پایان نامه تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

دانشکده علوم انسانی

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش علم اطلاعات و دانش شناسی (اطلاع رسانی)

عنوان:

تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

استاد راهنما:

دکتر عصمت مؤمنی

 فهرست مطالب:

چکیده. 1

فصل اول:کلیات پژوهش… 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…. 6

1-4 اهداف پژوهش…. 7

1-4-1 هدف اصلی.. 7

1-4-2 اهداف فرعی.. 7

1-5 پرسش های پژوهش…. 7

1-6 فرضیه های پژوهش…. 8

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم پژوهش…. 8

1-8 متغیر های پژوهش…. 9

1-9 محدودیت های پژوهش…. 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 10

2-1 مقدمه. 11

2-2 تعریف برون سپاری… 11

2-3 اهمیت برون سپاری… 12

2-4 اهداف راهبردی برون سپاری… 13

2-5 دلایل برون سپاری… 15

2-6 انواع برون سپاری… 15

2-7  روش های برون سپاری… 17

2-8 مزایای برون سپاری… 19

2-9 معایب برون سپاری… 21

2-10 مراحل برون سپاری… 22

2-11 عوامل موفقیت برون سپاری… 24

2-12 فرایند برون سپاری… 25

2-13 برون سپاری با رویکرد بهره وری… 26

2-14 نظرات موافق و مخالف برون سپاری در کتابخانه ها 28

2-15 عملکرد و ارزیابی عملکرد. 30

2-16 انواع ارزیابی عملکرد. 31

2-17 مدل های ارزیابی عملکرد. 32

2-18 نظام ارزیابی عملکرد. 35

2-19 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی… 36

2-20 وظایف ادارات، بخش ها و واحدهای مرتبط با فعالیت برون سپاری در سازمان کتابخانه‌ها، 37

2-21  پیمانکاران تأمین کننده خدمات برون سپاری در سازمان کتابخانه ها، 39

2-22 پیشینه های پژوهش در ایران.. 41

2-23 پیشینه های پژوهش خارج از کشور. 44

2-24 جمع بندی از پیشینه های پژوهش…. 46

فصل سوم: روش شناسی پژوهش… 47

3-1 مقدمه. 48

3-2 نوع و روش پژوهش…. 48

3-3 مراحل انجام پژوهش…. 48

3-4 جامعه آماری پژوهش…. 49

3-5 نمونه و روش نمونه گیری پژوهش…. 49

3-6 ابزار جمع آوری داده ها 49

3-7 روایی و پایایی ابزار پژوهش…. 50

3-7-1 روایی.. 50

3-7-2 پایایی پرسشنامه. 50

3-8 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 52

4-1 مقدمه. 53

4-2. شاخص های توصیف داده ها 53

4-2-1  توزیع پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…. 53

4-2-2  توزیع پاسخ دهندگان از نظر سن.. 54

4-2-3  توزیع پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات… 54

4-2-4  توزیع پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار. 55

4-2-5  توزیع پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی.. 55

4-2-6  شاخص های توصیف داده ها:کارایی عملکرد. 56

4-2-7  شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد. 56

4-2-8  شاخص های توصیف داده ها: کیفیت عملکرد. 57

4-2-9  شاخص های توصیف داده ها: کمیت عملکرد. 57

4-3- پاسخ به پرسش ها و فرضیه های پژوهش…. 58

4-3-1- پاسخ به پرسش و فرضیه اول.. 58

4-3-2- پاسخ به پرسش و فرضیه دوم. 59

4-3-3- پاسخ به پرسش و فرضیه سوم. 61

4-3-3- پاسخ به پرسش و فرضیه چهارم. 62

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها 64

5-1 مقدمه. 65

5-2 نتیجه گیری مبتنی بر یافته های آمار توصیفی پژوهش…. 65

5-2-1- خلاصه و نتایج آمار توصیفی متغیر های جمعیت شناختی پژوهش…. 65

5-2-2- خلاصه و نتایج آمار توصیفی متغیر های اصلی پژوهش…. 65

5-3- خلاصه و نتایج آمار استنباطی متغیر های اصلی پژوهش…. 66

5-3-1 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه اول.. 66

5-3-2 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه دوم. 67

5-3-3 نتایج حاصل از پرسش و  فرضیه سوم. 67

5-3-4 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه چهارم. 68

5-4 پیشنهادهای پژوهش…. 68

5-4-1 پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش…. 68

5-4-2 پیشنهاد های اجرایی.. 69

5-4-3 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده. 70

پیوست ها 71

منابع و مأخذ.. 72

الف. منابع فارسی.. 72

ب. منابع غیر فارسی.. 74

پرسشنامه. 78

 

فهرست جداول

جدول 2-1 گام های فرایند برون سپاری… 26

جدول 2-2 عوامل ارزیابی عملکرد در سطح واحدها و وظایف عملکردی مطابق مدل سینک….. 33

جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…. 53

جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سن.. 54

جدول 4-3 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات… 54

جدول 4-4 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار. 55

جدول 4-5 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی.. 55

جدول 4-6 شاخص های توصیف داده ها: کارایی عملکرد. 56

جدول 4-7 شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد. 56

جدول 4-8 شاخص های توصیف داده ها: کیفیت عملکرد. 57

جدول 4-9 شاخص های توصیف داده ها: کمیت عملکرد. 57

جدول 4-10 آماره های توصیفی کارآیی عملکرد. 58

جدول 4-11 آزمون t برای کارآیی عملکرد. 59

جدول 4-12 آماره های توصیفی اثربخشی عملکرد. 60

جدول 4-13 آزمون t برای اثربخشی عملکرد. 60

جدول 4-14 آماره های توصیفی کیفیت عملکرد. 61

جدول 4-15 آزمون t برای کیفیت عملکرد. 62

جدول 4-16 آماره های توصیفی کمیت عملکرد. 62

جدول 4-17 آزمون t برای کمیت عملکرد. 63

 

فهرست نمودارها و شکل‌ها

نمودار 2-1. انواع برون سپاری… 16

شکل 2-1. چرخه حیات برون سپاری… 23

 

چکیده

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی صور خیال ( صور بلاغی ) در دیوان اشعار وصال شیرازی
پایان نامه سیاستگذاری و مدیریت پوشش در جمهوری اسلامی ایران از سال 1368 تا 1388
پایان نامه تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا
پایان نامه ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگي
دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد سازمان زندان‌ها در ایران