پایان نامه تأثیر ابعاد روش¬های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت¬های تجاری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدرشت

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته :مدیریّت بازرگانی گرایش: تحوّل

عنوان:

تأثیر ابعاد روش­های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت­های تجاری

 کوچک و متوسّط استان گیلان

استاد راهنما:

دکترکامبیز شاهرودی

نیمسال تحصیلی:

93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

شرکت ها همواره جهت بقاء می بایست روش ها و تکنیک  هایی را جهت ایجاد فضایی مناسب برای یادگیری به کار بگیرند، تا یادگیری در شرکت توسعه یابد. به همین دلیل، وجود کارمندان متعهّد در سازمان جهت گسترش و ایجاد یادگیری ضروری است. در همین راستا در این پژوهش تلاش شده است تا چگونگی تأثیر گذاری هر یک از ابعاد روشهای یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان بررسی شود، که فرضیه اصلی تحقیق هم بر همین اساس  نوشته شده است. جامعه آماری این تحقیق کارمندان کلیدی شرکت های کوچک و متوسّط واقع در استان گیلان که 650 نفر است می باشد. و از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. برای جمع آوری داده از پرسشنامه استاندارد چای تسینگ استفاده شد.  این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری اطّلاعات یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای بررسی متغیرهای جمعیّت شناختی استفاده شد. در قسمت آمار استنباطی از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و برای بررسی ارتباط بین روش­های یادگیری استراتژیک و ابعاد آن با متغییر تعهّد کارمندان و ابعاد تعهد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. جهت بررسی تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده spss می باشد. نتایج نشان داد   میان روش های یادگیری استراتژیک و ابعاد آن با تعهّد کارکنان و ابعاد آن همبستگی وجود دارد. بر اساس نتایج رگرسیون  بعد ایجاد سیستم قوی ترین تأثیر را بر تعهّد دارد و  بعد رهبریّت استراتژیک و اختیاردهی به افراد به ترتیب در رتبه دوم و سوم هستند، بقیه ابعاد هم در حضور این سه بعد تأثیری قابل توجّه ای بر تعهّد ندارند.

واژگان کلیدی: روشهای یادگیری استراتژیک، تعهد کارمندی، یادگیری فردی، یادگیری گروهی، یادگیری سازمان

فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیات پژوهش

مقدمه ……………………………………….. 2

1-1-بیان مسئله ……………………………….. 2

1-2-ضرورت  خاص انجام تحقیق……………………… 3

1-3-اهداف تحقیق……………………………….. 4

1-3-1- هدف اصلی پژوهش………………………….. 4

1-3-2-اهداف کاربردی……………………………. 5

1-4- سؤالات پژوهش………………………………. 5

1-5-چهار چوب نظری تحقیق………………………… 5

1-6-فرضیه…………………………………….. 7

1-7-قلمرو تحقیق……………………………….. 9

1-7-1-قلمرو موضوعی…………………………….. 9

1-7-2-قلمرو زمانی……………………………… 9

1-7-3-قلمرو مکانی……………………………… 9

1-8-تعاریف مفهومی وعملیّاتی واژه ها واصطلاحات تخصصی…. 9

1-9-روش کار…………………………………… 13

1-9-1-نوع روش تحقیق……………………………. 13

1-9-2-جامعه آماری……………………………… 13

1-9-3-حجم نمونه……………………………….. 14

1-9-4-روش نمونه گیری…………………………… 14

1-9-5-ابزارگردآوری اطّلاعات………………………. 14

1-9-6-روش تجزیه وتحلیل اطّلاعات…………………… 15

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

مقدمه ……………………………………….. 17

2-1-روش های یادگیری استراتژیک…………………… 19

2-1-1- روش های یادگیری استراتژیک (تعریف)…………. 19

2-1-2-تاریخچه یادگیری………………………….. 20

2-1-3- یادگیری(تعریف)………………………….. 20

2-1-4- یادگیری ودانش…………………………… 24

2-1-5- سطوح یادگیری……………………………. 28

2-1-6- یادگیری فردی……………………………. 29

2-1-6-1-روش های یادگیری فردی……………………. 32

2-1-7- یادگیری گروهی وتیمی……………………… 36

2-1-7-1- نقش مدیر درفرآینداجرای کارگروهی مشارکتی….. 37

2-1-8- یادگیری سازمانی…………………………. 37

2-1-8-1- مدل ها و دیدگاه های یادگیری سازمانی……… 40

2-1-8-1-1- مدل سنگه……………………….. 40

2-1-8-1-2- مدل دیکسون……………………… 41

2-1-8-1-3- مدل هابر……………………….. 41

–1-8-1-4-مدل مارچ و اوّلسن…………………. 43

2-1-8-1-5-دیدگاه جان ردینگ…………………. 43

2-1-8-1-6-دیدگاه نوناکاتاکوچی………………. 44

2-1-8-1-7-دیدگاه کراسن و همکاران……………. 44

2-1-9-1-8-دیدگاه  پرابست و باچل……………… 44

2-1-8-2- سطوح یادگیری سازمانی…………………… 45

2-1-9- سازمان یادگیرنده………………………… 45

2-1-9-1-ویژگی سازمان یادگیرنده………………….. 48

2-1-10- نتیجه گیری…………………………….. 51

مقدمه………………………………………… 53

2-2- تعهّدکارکنان………………………………. 54

2-2-1- تعهّد (تعریف)……………………………. 54

2-2-2-انواع تعهّد………………………………. 56

2-2-3-عوامل مؤثّربرتعهّد…………………………. 58

2-2-4-ابعاد تعهّد………………………………. 59

2-2-5-تعهّد سازمانی…………………………….. 60

2-2-5-1- ابعاد تعهّد سازمانی…………………….. 63

2-2-5-2- عوامل موثر بر تعهّد سازمانی……………… 63

2-2-6- نتیجه گیری……………………………… 67

2-2-7- پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق……………. 68

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه………………………………………… 76

3-1-روش تحقیق…………………………………. 76

3-2-متغیرهای پژوهش…………………………….. 76

3-3-جامعه آماری……………………………….. 77

3-4-نمونه آماری……………………………….. 77

3-4-1- روش های نمونه گیری………………………. 77

3-4-2- تعیین حجم نمونه…………………………. 78

3-5-روش گردآوری داده ها………………………… 79

3-6- ابزارگردآوری داده ها………………………. 80

3-6-1- نحوه تهیه پرسشنامه………………………. 80

3-6-2- پایایی و روایی  ابزارپرسشنامه…………….. 81

3-7-روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات……………………. 82

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه………………………………………… 84

4-1-توصیف متغیرهای تحقیق……………………….. 84

4-1-1-جنسیت…………………………………… 85

4-1-2-تحصیلات………………………………….. 86

4-1-3-سن……………………………………… 87

4-1-4-مسئولیّت در مؤسسه…………………………. 88

4-1-5- شروع سرمایه گذاری تا اوّلین بهره برداری…….. 89

4-1-6- تعداد کارکنان…………………………… 90

4-1-7- سرمایه گذاری برای رشد……………………. 91

4-1-8-دریافت جایزه…………………………….. 92

4-1-9- وضعیت توصیفی روشهای یادگیری استراتژیک……… 93

4-1-10-وضعیت توصیفی یادگیری پیوسته………………. 94

4-1-11- وضعیت توصیفی گفتگو و پرسش……………….. 95

4-1-12- وضعیت توصیفی همکاری و یادگیری گروهی………. 96

4-1-13-وضعیت توصیفی ایجاد سیستم ………………… 97

4-1-14-وضعیت توصیفی اختیار دهی به افراد………….. 98

4-1-15-وضعیت توصیفی ارتباط با محیط………………. 99

4-1-16-وضعیت توصیفی رهبریّت استراتژیک…………….. 100

4-1-17-وضعیت توصیفی تعهّد کارمندی………………… 101

4-1-18- وضعیت توصیفی اشتیاق به تلاش بیش تر………… 102

4-1-19- وضعیت توصیفی اهمیّت به اهداف و ارزشها……… 103

4-1-20-وضعیت توصیفی تمایل به حفظ عضویّت…………… 104

4-2- آزمون فرضیه های تحقیق……………………… 106

4-2-1-آزمون فرضیه فرعی اوّل……………………… 107

4-2-2-آزمون فرضیه فرعی دوم …………………….. 108

4-2-3-آزمون فرضیه فرعی سوم……………………… 109

4-2-4-آزمون فرضیه فرعی چهارم……………………. 110

4-2-5-آزمون فرضیه فرعی پنجم…………………….. 111

4-2-6-آزمون فرضیه فرعی ششم……………………… 112

4-2-7-آزمون فرضیه فرعی هفتم…………………….. 113

4-2-8-آزمون فرضیه فرعی هشتم…………………….. 114

4-2-9-آزمون فرضیه فرعی نهم……………………… 115

4-2-10-آزمون فرضیه فرعی دهم…………………….. 116

4-2-11-آزمون فرضیه فرعی یازدهم………………….. 117

4-2-12-آزمون فرضیه فرعی دوازدهم…………………. 118

4-2-13-آزمون فرضیه فرعی سیزدهم………………….. 119

4-2-14-آزمون فرضیه فرعی چهاردهم…………………. 120

4-2-15-آزمون فرضیه فرعی پانزدهم…………………. 121

4-2-16-آزمون فرضیه فرعی شانزدهم…………………. 122

4-2-17-آزمون فرضیه فرعی هفدهم…………………… 123

4-2-18-آزمون فرضیه فرعی هجدهم…………………… 124

4-2-19-آزمون فرضیه فرعی نوزدهم………………….. 125

4-2-20-آزمون فرضیه فرعی بیستم…………………… 126

4-2-21- آزمون فرضیه فرعی بیست ویکم………………. 127

4-2-22- آزمون فرضیه فرعی بیست ودوم………………. 128

4-2-23- آزمون فرضیه اصلی……………………….. 129

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه……………………………………. 135

5-1- تفسیر نتایج حاصل از اطّلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش    135

5-2- فرضیه فرعی اوّل……………………….. 136

5-3-فرضیه فرعی دوم………………………… 137

5-4-فرضیه فرعی سوم………………………… 138

5-5-فرضیه فرعی چهارم………………………. 139

5-6- فرضیه فرعی پنجم………………………. 140

5-7-فرضیه فرعی ششم………………………… 141

5-8-فرضیه فرعی هفتم……………………….. 142

5-9-فرضیه فرعی هشتم……………………….. 143

5-10-فرضیه فرعی نهم……………………….. 144

5-11-فرضیه فرعی دهم……………………….. 145

5-12-فرضیه فرعی یازدهم…………………….. 146

5-13-فرضیه فرعی دوازدهم……………………. 147

5-14-فرضیه فرعی سیزدهم…………………….. 148

5-15-فرضیه فرعی چهاردهم……………………. 149

5-16-فرضیه فرعی پانزدهم……………………. 150

5-17-فرضیه فرعی شانزدهم……………………. 151

5-18-فرضیه فرعی هفدهم……………………… 152

5-19-فرضیه فرعی هجدهم……………………… 153

5-20-فرضیه فرعی نوزدهم…………………….. 154

5-21-فرضیه فرعی بیستم……………………… 155

5-22-فرضیه فرعی بیست ویکم………………….. 156

5-23-فرضیه فرعی بیست و دوم…………………. 157

5-24-فرضیه اصلی…………………………… 158

5-25-پیشنهادات براساس فرضیه ها……………… 159

5-26- پیشنهادات آتی ………………………. 163

5-27- محدودیت پژوهش ………………………. 164

 

فهرست جداوّل

جدول 2-1-تفاوت دانش ضمنی و تصریحی…………… 26

جدول 2-2-چهار مدل انتقال دانش………………. 26

جدول 2-3-حالت و ویژگی انتقال دانش در فرآیند یادگیری  27

جدول 2-4-دیدگاه های نسبت به سازمان یادگیرنده…. 50

جدول 2-5-تحقیقات داخلی…………………….. 68

جدول 2-6-تحقیقات خارجی…………………….. 70

جدول3-1 تعیین دقیق تعداد نمونه  در هر طبقه……. 79

جدول 3-2- ضریب آلفای کرونباخ……………….. 82

جدول4-1- جدول فراوانی جنسیت ……………….. 85

جدول4-2- جدول فراوانی میزان تحصیلات………….. 86

جدول4-3- جدول فراوانی سن…………………… 87

جدول4-4- جدول فراوانی مسئولیّت افراد…………. 88

جدول4-5- جدول فراوانی اوّلین بهره برداری پس از شروع سرمایه گذاری………………………………………… 89

جدول4-6- جدول فراوانی تعهّد کارکنان………….. 90

جدول4-7- جدول فراوانی سرمایه گذاری برای رشد….. 91

جدول4-8- جدول فراوانی دریافت جایزه………….. 92

جدول4-9- جدول توصیفی روش های یادگیری استراتژیک.. 93

جدول4-10- جدول توصیفی یادگیری پیوسته………… 94

جدول4-11- جدول توصیفی گفتگو و پرسش………….. 95

جدول4-12- جدول توصیفی همکاری و یادگیری گروهی…. 96

جدول4-13- جدول توصیفی ایجاد سیستم…………… 97

جدول4-14- جدول توصیفی اختیار دهی به افراد……. 98

جدول4-15- جدول توصیفی ارتباط با محیط………… 99

جدول4-16- جدول توصیفی رهبریّت استراتژیک………. 100

جدول4-17- جدول توصیفی تعهّد کارمندی………….. 101

جدول4-18- جدول توصیفی اشتیاق به تلاش بیشتر……. 102

جدول4-19- جدول توصیفی اهمیّت به اهداف و ارزش ها.. 103

جدول4-20- جدول توصیفی تمایل به حفظ عضویّت…….. 104

جدول4-21- آزمون کولموگروف اسمیرنوف………….. 106

جدول4-22- جدول همبستگی روشهای یادگیری استراتژیکی و تعهّد کارمندی………………………………………… 107

جدول4-23- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و تمایل به تلاش بیش تر

………………………………………… 108

جدول4-24- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و اهمیّت به اهداف و

ارزش ها………………………………….. 109

جدول4-25- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و تمایل به حفظ عضویّت

………………………………………… 110

جدول4-26- جدول همبستگی تقویت گفت و گو و پرسش و و تمایل به تلاش بیش تر………………………………………. 111

جدول4-27-جدول همبستگی تقویت گفت  و گو و پرسش و اهمیّت به اهداف وارزش ها…………………………………. 112

جدول4-28- جدول همبستگی تقویت گفت  گو و پرسش و تمایل به حفظ عضویّت………………………………………… 113

جدول4-29- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و و تمایل به تلاش

بیش تر…………………………………… 114

جدول4-30- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و اهمیّت به اهداف

وارزش ها…………………………………. 115

جدول4-31- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و تمایل به حفظ

عضویّت……………………………………. 116

جدول4-32-جدول همبستگی ایجاد سیستم و تمایل به تلاش بیش تر  117

جدول4-33- جدول همبستگی ایجاد سیستم و اهمیّت به اهداف وارزش ها 118

جدول4-34- جدول همبستگی ایجاد سیستم و تمایل به حفظ عضویّت  119

جدول4-35-جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و تمایل به تلاش بیش تر………………………………………… 120

جدول4-36- جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و اهمیّت به اهداف وارزش ها………………………………………. 121

جدول4-37- جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و تمایل به حفظ عضویّت………………………………………… 122

جدول4-38- جدول همبستگی ارتباط با محیط و و تمایل به تلاش بیش تر 123

جدول4-39- جدول همبستگی ارتباط با محیط و اهمیّت به اهداف وارزش ها………………………………………… 124

جدول4-40- جدول همبستگی ارتباط با محیط و تمایل به حفظ عضویّت   125

جدول4-41-جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و تمایل به تلاش بیش تر 126

جدول4-42- جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و اهمیّت به اهداف وارزش ها………………………………………… 127

جدول4-43- جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و تمایل به حفظ عضویّت 128

جدول4-44-جدول متغیرهای ورودی­در مدل ابعاد روش­های یادگیری استراتژیک­ و ­تعهّد کارکنان

………………………………………… 129

جدول4-45- جدول خلاصه مدل روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان………………………………………… 129

جدول4-46- جدول تحلیل واریانس روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان

………………………………………… 130

جدول4-47- جدول ضرایب رگرسیون ابعاد روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان

………………………………………… 131

جدول4-48-جدول متغیرهای خارج شده از مدل روشهای یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان

………………………………………… 132

فهرست شکل ها

شکل 1-1- مدل تأثیر یادگیری استراتژیک بر تعهّد سازمانی و اثر بخشی سازمان………………………………….. 4

شکل 1-2- الگوی نظری تحقیق…………………. 7

شکل 2-1- چرخه یادگیری…………………….. 24

شکل 2-2- فرآیند یادگیری و ماهیّت مارپیچی و تکاملی آن  25

شکل 2-3- سطوح مختلف یادگیری در سازمان یادگیرنده 29

شکل 2-4- چرخه یادگیری تجربی کلب……………. 31

شکل 2-5- مدل یادگیری فردی…………………. 33

شکل 2-6- مدل یادگیری سازمانی ……………… 42

شکل 2-7- چرخه یادگیری سازمانی مارچ و اوّلسن….. 43

شکل 2-8- عوامل مؤثر بر تعهّد و نتایج آن …….. 59

شکل 2-9- مدل تاچمن و اوریلی……………….. 62

شکل 2-10- عوامل سه گانه اثرگذار بر تعهّد سازمانی 65

شکل 2-11- پیش شرط های تعهّد سازمانی…………. 6

فهرست نمودارها

نمودار 4-1-نمودار ستونی جنسیت……………… 85

نمودار 4-2- نمودار ستونی تحصیلات……………. 86

نمودار 4-3- نمودار ستونی سن……………….. 87

نمودار 4-4- نمودار ستونی مسئولیّت افراد……… 88

نمودار 4-5- نمودار ستونی اوّلین بهره برداری پس از شروع سرمایه گذاری…………………………………… 89

نمودار 4-6- نمودار ستونی تعداد کارکنان……… 90

نمودار 4-7- نمودار ستونی سرمایه گذاری برای رشد. 91

نمودار4-8- نمودار ستونی دریافت جایزه……….. 92

نمودار4-9- نمودار هسیتوگرام روش های یادگیری استراتژیک    93

نمودار4-10- نمودار هسیتوگرام یادگیری پیوسته…. 94

نمودار4-11- نمودار هسیتوگرام گفتگو و پرسش…… 95

نمودار4-12- نمودار هسیتوگرام همکاری ویادگیری گروهی.  96

نمودار4-13- نمودار هسیتوگرام ایجاد سیستم……. 97

نمودار4-14- نمودار هسیتوگرام اختیار دهی به افراد…  98

نمودار4-15- نمودار هسیتوگرام ارتباط با محیط…. 99

نمودار4-16- نمودار هسیتوگرام رهیری استراتژیک… 100

نمودار4-17- نمودار هسیتوگرام تعهّد کارمندی…… 101

نمودار4-18- نمودار هسیتوگرام اشتیاق به تلاش بیش تر    102

نمودار4-19- نمودار هسیتوگرام اهمیّت به اهداف و ارزش ها    103

نمودار4-20- نمودار هسیتوگرام تمایل به حفظ عضویّت 1

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید