پایان نامه تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

عنوان:

تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا سلیمانی امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

 1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2 موضوع ومسأله تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3 اهداف و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….3
1-4 پرسش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-5 فرضیه‏‎های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..5
1-6 روش شناسی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….6
1-6-1 نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-6-2 نحوه جمع‏آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………6
1-6-3 تجزیه و تحلیل داده‏ها ……………………………………………………………………………………………………………6
1-6-4 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-6-5 نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………7
1-6-6 تعریف متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………….7
1-6-7 قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-7 چهارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..9
1-8 نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….11
1-9 تعریف اصطلاحات کلیدی……………………………………………………………………………………………………………..12
1- 10 استفاده کنندگان از نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………….13
1- 11 ساختار کلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..13
1-12 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………………14
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
 
2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2 مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-1 حاکمیت شرکتی  ……………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-2 هیات مدیره …………………………………………………………………………………………………………………………..17
2-2-2-1 سیر تحول زمانی ترکیب هیات مدیره ………………………………………………………………………………….17
2-2-2-2ترکیب هیات مدیره……………………………………………………………………………………………………………..18
2-2-2-2-1 اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش ها……………..19
2-2-2-2-2 اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش استراتژیک………………..19
2-2-2-2-3 اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش نظارتی………………………19
2-2-2-2-4 اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش خدماتی……………………..20
2-2-2-2-5 اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش تأمین منابع……………….20
2-2-2-2-6 اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر عملکرد شرکت………………………………………………..20
2-2-2-2-7 اثر اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکت…………………………………………………………………………20
2-2-2-2-8 اثراستقلال اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت……………………………………………………………21
2-2-2-2-9 اثر چند عضویتی بودن اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت…………………………………………..21
 2-2-2-2-10 اثر جنبه های ترکیب هیات مدیره بر یکدیگر ………………………………………………………………..21
2-2-2-3 ویژگی های اعضای هیات مدیره ………………………………………………………………………………………….22
2-2-2-4 وظایف هیات مدیره ……………………………………………………………………………………………………………24
2-2-2-5 اندازه هیات مدیره………………………………………………………………………………………………………………25
2-2-2-6 استقلال هیات مدیره…………………………………………………………………………………………………………..27
2-2-2-7 جلسات هیات مدیره………………………………………………………………………………………………………….28
2-2-2-7-1انواع جلسات هیات مدیره………………………………………………………………………………………………..28
2-2-2-8 دانش مالی هیات مدیره………………………………………………………………………………………………………30
2-2-2-9 جدایی نقش رئیس هیات مدیره و مدیرعامل…………………………………………………………………………30
2-2-2-10 کیفیت ارتباطات………………………………………………………………………………………………………………..31
2-2-2-11 حوزه عملکردی هیات مدیره ها در سازمان………………………………………………………………………….32
2-2-2-11-1 تعیین چشم انداز، رسالت و سمت وسوی استراتژیک سازمان……………………………………………33
2-2-2-11-2 نظارت بر اجرای استراتژی ها و عملکرد تیم اجرایی مدیریت……………………………………………33
2-2-2-11-3 بالنده سازی و ارزیابی مدیرعامل، انتخاب و جایگزینی…………………………………………………….34
2-2-2-11-4 بالنده سازی سرمایه های انسانی…………………………………………………………………………………….34
2-2-2-11-5 نظارت بر عملکرد حقوقی، اخلاقی و حاکمیتی سازمان…………………………………………………….35
2-2-2-11-6 مدیریت بحران………………………………………………………………………………………………………………35
2-2-2-11-7 تأمین منابع سازمانی……………………………………………………………………………………………………..36
2-2-2-12 عوامل مؤثر بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های مختلف آن………………………………………………….36
2-2-2-12-1 عوامل شرکتی……………………………………………………………………………………………………………….36
2-2-2-12-2 عوامل فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………….37
2-2-2-12-3 عوامل بازاری……………………………………………………………………………………………………………….37
2-2-2-12-4 عوامل حاکمیتی……………………………………………………………………………………………………………38
2-2-2-12-5 عوامل قانونی……………………………………………………………………………………………………………….38
2-2-13 کیفیت گزارشگری مالی…………………………………………………………………………………………………………38
2-2-14 ریسک………………………………………………………………………………………………………………………………….42
2-2-14-1 نقش هیات مدیره در مدیریت و کنترل ریسک…………………………………………………………………….43
2-3 پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-3-1 پژوهش های خارجی……………………………………………………………………………………………………………….44
2-3-2 پژوهش های داخلی………………………………………………………………………………………………………………..53
2-4 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………58
فصل سوم: روش تحقیق 
3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
3-2 موضوع و مسأله تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………60
3-3 روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..61
3-4 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………61
3-4-1 قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..61
3-4 -2 قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..62
3-5 جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………….62
3-6 روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………..62
3-7 متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..63
3-7-1 متغیرهای مستقل …………………………………………………………………………………………………………………..63
3-7-2 متغیرهای وابسته ………………………………………………………………………………………………………………….64
3-7-3 متغیرهای کنترلی …………………………………………………………………………………………………………………65
3-8 فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….66
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….68
3-9-1 انواع داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………69
3-9-1-1 مزایای استفاده از داده های تابلویی………………………………………………………………………………………70
3-9-2 تجزیه و تحلیل همبستگی ……………………………………………………………………………………………………..70
3-9-2- 1 ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………………………………..70
3-9-2-2 ضریب تعیین……………………………………………………………………………………………………………………..71
3-9-3 آزمون F ……………………………………………………………………………………………………………………………….71
3-9-4 تصمیم‎گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ……………………………………………………………………………………72
3-10 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………..73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‎ها 
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
4-2 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………..76
4-3 آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………..76
4-4 برآورد کیفیت گزارشگری مالی ……………………………………………………………………………………………………77
4- 5 مدل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………77
4-5-1 ضریب همبستگی …………………………………………………………………………………………………………………..79
4-5-2 آزمون ایستایی ……………………………………………………………………………………………………………………..80
4-5-3 آزمون چاو…………………………………………………………………………………………………………………………….81
4-5-4 برازش مدل…………………………………………………………………………………………………………………………….81
4-5-5 بررسی پیش فرض های مدل……………………………………………………………………………………………………83
4-5-5-1 آزمون مستقل بودن خطاها………………………………………………………………………………………………….84
4-5-5-2 آزمون ثابت بودن واریانس خطاها………………………………………………………………………………………..84
4-5-5-3 آزمون نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………………………85
4-5-5-4 بررسی نرمال بودن متغیر وابسته………………………………………………………………………………………..86
4- 6مدل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….87
4-6-1 ضریب همبستگی …………………………………………………………………………………………………………………..87
4-6-2 آزمون ایستایی ………………………………………………………………………………………………………………………89
4-6-3 آزمون چاو …………………………………………………………………………………………………………………………….90
4-6-4برازش مدل…………………………………………………………………………………………………………………………….90
4-6-5بررسی پیش فرض های مدل…………………………………………………………………………………………………….92
4-6-5-1آزمون مستقل بودن خطاها…………………………………………………………………………………………………..92
4-6-5-2آزمون ثابت بودن واریانس خطاها…………………………………………………………………………………………93
4-6-5-3آزمون نرمال بودن خطاها…………………………………………………………………………………………………….94
4-6-5-4بررسی نرمال بودن متغیر وابسته………………………………………………………………………………………….95
4-7 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………97
فصل پنجم: بحث و نتیجه‏گیری 
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
5-2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..99
5-3 نتیجه‏گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….103
5-4 محدودیت در تعمیم نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………..105
5-5 پیشنهادات ناشی از یافته‏های پژوهش …………………………………………………………………………………………105
5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………………106
5-7 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………..107
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………..108
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..116

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید