پایان نامه تأثیر بیداری اسلامی ۲۰۱۱ بر سیاست خارجی خاورمیانه­ای ایالات متحده آمریکا

فهرست مطالب

بخش اول کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۱) طرح مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۲-۱) اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۹

۳-۱) سؤال پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۹

۴-۱) فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۵-۱) متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۶-۱) روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۷-۱) سوابق مربوط…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۸-۱) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی…………………………………………………………………………………۱۳

۹-۱) مشکلات و تنگناهای پژوهش…………………………………………………………………………………………..۱۵

۱۰-۱) سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۱۶

بخش دوم: چارچوب نظری (نظریه نوواقع­گرایی تهاجمی)…………………………………………………۱۸

بخش سوم: بیداری اسلامی…………………………………………………………………………………………………..۴۲

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۱-۳) فصل اول: شکل­گیری جنبش بیداری اسلامی در تونس   

۱-۱-۳) تاریخچه و زمان استقلال………………………………………………………………………………………………۴۴

۲-۱-۳) به قدرت رسیدن ژنرال زین العابدین بن علی……………………………………………………………………..۴۵

۳-۱-۳) آغاز جنبش بیداری اسلامی در تونس……………………………………………………………………………………۵۱

۴-۱-۳) استعفای بن علی و سرنگونی رژیم……………………………………………………………………………………….۵۲

۵-۱-۳) برگزاری انتخابات آزاد و به قدرت رسیدن اسلام­گرایان………………………………………………………….۵۳

۶-۱-۳) علل و ریشه­های جنبش اعتراضی مردم تونس……………………………………………………………………….۵۶

۲-۳) فصل دوم: آغاز و تداوم جنبش بیداری اسلامی در مصر

۱-۲-۳) تاریخچه و زمان استقلال………………………………………………………………………………………..۶۳

۲-۲-۳) به قدرت رسیدن ژنرال محمد حسنی مبارک………………………………………………………………………….۶۷

۳-۲-۳) آغاز جنبش بیداری اسلامی در مصر…………………………………………………………………………………….۷۹

۴-۲-۳) استعفای مبارک و سرنگونی رژیم………………………………………………………………………………………..۸۲

۵-۲-۳) برگزاری انتخابات آزاد و به قدرت رسیدن اسلام گرایان…………………………………………………………۸۳

۶-۲-۳) علل و ریشه­های جنبش اعتراضی مردم مصر…………………………………………………………………………۸۵

بخش چهارم: اسلام­گرایان…………………………………………………………………………………………………….۹۵

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

۱-۴) فصل اول: اسلام­گرایان در تونس (جنبش النهضه)

۱-۱-۴) حبیب بورقیبه و گرایش ضداسلامی در تونس……………………………………………………………….۹۹

۲-۱-۴) شکل­گیری اسلام­گرایی در تونس و سیر تحولات آن در تعامل با رژیم بورقیبه…………………………۱۰۲

۳-۱-۴) دولت بن علی و سرکوب اسلام­گرایان……………………………………………………………………………….۱۱۰

۴-۱-۴) ایدئولوژی و رویکردهای جنبش النهضه……………………………………………………………………………..۱۱۶

۵-۱-۴) رویکرد جنبش النهضه پس از سرنگونی رژیم بن علی………………………………………………………….۱۲۱

۲-۴) فصل دوم: اسلام­گرایان در مصر (جنبش اخوان المسلمین)

۱-۲-۴) شکل­گیری اخوان المسلمین در مصر………………………………………………………………………………….۱۲۶

۲-۲-۴) تعامل رژیم­های جمال عبدالناصر و انور سادات با اسلام­گرایان: از سرکوب تا مماشات…………….۱۲۸

۳-۲-۴) رژیم مبارک و تعامل با اسلام­گرایان…………………………………………………………………………………..۱۳۱

۱-۳-۲-۴) دوره اول (۱۹۸۱-۱۹۹۸): مدارا با اسلام­گرایان میانه­رو؛ سرکوب اسلام­گرایان رادیکال………………..۱۳۱

۲-۳-۲-۴) دوره دوم (۱۹۹۹-۲۰۱۱): افزایش محدودیت­ها علیه اخوان المسلمین………………………………………..۱۳۳

۴-۲-۴) ناکارآمدی رژیم مبارک و رشد اسلام­گرایی معاصر: اسلامی­سازی از پایین به بالا……………………..۱۳۷

۵-۲-۴) اندیشه و رویکرد اخوان المسلمین از آغاز تا امروز………………………………………………………………۱۴۲

۱-۵-۲-۴) اندیشه اولیه اخوان المسلمین…………………………………………………………………………………………….۱۴۲

۲-۵-۲-۴) تحول در اندیشه اخوان المسلمین و رویکردهای جدید این جنبش پس از سرنگونی مبارک…………….۱۴۴

۳-۵-۲-۴) انشعاب در درون جنبش اخوان المسلمین…………………………………………………………………………….۱۵۰

۶-۲-۴) نقش و فعالیت جنبش اخوان المسلمین در دوران پس از سرنگونی مبارک………………………………۱۵۲

بخش پنجم: سیاست خارجی خاورمیانه­ای آمریکا و بیداری اسلامی…………………………۱۵۷

۱-۵) فصل اول: سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه (۱۹۴۵-۲۰۱۰)………………………………….۱۵۸

۱-۱-۵) سیاست­های خاورمیانه­ای آمریکا در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)……………………………………۱۵۸

۲-۱-۵) سیاست­های خاورمیانه­ای آمریکا پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)………………۱۶۲

۳-۱-۵) سیاست­های خاورمیانه­ای آمریکا از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)……………….۱۷۱

۲-۵) فصل دوم: روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری تونس (از استقلال تا دوران گذار)

۱-۲-۵) روابط آمریکا و تونس در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)…………………………………………………..۱۸۳

۲-۲-۵) روابط دو کشور در دوران پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)………………………..۱۸۴

۳-۲-۵) روابط دو کشور از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)……………………………………..۱۸۶

۴-۲-۵) روابط آمریکا و تونس پس از بیداری اسلامی (۲۰۱۱)………………………………………………………….۱۹۱

۱-۴-۲-۵) کمکهای خارجی ایالات متحده آمریکا به تونس در دوران گذار……………………………………۱۹۵

۳-۵) فصل سوم: روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری مصر (از استقلال تا دوران گذار)

۱-۳-۵) روابط آمریکا و مصر در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)…………………………………………………….۲۰۴

۲-۳-۵) روابط دو کشور در دوران پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)………………………..۲۰۶

۳-۳-۵) روابط دو کشور از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)……………………………………..۲۰۹

۴-۳-۵) روابط آمریکا و مصر پس از بیداری اسلامی (۲۰۱۱)……………………………………………………………۲۱۶

۱-۴-۳-۵) کمک­های خارجی ایالات متحده آمریکا به مصر پیش از بیداری اسلامی (۱۹۴۸-۲۰۱۰)…………………۲۱۸

۲-۴-۳-۵) کمک­های خارجی ایالات متحده آمریکا به مصر در دوران گذار………………………………………..۲۲۱

۳-۴-۳-۵) آخرین تحولات در کمک­های خارجی ایالات متحده به مصر…………………………………………….۲۲۴

نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۸

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………۲۳۳

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید