پایان نامه تأثیر آموزش مهارت¬های مثبت¬اندیشی بر بهزیستی روان¬شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم¬توان ذهنی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قاین

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی “M.A”

گرایش کودکان استثنایی

عنوان :

تأثیر آموزش مهارت­های مثبت­ اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم­ توان ذهنی

استاد راهنما :

دکترعلی ­اکبر اسماعیلی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-4 اهداف پژوهش…. 5

1-5 فرضیه­های پژوهش…. 5

1-6  تعریف واژه­ها و مفاهیم.. 5

 

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه­ی تحقیق.. 1

2-1 عقب ماندگی ذهنی.. 9

2-2 عقب­مانده­ی ذهنی آموزش­پذیر (EMR) 9

2-3 ویژگی­های کودک استثنایی.. 9

2-4 نیازهای والدین کودکان استثنایی.. 10

2-5 احساسات والدین کودکان استثنایی.. 10

2-6  تعریف روان­شناسی مثبت­گرا 11

2-7 اهداف اولیه­ی روان­شناسی مثبت­گرا 12

2-8 اصول و مفروضه­های روان­شناسی مثبت­گرا 12

2-9 ابعاد روان­شناسی مثبت­گرا 1

2-10   زندگی کامل.. 13

2-10-1- زندگی لذت بخش… 14

2-10-1-1-  وجوه سه گانه زندگی لذت بخش….. 14

2-10-2- زندگی با اشتیاق (زندگی درگیرانه) 14

2-10-2-1-  توانمندی­ها و فضیلت­ها 15

2-10-3- زندگی با معنی.. 16

2-11   بهزیستی روان­شناختی.. 16

2-12   ابعاد بهزیستی روان­شناختی.. 19

2-13   نظریه­های بهزیستی روانی.. 20

2-13-1- نظریه­ی فرانکل.. 20

2-13-2- الگوی ویسینگ و واندان. 20

2-13-3- نظریه­ی ریف.. 20

2-14   عوامل مؤثر بر بهزیستی.. 21

2-15   امید به زندگی.. 21

2-16   رضایت زناشویی.. 23

2-16-1- تعریف رضایت زناشویی.. 23

2-16-2- عوامل تعیین کننده­ی موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی.. 23

2-17   پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع. 33

2-17-1-  پژوهش­های انجام شده در کشور 33

2-17-2- پژوهش­های خارجی.. 37

 

فصل سوم:  روش تحقیق.. 1

3-1 مقدمه. 40

3-2 نوع طرح پژوهش…. 40

3-3 جامعه­ی آماری.. 40

3-4 نمونه، روش نمونه­گیری و حجم نمونه.

3-4-1- گروه نمونه. 40

3-4-2- روش نمونه­گیری.. 40

3-5 ابزار اندازه­گیری.. 40

3-6  اجرا و  روش جمع­آوری داده­ها 45

3-7 روش­های آماری.. 46

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها 1

4-1 مقدمه. 48

4-2 تجزیه و تحلیل و توصیف داده­های گردآوری شده 48

4-2-1- توصیف نمونه­ی آماری.. 48

4-2-2- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش… 49

4-2-3- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه کنترل. 51

4-3 آمار استنباطی.. 54

4-4 آزمون فرضیه­های تحقیق.. 54

4-4-1- آزمون فرضیه­ی اول. 54

4-4-2- آزمون فرضیه­ی دوم. 56

4-4-3- آزمون فرضیه­ی سوم. 58

 

فصل پنجم:  نتیجه­گیری، بحث و پیشنهادات.. 1

5-1 مقدمه. 63

2-5 خلاصه نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق.. 63

5-2-1- بحث و نتیجه­گیری از فرضیه­ی اول. 63

5-2-2- بحث و نتیجه­گیری از فرضیه­ی دوم. 64

5-2-3- بحث و نتیجه­گیری از فرضیه­ی سوم. 65

5-3 محدودیت­های تحقیق.. 66

5-4 پیشنهادات… 67

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 67

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی.. 67

پیوست­ها  1

پرسشنامه­یی زوجی اینریچ.. 70

پرسشنامه­ی امید به زندگی حلاجیان.. 72

پرسشنامه­ی بهزیستی روان­شناختی – فرم کوتاه ریف… 74

منابع و مآخذ  75

فهرست جدول­ها

جدول شماره (3-1): پایایی پرسشنامه­ی امید به زندگی حلاجیان در گروه آزمایش و کنترل.. 41

جدول شماره (3-2): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 42

جدول شماره (3-3): پایایی مقیاس زوجی اینریچ در گروه آزمایش و کنترل.. 42

جدول شماره (3-4): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 43

جدول شماره (3-5): پایایی مقیاس بهزیستی روان­شناختی – فرم کوتاه ریف در گروه آزمایش و کنترل.. 44

جدول شماره (3-6): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 44

جدول شماره (3-7): ساختار کلی جلسات آموزش مهارت­های مثبت­اندیشی.. 45

جدول شماره(4-1): توصیف گروه آزمایش و کنترل.. 48

جدول شماره(4-2):توصیف نمره متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش…. 49

جدول شماره (4-3):توصیف نمره­ی متغیرهای تحقیق در گروه کنترل.. 51

جدول شماره (4-4): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 54

جدول شماره (4-5): نتایج آزمون لوین.. 54

فهرست جدول­ها

جدول شماره (4-6): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پیش­آزمون در مؤلفه­ی بهزیستی روانشناختی مادران.. 55

جدول شماره (4-7): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های بهزیستی روان­شناختی مادران دانش­آموزان گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. 56

جدول شماره (4-8): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل  57

جدول شماره (4-9): نتایج آزمون لوین.. 57

جدول شماره (4-10): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پس­آزمون در مؤلفه­ی امید به زندگی مادران.. 57

جدول شماره (4-11): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. 58

جدول شماره (4-12): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل  59

جدول شماره (4-13): نتایج آزمون لوین.. 59

جدول شماره (4-14): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پس­آزمون در مؤلفه­ی رضامندی زناشویی مادران.. 60

جدول شماره (4-15): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. 60

جدول5-1: خلاصه نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق.. 63

جدول شماره (الف-1): پرسشنامه­ی زوجی اینریچ.. 69

ادامه جدول شماره (الف-1): پرسشنامه­ی زوجی اینریچ.. 70

جدول شماره (الف-2): پرسشنامه­ی امید به زندگی.. 71

ادامه­ی جدول شماره (الف-2): پرسشنامه­ی امید به زندگی.. 72

جدول شماره (الف-3): پرسشنامه­ی بهزیستی- روان­شناختی.. 73

ادامه­ی جدول شماره (الف-3): پرسشنامه­ی بهزیستی- روان­شناختی.. 74

فهرست نمودارها

نمودار شماره (4-1): توصیف گروه آزمایش و کنترل.. 49

نمودار شماره (4-2): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل  52

نمودار شماره (4-3): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل  53

نمودار شماره (4-4): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل  53

فهرست شکل­ها

عنوان شکل ………………………………………………………………………………………………….                صفحه

شکل شماره (2-1): الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روان­شناختی، اقتباس از کرد تمینی (1384) 1

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید