پایان نامه تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجه به نقش برند گرایی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی   گرایش: داخلی

عنوان:

 تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجه به نقش برند گرایی  (مطالعه موردی شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت)

استاد راهنما:

دکتر محمد طالقانی

زمستان  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقّدمه 3

1-2) بیان مساله 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4) اهداف تحقیق 6

1-5) چهارچوب نظری تحقیق 6

1-6) فرضیه های تحقیق 7

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی 7

1-8) قلمرو تحقیق 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: بازارگرایی

2-1-1) مفهوم بازار گرایی 12

2-1-2) ابعاد بازار گرایی 13

2-1-3) رویکرد های قالب در بازارگرایی 20

2-1-4) نتایج بازارگرایی 22

بخش دوم: برندگرایی و عملکرد برند

2-2-1) مقدمه 25

2-2-2) مروری بر تحولات تاریخی مفهوم برند 25

2-2-3) اهمیت برند 26

2-2-4) تعاریف برند 27

2-2-5) استراتژی نام تجاری 28

2-2-6) برند گرایی 29

2-2-7) عملکرد برند 31

2-2-8) چرخه عمر برند و عملکرد آن 34

2-2-9) عملکرد برند و ارزش ویژه برند 35

بخش سوم: پیشینه تحقیق

2-3-1) تحقیقات داخلی 37

2-3-2) تحقیقات خارجی 37

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدّمه 40

3-2) فرآیند اجرای تحقیق 40

3-3) روش تحقیق 40

3-4) جامعه و نمونه آماری 41

3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات 42

3-5-1) روایی پرسشنامه 43

3-5-2) پایایی پرسشنامه 43

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 44

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه 47

4-2) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق 47

4-3) آزمون نرمالیته متغیرهای تحقیق 53

4-4) تحلیل عاملی اکتشافی 53

4-5) تحلیل عاملی تائیدی 56

4-6) مدل های تحقیق 61

4-6-1) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد 61

4-6-2) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری 62

4-6-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل 64

4-7) آزمون فرضیه‏های تحقیق 64

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه 67

5-2) نتیجه گیری 67

5-2-1) نتایج آمار توصیفی 67

5-2-2) نتایج آمار استنباطی 70

5-3) پیشنهادات 71

5-4)پیشنهادات برای تحقیقات آتی 72

5-5) محدودیت های تحقیق 72

منابع و ماخذ 7

فهرست جداول

جدول3-1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه 42

جدول 3-2) معرفی ساختار سوالات پرسشنامه 42

جدول 3-3) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه 44

جدول4-1) توصیف متغیر بازار گرایی 47

جدول4-2) توصیف متغیر مشتری گرایی 48

جدول4-3) توصیف متغیر رقیب گرایی 49

جدول4-4) توصیف متغیر هماهنگی بین وظیفه ای 50

جدول4-5) توصیف متغیر برند گرایی 51

جدول4-6) توصیف متغیر عملکرد برند 52

جدول4-7) نتایج آزمون کلوموگروف- اسمیرنف 53

جدول4-8) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر بازار گرایی 53

جدول4-9) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر برند گرایی 54

جدول4-10) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عملکرد برند 55

جدول4-11) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر بازارگرایی 58

جدول 4-12) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر بازار گرایی 58

جدول4-13) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر برند گرایی و عملکرد برند 60

جدول 4-14) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر برند گرایی و عملکرد برند 61

جدول4-15) شاخص های برازش مدل های  تحقیق 64

جدول5-1) توصیف متغیرمشتری گرایی 67

جدول5-2) توصیف متغیر رقیب گرایی 68

جدول5-3) توصیف متغیر هماهنگی بین وظیفه ای 68

جدول5-4) توصیف متغیر برندگرایی(گرایش به برند) 69

جدول5-5) توصیف متغیر عملکرد برند 6

فهرست نمودارها

نمودار4-1) هیستوگرام  متغیر بازار گرایی 47

نمودار4-2) هیستوگرام  متغیر مشتری گرایی 48

نمودار4- 3 ) هیستوگرام  متغیر رقیب گرایی 49

نمودار4- 4 ) هیستوگرام  متغیر هماهنگی بین وظیفه ای 50

نمودار4- 5 ) هیستوگرام  متغیر برند گرایی 51

نمودار4- 6 ) هیستوگرام  متغیر عملکردبرند 52

نمودار 4-7) مدل اندازه گیری متغیر بازار گرایی در حالت استاندارد 56

نمودار 4-8) مدل اندازه گیری متغیر بازار گرایی در حالت اعداد معنی داری 57

نمودار 4-9) مدل اندازه گیری متغیر های برندگرایی و عملکرد برند در حالت اعداد استاندارد 59

نمودار 4-10) مدل اندازه گیری متغیر های برندگرایی و عملکرد برند در حالت اعداد معنی داری 60

نمودار 4-11) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد 61

نمودار 4-12) مدل پایه تحقیق به صورت تفکیکی ودرحالت استاندارد 62

نمودار 4-13) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری 63

نمودار 4-14) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری و تفکیکی 63

فهرست اشکال

شکل 1-1) مدل تحقیق 6

چکیده

عملکرد برند موفقیت یک برند در بازار را نشان می دهد و از راه های متعدد و دیدگاه های متفاوتی اندازهگیری شده است. مطالعات موجود نشان می دهد، در حدود 70 درصد از درآمدهای شرکت قابل انتساب به برند است. بنابراین عملکرد سازمانی و عملکرد برند ارتباط بسیار بالایی با یکدیگر دارند در این راستا هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجه به نقش گرایش به برند در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت)است.  جامعه آماری تحقیق، شامل شرکت های تولیدی شهرصنعتی رشت است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 109 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. پرسشنامه ای شامل  24 سوال برای جمع آوری اطلاعات  به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین از آزمون معادلات ساختاری  به کمک نرم افزار LISREL8. 53  برای آزمون فرضیههای تحقیق  استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر وجود تاثیرمثبت بازار گرایی به طور مستقیم وغیر مستقیم بر برند گرایی وعملکرد برند است.

کلید واژه ها: برند گرایی، بازار گرایی، عملکرد برند

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید