پایان نامه تأثیر استعاره در آموزش خلاقانه


دانشگاه علامه طباطبائی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی و آموزش فارسی

موضوع:

تأثیر استعاره در آموزش خلاقانه

استاد راهنما:

دکتر شهلا رقیب دوست   

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………..2

1-2-موضوع پژوهش………………………………………………………………………………5

1-3-هدف پژوهش………………………………………………………………………………….6

1-4-پرسش ها وفرضیه های پژوهش……………………………………………………………..7

1-5-ساختارپژوهش………………………………………………………………………………..8

1-6- تعریف اصطلاحات ومفاهیم تخصصی……………………………………………………..9

 

فصل دوم: مبانی نظری وپژوهشی

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………12

2-2-مبانی نظری…………………………………………………………………………………13

2-2-1-استعاره……………………………………………………………………………………13

2-2-1-1-دیدگاه های مرتبط با استعاره…………………………………………………………15

2-2-1-1-1-دیدگاه کلاسیک……………………………………………………………………..15

2-2-1-1-2-دیدگاه رمانتیک…………………………………………………………………….17

2-2-1-1-3-دیدگاه کاربرد شناختی……………………………………………………………. 18

2-2-1-1-4-دیدگاه زبان شناسی…………………………………………………………………20

2-2-1-1-5-دیدگاه معنی شناسی شناختی……………………………………………………….23

2-2-2-یادگیری…………………………………………………………………………………..27

2-2-2-1-نظریه های یادگیری…………………………………………………………………..29

2-2-2-1-1-نظریه های رفتارگرایی……………………………………………………………30

2-2-2-1-1-1-نظریه شرطی سازی کلاسیک پاولف…………………………………………………30

2-2-2-1-1-2-نظریه شرطی سازی کنشگر اسکینر………………………………………………….31

2-2-2-1-2-نظریه های شناختی………………………………………………………………………..32

2-2-2-1-2-1-نظریه رشد ذهنی پیاژه…………………………………………………………………33

2-2-2-1-2-2-نظریه گشتالت…………………………………………………………………………..34

2-2-2-1-2-3-نظریه یادگیری معنادار ……………………………………………………………….35

2-2-2-1-2-4-نظریه پردازش اطلاعات………………………………………………………………36

2-2-2-1-3-نظریه یادگیری ساختگرایی……………………………………………………………….37

2-2-3-آموزش وتفاوت آن با یادگیری………………………………………………………………….37

2-2-4-نظریه های آموزشی ……………………………………………………………………………38

2-2-4-1-نظریه فعالیت………………………………………………………………………………….38

2-2-4-2-نظریه روان شناختی………………………………………………………………………….39

2-2-5-روش های تدریس……………………………………………………………………………….39

2-2-5-1-روش های تدریس سنتی……………………………………………………………………..39

2-2-5-1-1-روش استقرایی…………………………………………………………………………….39

2-2-5-1-2-روش قیاسی………………………………………………………………………………..40

2-2-5-1-3-روش سخنرانی…………………………………………………………………………….40

2-2-5-1-4-روش حفظ کردن وبیان کردن…………………………………………………………….40

2-2-5-1-5-روش سقراطی…………………………………………………………………………….41

2-2-5-2-روش های تدریس جدید………………………………………………………………………41

2-2-5-2-1-روش دالتن…………………………………………………………………………………41

2-2-5-2-2-روش مونته سوری………………………………………………………………………..42

2-2-5-2-3-روش پروژه……………………………………………………………………………….42

2-2-5-2-4-روش بازی…………………………………………………………………………….43

2-2-5-2-5-روش دکرولی………………………………………………………………………….43

2-2-5-2-6-روش واحدکار…………………………………………………………………………43

2-2-5-2-7-روش آموزش استعاری……………………………………………………………….43

2-3-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………45

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………….60

3-2-متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………61

3-2-1-متغیر مستقل………………………………………………………………………………61

3-2-2-متغیر وابسته……………………………………………………………………………..61

3-3-نوع مطالعه و روش نمونه گیری…………………………………………………………..62

3-4-آزمودنی‌های پژوهش……………………………………………………………………….62

3-5-ابزارهای پژوهش وچگونگی گردآوری داده‌ها……………………………………………62

3-5-1-مراحل آموزش استعاری…………………………………………………………………63

3-6-روال اجرای آموزش استعاری……………………………………………………………..68

3-7-تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………….70

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………73

4-2-توصیف داده‌ها……………………………………………………………………………….74

4-2-1-توصیف داده‌های آزمون اول…………………………………………………………….74

4-2-2-توصیف داده‌های آزمون دوم…………………………………………………………….76

4-2-3-توصیف داده‌های آزمون سوم……………………………………………………………78

4-2-4-توصیف داده‌های آزمون چهارم…………………………………………………………80

4-2-5-توصیف داده‌های آزمون پنجم…………………………………………………………..82

4-2-6-توصیف داده‌های آزمون ششم……………………………………………………………84

4-2-7-توصیف داده‌های آزمون هفتم……………………………………………………………86

4-2-8-توصیف داده‌های آزمون هشتم…………………………………………………………..88

4-2-9-توصیف داده‌های آزمون نهایی…………………………………………………………..91

4-3-تجزیه وتحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………93

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………….100

5-2-بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………..101

5-3-پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی………………………………………………………….105

 

کتابنامه

کتابنامه فارسی…………………………………………………………………………………..108

کتابنامه انگلیسی…………………………………………………………………………………109

 

واژه نامه

واژه نامه فارسی به انگلیسی……………………………………………………………………112

واژه نامه انگلیسی به فارسی……………………………………………………………………115

 

پیوست‌ها

پیوست شماره یک (آزمون اول)……………………………………………………………….120

پیوست شماره دو (آزمون دوم)…………………………………………………………………121

پیوست شماره سه (آزمون سوم)…………………………………………………………122

پیوست شماره چهار (آزمون چهارم)…………………………………………………….123

پیوست شماره پنج (آزمون پنجم)………………………………………………………..124

پیوست شماره شش (آزمون ششم)……………………………………………………….125

پیوست شماره هفت (آزمون هفتم)……………………………………………………….126

پیوست شماره هشت (آزمون هشتم)……………………………………………………..127

پیوست شماره نه (آزمون نهایی)…………………………………………………………128

پیوست شماره ده (جدول نظری t )………………………………………………………129

فهرست جدول‌ها

4-1- داده‌های آزمون اول…………………………………………………………………75

4-2- داده‌های آزمون دوم ………………………………………………………………..77

4-3- داده‌های آزمون سوم………………………………………………………………..79

4-4- داده‌های آزمون چهارم………………………………………………………………81

4-5- داده‌های آزمون پنجم………………………………………………………………..83

4-6- داده‌های آزمون ششم ……………………………………………………………….85

4-7- داده‌های آزمون هفتم………………………………………………………………..87

4-8- داده‌های آزمون هشتم……………………………………………………………….89

4-9- میانگین کلی هشت آزمون در دو گروه آزمایشی وکنترل……………………………90

4-10- داده‌های آزمون نهایی……………………………………………………………..92

4-11- نتایج آمار استنباطی در آزمون اول……………………………………………….93

4 -12- نتایج آمار استنباطی در آزمون دوم………………………………………………94

4-13- نتایج آمار استنباطی در آزمون سوم……………………………………………….94

4-14- نتایج آمار استنباطی در آزمون چهارم…………………………………………….95

4-15- نتایج آمار استنباطی در آزمون پنجم……………………………………………….95

4-16- نتایج آمار استنباطی در آزمون ششم………………………………………………96

4-17- نتایج آمار استنباطی در آزمون هفتم……………………………………………….96

4-18- نتایج آمار استنباطی در آزمون هشتم………………………………………………96

4-19- نتایج آمار استنباطی در آزمون نهایی……………………………………………..97

فهرست نمودارها

-1- نمرات گروه آزمایشی………………………………………………………………..74

4-2- نمرات گروه کنترل ………………………………………………………………..74

4-3- میانگین‌های دو گروه در آزمون اول………………………………………………..76

4-4- نمرات گروه آزمایشی………………………………………………………………76

4-5- نمرات گروه کنترل ………………………………………………………………..76

4-6- میانگین‌های دو گروه در آزمون دوم………………………………………………..78

4-7- نمرات گروه آزمایشی ……………………………………………………………..78

4-8- نمرات گروه کنترل…………………………………………………………………78

4-9- میانگین‌های دو گروه در آزمون سوم……………………………………………….80

4-10- نمرات گروه آزمایشی…………………………………………………………….80

4-11- نمرات گروه کنترل……………………………………………………………….80

4-12- میانگین‌های دو گروه در آزمون چهارم……………………………………………82

4-13- نمرات گروه آزمایشی…………………………………………………………….82

4-14- نمرات گروه کنترل……………………………………………………………….82

4-15- میانگین‌های دو گروه در آزمون پنجم……………………………………………..84

4-16- نمرات گروه آزمایشی…………………………………………………………….84

4-17- نمرات گروه کنترل……………………………………………………………….84

4-18- میانگین‌های دو گروه در آزمون ششم……………………………………………..86

4-19- نمرات گروه آزمایشی…………………………………………………………….86

4-20- نمرات گروه کنترل……………………………………………………………….86

4-21- میانگین‌های دو گروه در آزمون هفتم……………………………………………..88

4-22- نمرات گروه آزمایشی…………………………………………………………….88

4-23- نمرات گروه کنترل……………………………………………………………….88

4-24- میانگین‌های دو گروه در آزمون هشتم…………………………………………….90

4-25- نمرات گروه آزمایشی…………………………………………………………….91

4-26- نمرات گروه کنترل……………………………………………………………….91

4-27- میانگین‌های دو گروه در آزمون نهایی…………………………………………….92

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید