53

4-2. شاخص های توصیف داده ها 53

4-2-1  توزیع پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…. 53

4-2-2  توزیع پاسخ دهندگان از نظر سن.. 54

4-2-3  توزیع پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات… 54

4-2-4  توزیع پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار. 55

4-2-5  توزیع پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی.. 55

4-2-6  شاخص های توصیف داده ها:کارایی عملکرد. 56

4-2-7  شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد. 56

4-2-8  شاخص های توصیف داده ها: کیفیت عملکرد. 57

4-2-9  شاخص های توصیف داده ها: کمیت عملکرد. 57

4-3- پاسخ به پرسش ها و فرضیه های پژوهش…. 58

4-3-1- پاسخ به پرسش و فرضیه اول.. 58

4-3-2- پاسخ به پرسش و فرضیه دوم. 59

4-3-3- پاسخ به پرسش و فرضیه سوم. 61

4-3-3- پاسخ به پرسش و فرضیه چهارم. 62

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها 64

5-1 مقدمه. 65

5-2 نتیجه گیری مبتنی بر یافته های آمار توصیفی پژوهش…. 65

5-2-1- خلاصه و نتایج آمار توصیفی متغیر های جمعیت شناختی پژوهش…. 65

5-2-2- خلاصه و نتایج آمار توصیفی متغیر های اصلی پژوهش…. 65

5-3- خلاصه و نتایج آمار استنباطی متغیر های اصلی پژوهش…. 66

5-3-1 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه اول.. 66

5-3-2 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه دوم. 67

5-3-3 نتایج حاصل از پرسش و  فرضیه سوم. 67

5-3-4 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه چهارم. 68

5-4 پیشنهادهای پژوهش…. 68

5-4-1 پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش…. 68

5-4-2 پیشنهاد های اجرایی.. 69

5-4-3 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده. 70

پیوست ها 71

منابع و مأخذ.. 72

الف. منابع فارسی.. 72

ب. منابع غیر فارسی.. 74

پرسشنامه. 78

 

فهرست جداول

جدول 2-1 گام های فرایند برون سپاری… 26

جدول 2-2 عوامل ارزیابی عملکرد در سطح واحدها و وظایف عملکردی مطابق مدل سینک….. 33

جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…. 53

جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سن.. 54

جدول 4-3 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات… 54

جدول 4-4 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار. 55

جدول 4-5 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی.. 55

جدول 4-6 شاخص های توصیف داده ها: کارایی عملکرد. 56

جدول 4-7 شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد. 56

جدول 4-8 شاخص های توصیف داده ها: کیفیت عملکرد. 57

جدول 4-9 شاخص های توصیف داده ها: کمیت عملکرد. 57

جدول 4-10 آماره های توصیفی کارآیی عملکرد. 58

جدول 4-11 آزمون t برای کارآیی عملکرد. 59

جدول 4-12 آماره های توصیفی اثربخشی عملکرد. 60

جدول 4-13 آزمون t برای اثربخشی عملکرد. 60

جدول 4-14 آماره های توصیفی کیفیت عملکرد. 61

جدول 4-15 آزمون t برای کیفیت عملکرد. 62

جدول 4-16 آماره های توصیفی کمیت عملکرد. 62

جدول 4-17 آزمون t برای کمیت عملکرد. 63

 

فهرست نمودارها و شکل‌ها

نمودار 2-1. انواع برون سپاری… 16

شکل 2-1. چرخه حیات برون سپاری… 23

 

چکیده

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید