پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی : تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون

تعداد صفحات پایان نامه: 140 صفحه

 دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکز

دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي

 پايان نامه جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد (M.A)

 عنوان:

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه

 استاد راهنما :

آقاي دكتر حسن متين همائي

 استاد مشاور:

آقاي دکتر محمدعلی آذربايجاني

نگارش:

ساوالان سيدجلالي

چکيده :

کراتين به عنوان يک مکمل نيروزاي مؤثر در بين ورزشکاران شناخته شده است. هدف از اين پژوهش مطالعه تأثير مکمل سازي کوتاه مدت کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه ( با وزن 935/7 ± 87/67 کيلوگرم ، سن 72/3 ± 75/22 ) عضو تيم تکواندو آمن ، که دست کم مدت 3 سال سابقه عضويت در يکي از تيمهاي شرکت کننده در ليگ استان تهران را داشته اند ، بود. به همين منظور 20 ورزشکار انتخاب و به صورت تصادفي و در يک طرح دوسوکور به دو گروه کراتين ( 10n= ) و دارونما ( 10n= ) تقسيم شدند. سپس گروه مکمل کراتين به مدت 6 روز ، هر روز 20 گرم کراتين در 4 وعده ( 5 × 4 گرم ) مصرف کردند در حاليکه گروه دارونما به همين شکل و اندازه ، گلوکز مصرف کردند. در پيش آزمون و پس آزمون ابتدا وزن و توده بدون چربي آزمودنيها توسط دستگاه تجزيه و تحليل ترکيب بدن ارزيابي شد. سپس آزمودنيها آزموني را که شامل ده نوبت پدال زدن با حداکثر سرعت وتوان به مدت 6 ثانيه ( 6 × 10 ثانيه ) با30 ثانيه استراحت غير فعال بين هر تکرار ، بر روي دوچرخه کارسنج بود انجام دادند که بلافاصله بعد از اين آزمون از وريد بازوئي آزمودنيها در حالت نشسته توسط يک متخصص خونگيري مي شد. در ضمن حداکثر سرعت در هر 6 ثانيه رکاب زدن يادداشت مي شد و در انتها ميانگين حداکثر سرعت در کل 10 تکرار محاسبه شد. در انتها از آزمودنيها آزمونهاي 40 يارد سرعت و چابکي ايلينويز به عمل آمد. نتايج اين پژوهش نشان داد که ميزان آمونياک خون گروه کراتين ، در پس آزمون با کاهش چشمگيري مواجه شده است. که اين کاهش به لحاظ آماري معني دار بود. علاوه بر اين ميانگين حداکثر سرعت رکاب زدن درگروه کراتين از 82/8 ± 02/163 دور در دقيقه در پيش آزمون به 51/8 ± 12/174 دور در دقيقه در پس آزمون رسيده بود که اين افزايش نيز به لحاظ آماري معني دار بود( 00/0 p= ). رکورد زمان اجراي آزمون سرعت و چابکي آزمودنيهاي گروه کراتين در پس آزمون ها به ترتيب 38/0و 70/0 ثانيه بهبود يافته بود که اين مقادير هم به لحاظ آماري به ترتيب در سطح 02/0p= و 01/0p= معني دار بود. وزن هر دو گروه کراتين و دارونما نيز به ترتيب 5/1 و 53/0 کيلوگرم و توده بدون چربي گروه کراتين و دارونما نيز به ترتيب 56/1 و 68/0 کيلوگرم افزايش يافته بود که اين افزايش ها نيز به لحاظ آماري معني دار بود . به طور کلي با توجه به نتايج پژوهش مي توان گفت که مصرف مکمل کراتين عليرغم اينکه باعث کاهش تجمع آمونياک در خون مي شود، سرعت عملکرد را نيز در فعاليتهاي تناوبي در سطح بالاتر حفظ مي کند. همچنين مصرف مکمل کراتين باعث بهبود سرعت و چابکي و همچنين افزايش وزن و توده بدون چربي آنها مي شود.

فصل اول

مقدمه و معرفي

1-1. مقدمه

بعضي از ورزشکاران در سطوح رقابتي ممکن است براي دستيابي به سطوح بالاي عملکردي، تمرينات بيش از حدي انجام دهند. در چنين حالتهايي ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بيشتر عملکرد به استفاده از موادي که براي افزايش توان جسماني ، نيروي رواني يا تحريک مکانيکي طراحي شده اند متوسل شوند. در سالهاي اخير صدها مکمل غذائي مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر اين محصولات مانند نوشيدنيهاي ورزشي و پودرهاي آمينو اسيد و پروتئيني به منظور دسترسي کافي به سوخت و مصرف بهينه آن قبل و يا در حين تمرين، افزايش بازسازي انرژي بعد از تمرين، افزايش تحمل فشار تمرين يا بازگشت به حالت اوليه موثر بعد از تمرين طراحي شده اند. رايج ترين مکمل غذائي که در بازار براي ورزشکاران به عنوان ماده اي نيروزا به وفور به فروش مي رسد کراتين مي باشد(56). کراتين يا اسيد متيل گوانيدين استيک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کليه ساخته مي شود و همچنين مي تواند از طريق تغذيه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتين در سارکوپلاسم به فسفوکراتين (PCr) فسفريله مي شود و يک سوم باقيمانده کراتين آزاد عضلات اسکلتي در حال استراحت را تشکيل مي دهند(43،33) . مطالعات قديمي وجديد فراواني ارتباط اين ماده را با تمرين و عملکرد ورزشي تصديق کرده اند(56).

از سال 1990 به بعد تحقيقات گسترده اي تأثيرات مصرف خوراکي مکمل هاي کراتين را در مقادير و مدتهاي مختلف مورد ارزيابي قرار دادند . رايج ترين و در دسترس ترين نوع کراتين، کراتين مونو هيدرات مي باشد که دراغلب مطالعات تحقيقي از آن استفاده شده است(56). کراتين مونو هيدرات يک پودر سفيد، بي مزه و بي بو و تا اندازه اي قابل حل در آب مي باشد که در آزمايشگاهها ساخته    مي شود(33). در سال 1992 نشان داده شده که خوردن يک دوز 5 گرمي کراتين مونو هيدرات، غلظت کراتين خون را به اندازه قابل توجهي افزايش مي دهد که حدوداً يک ساعت بعد از خوردن به اوج خود مي رسد و بعد از 2 تا 3 ساعت به سطح اوليه خود بر مي گردد. در اين پژوهش براي حفظ ميزان افزايش يافته کراتين در خون در طول روز ، توصيه شده است که همان مقدار 5 گرم کراتين ، هر دو ساعت يک بار به مدت 8 ساعت انجام شود. اين مقدار مصرف کراتين اگر حداقل 2 روز مکرر انجام شود منجر به افزايش معني داري در کل محتواي کراتين عضلات مي شود(41). مطالعات ديگري نيز افزايش ذخائر کراتين بدن بعد از مصرف همين مقدار مکمل کراتين را تاييد کرده اند(48،37). گزارش شده است افزايش کل کراتين عضله 10 تا 37% مي باشد . بيشترين بارگيري کراتين در دو روز اول اتفاق مي افتد و عضلات در کمتر از 7 روز با 20 تا 25 گرم مصرف کراتين در روز، از کراتين اشباع مي شوند و به حداکثر ميزان خود که 155 تا 160 ميلي مول در هر ليتر عضله خشک مي باشد، مي رسد(33).

همچنين گزارشات فراواني از تأثير مکمل سازي کوتاه مدت (4 تا 7 روز) کراتين بر ترکيب بدني ، قدرت ، سرعت و توان آزمودنيهاي مختلف ارائه شده است. گزارشات مبني بر اين است که مکمل سازي کراتين ، وزن بدن و جرم خالص بدن را به اندازه معني داري افزايش داده است(74،54،51،49،45،31). تحقيقاتي نيز نشان داده اند که تکرار هاي قدرتي پرس سينه و اسکوات پس از مکمل سازي کراتين پيشرفت معني داري داشته است(70،60،33،11). محققين پيشرفتهاي بدست آمده بعد از مکمل سازي کراتين را به افزايش حضور کراتين – که در انباشتگي سريع ADP توليدي از هيدروليز ATP ، مخصوصاً در تارهاي عضلاني نوع II ، نقش بافري ايفا مي کند – ، افزايش در ميزان دوباره سازي فسفو کراتين طي دوره هاي بازگشت به حالت اوليه در فعاليت هاي تناوبي شديد ، سطوح بالاي فسفو کراتين در شروع تمرين و کاهش زمان مورد نياز براي استراحت عضله بعد از انقباض نسبت داده اند(78،1). پژوهشهايي نيز بر روي عوارض جانبي کراتين انجام شده است که نشان داده اند ، مصرف مقدار توصيه شده کراتين در افراد سالم از نظر پزشکي ايمن مي باشد(33،5). همچنين سازمانهاي بين المللي ورزشي، تاکنون کراتين را بعنوان يک ماده شيميايي غير قانوني معرفي نکرده اند(15،5).

 1-2. بيان مسئله

از آنجا که انرژي ذخيره شده به عنوان PCr براي حفظ و توليد ATP در جريان فعاليت خيلي شديد بسيار حائز اهميت است و همچنين بازسازي ذخائر PCr دوره هاي استراحتي بين تکرارهاي ورزشي شديد اهميت دارد ، بنابراين حفظ محتواي کراتين در حد مطلوب براي حفظ ذخائر PCr در حد بالا ضروري است. اگر ذخائر PCr افزايش يابد بلافاصله ظرفيت اين منبع غير هوازي افزايش مي يابد و احتمالا مقدار ATP توليدي هنگام فعاليت خيلي شديد را بالا مي برد(26). تحقيقات اخير به روشني نشان داده اند که ظرفيت ذخيره سازي کراتين و فسفو کراتين از طريق خوردن مکمل کراتين مونوهيدرات افزايش مي يابد(،41،33،26).

گرين هاف و همکارانش در بررسي گسترش کارآيي عضله ( يا به تاخير افتادن خستگي) در فعاليتهاي شديد بعد از افزايش محتواي مجموع کل کراتين (TCR) وPCr با مصرف کراتين اضافي ، نشان دادند که اوج گشتاور عضله در باز شدن ايزوکينتيکي بيشينه ارادي در5 ست و يک دقيقه استراحت بين هر ست، در افرادي که کراتين مصرف کرده اند ، بيشتر شد. آنها اين بهبود را به بالاتر بودن محتواي فسفوکراتين عضله قبل از شروع هر ست نسبت دادند و اين امر را ناشي از افزايش توانايي بازسازي مجدد فسفوکراتين در دوره هاي استراحتي دانسته اند. همين محققين به طور مستقيم تاثير کراتين خوراکي را بر بازسازي مجدد فسفوکراتين آزمايش کردند. در اين پژوهش بازسازي فسفوکراتين در جريان 120 ثانيه دوره استراحتي پس از مکمل سازي کراتين در عضله پهن جانبي و درشت نئي قدامي افزايش داشت، ولي اين افزايش معني دار نبود(33). باز همين محققين در تحقيق ديگري نشان داده اند دونده هاي نيمه استقامتي تمرين کرده پس از مصرف کراتين نسبت به گروه مصرف کننده شبه دارو به پيشرفتهاي معني داري در دويدن مسافتهاي 300 و 1000 متري که 4 بار با 3 تا 4 دقيقه استراحت بين هرنوبت انجام مي شد ، دست يافتند(26). اسکير و همکارانش گزارش دادند که مکمل سازي کوتاه مدت کراتين زمان سرعت 100 متر و کل زمان 60 ×6 متر سرعت را در دونده هاي بزرگسال تمرين کرده کاهش داد(43). موجيکا و همکارانش گزارش دادند که مکمل گيري کوتاه مدت کراتين عملکرد متناوب سرعتي (15 × 6 متر سرعت با 30 ثانيه استراحت) را بهبود بخشيد و افت ناشي از خستگي در توانايي پريدن را در 17 بازيکن حرفه اي فوتبال را کاهش داد(53). اکثريت پژوهشهاي بارگيري کوتاه مدت (4-6 روزه) کراتين افزايش معني داري در وزن بدن در حدود 5/1 تا 2 کيلوگرم نشان داده اند(72،63،50،48،33،31). از ديگر تاثيرات کراتين افزايش حداکثر قدرت مي باشد. نشان داده شده است که عملکردهاي قدرتي ايزوکينتيک ، ايزوتونيک و ايزومتريک ، در افراد مصرف کننده کراتين بهبود يافته است(78،76). تحقيقات ديگري نيز اجراي تکرارهاي بيشتر پرس سينه و اسکوات را در افراد مصرف کننده کراتين نسبت به گروه کنترل نشان داده است (60،53،47،12). در مقابل تحقيقاتي نيز نشان دادند که مصرف کراتين هيچ تاثيري بر عملکرد ورزشي ندارد(43،33).گيليام و همکارانش عملکرد ايزوکينتيک شامل 5 ست و 30 تکرار را با مصرف کراتين مورد بررسي قرار دادند و هيچ تأثير سودمندي از مکمل سازي کراتين گزارش ندادند(33). گرين هاف و همکارانش در بررسي تأثير مصرف 20 گرم کراتين در روز به مدت 6 روز نشان دادند که برون داد توان هيچ کدام از گروههاي مصرف کننده کراتين ومصرف کننده شبه دارو، طي 3 نوبت آزمون وينگيت با 2 دقيقه بازگشت به حالت اوليه بين هر نوبت ، تغيير معني داري نداشت(43).

با شرط پذيرفتن اين موضوع که ميزان دسترسي به فسفوکراتين در تارهاي نوع دوم معمولا ظرفيت ورزشي را در طي فعاليت هاي ورزشي شديد و بيشينه محدود مي کند ، افزايش غلظت فسفوکراتين در تارهاي عضلاني نوع دوم بر اثر مصرف مکمل کراتين احتمالا فعاليت انقباضي را با نگهداري برگشت و بازسازي ATP در اين نوع تار بهبود مي بخشد . اين پيشنهاد با گزارش هايي که نشان مي دهد ، تجمع آمونياک و هيپوگزانتين پلاسما طي ورزش شديد پس از مصرف مکمل کراتين با وجود بازده کاري بدست آمده بالاتر ، کاهش مي يابد، مورد تأييد قرار مي گيرد(10). هر چند تأثير مصرف مکمل کراتين بر روي ميزان تجمع آمونياک خون به صورت ضد ونقيض گزارش شده است. گرين هاف و همکارانش گزارش کردند که افزايش PCr عضله سبب حفظ سطوح ATP مي شود و در نتيجه تجمع آمونياک و هيپوگزانتين در پلاسما کاهش و قدرت عضله افزايش مي يابد(39). چندين مطالعه ديگر نيز اين فرضيه را تأييد کردند(77،75،66،62،55). برخي از تحقيقات نيز هيچ تاثيري از مصرف مکمل کراتين بر ميزان تجمع آمونياک خون گزارش ندادند(68،67،51).

با توجه به اينکه بخشي از تأثيرات احتمالي ذکر شده کراتين افزايش ذخائر فسفو کراتين و سرعت بازسازي آن، حفظ سطوح ATP و کاهش تجمع آمونياک مي باشد، بنظر مي رسد تکواندو کاران که از منابع فسفاژن و اسيد لاکتيک در مسابقات خود بهره زيادي مي برند(17) بتوانند پس از مکمل گيري کراتين عملکرد بهتري از خود نشان دهند. همچنين افزايش احتمالي سرعت، قدرت و توان بدست آمده از اين مکمل سازي مي تواند براي آنها سودمند باشد .

بسياري از تحقيقاتي که تأثيرات مصرف مکمل کراتين را بررسي کرده اند ، بهبودهاي عملکردي را به دنبال مکمل سازي گزارش داده اند – هر چند برخي تحقيقات نيز اين نتيجه را نگرفته اند – ، ولي نتايج تحقيقات در مورد پاسخ آمونياک خون به مصرف مکمل کراتين کاملاً متناقض بوده است . همچنين نشان داده شده است که افراد مختلف ، پاسخهاي متفاوتي به مصرف کراتين مي دهند. تحقيق حاضر در نظر دارد نشان دهد که آيا مصرف کوتاه مدت کراتين مونو هيدرات (روزانه 20 گرم به مدت 6 روز) بر ميزان تجمع آمونياک خون، سرعت، چابکي ، وزن کل بدن و توده بدون چربي تکواندو کاران نخبه تأثير مي گذارد يا خير.

 1-3. ضرورت و اهميت تحقيق

در سالهاي اخير تکواندو بعلت راه يافتن به المپيک محبوبيت خاصي بين افراد جوامع مختلف پيدا کرده است و هر روز شمار افرادي که به اين رشته ورزشي روي مي آورند رو به افزايش مي رود . مسابقات اين رشته در سه راند 2 دقيقه اي با 1 دقيقه استراحت بين هر راند انجام مي شود . در طول هر 2 دقيقه مبارزه افراد مداوماً مشغول مبارزه نمي باشند و بيش از يک دقيقه آن را به رقص پا و تفکر و يافتن فرصت مناسب براي حمله و ضد حمله مشغول مي باشند، بنابراين هر راند ترکيبي از مبارزه واستراحت مي باشد که متناوباً تکرار مي شود ، از اين رو مبارزات تکواندو را مي توان نوعي فعاليت تناوبي در نظر گرفت. منابع اصلي توليد انرژي در اينگونه فعاليتهاي تناوبي سيستم فسفاژن و اسيد لاکتيک مي باشد که اين منابع در طول فعاليت مدام در حال تخليه و بازسازي مجدد مي باشد(28،17). بيشترين بازسازي نيز در طول 1 دقيقه استراحت مطلق در بين راندها انجام مي شود. همچنين تکواندوکاران در روز مسابقات براي راهيابي به مرحله پاياني و کسب مقام مي بايست چندين مسابقه با فواصل زماني نامشخص انجام دهند که معمولاً اين فواصل زماني بين مسابقات ، در مراحل انتهايي و نزديک به فينال مسابقات کوتاه مي باشد ، از اين رو بازيابي ذخائر از دست رفته ATP – PCr  و دفع اسيد لاکتيک توليد شده در طول مبارزه جهت عملکرد مطلوب در مبارزات بعدي بسيار حائز اهميت مي باشد .

با توجه به توضيحات فوق اگر مکمل سازي کراتين بتواند برخي از شاخصهاي عملکردي از قبيل قدرت ، سرعت و توان را در تکواندوکاران نخبه نيز بهبود بخشد، به طور قطع اين افراد مي توانند عملکرد مطلوبتري را در مبارزات از خود نشان دهند. تحقيقات بر روي ورزشکاران رشته هاي ديگر از قبيل فوتبال(70،60،15) ، کشتي(73) ، دووميداني(59،56،33) و واليبال(45) نيز اثر مکمل سازي کراتين در بهبود عملکرد ورزشي را نشان داده اند. از سوي ديگر تحقيقات نشان داده اند که بعد از مکمل سازي کراتين سطوح فسفو کراتين عضلات بالاتر مي باشد و ATP توليد شده توسط هيدروليزPCr براي مدت زمان طولاني تري در دسترس مي باشد و اين حضور بالاتر ATPمنجر به افزايش کمتري در غلظت IMP  و آمونياک مي شود و اين روند باعث کاهش ميزان گليکوليز مي شود(45). صحت اين فرايند مي تواند کارائي تکواندوکاران را بخصوص در دقايق نهايي مسابقات افزايش دهد.

هرچند تحقيقات زيادي تأثير مکمل سازي کراتين را در آزمودنيهاي مختلف ، مورد بررسي قرار داده اند و نتايج مختلفي بدست آورده اند ، ليکن ميزان تحقيقات انجام گرفته شده بر روي ورزشکاران نخبه بسيار محدود مي باشد و همچنين تا کنون هيچ نتيجه اي از تأثير مکمل سازي کراتين بر روي تکواندوکاران گزارش نشده است. در صورتي که اگر تأثيرات مطلوبي از مصرف مکمل کراتين در ورزشکاران نخبه گزارش شود ، ممکن است آنها بجاي استفاده از داروها و مکملهاي ديگرکه مي توانند تأثيرات مضر جبران ناپذيري بر سلامتي بر جاي گذارند توجه خود را به استفاده از اين مکمل که از نظرپزشکي ايمن مي باشد و تا کنون هيچ تأثير مضري از آن در افراد سالم گزارش نشده است(43،33)، معطوف کنند و با استفاده از اين مکمل به انتظارات خود در استفاده از مکملها و داروها ، دست يابند.

نتايج ضد ونقيض بدست آمده از تحقيقاتي که بر روي مصرف کراتين به انجام رسيده ، به خصوص تأثير اين مکمل بر تجمع آمونياک خون ، محقق را بر آن داشت که به بررسي تأثير مصرف کراتين بر آمونياک خون و بعضي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه بپردازد. همچنين اگرچه تحقيقات زيادي تأثير کراتين بر رشته هاي مختلف ورزشي از قبيل فوتبال ، واليبال ، کشتي ودووميداني را مورد بررسي قرار داده است ، ولي عدم انجام پژوهشي که تأثير اين مکمل را در تکواندوکاران مورد بررسي قرار دهد و همچنين نادر بودن تحقيقات در اين زمينه درداخل کشور عليرغم گرايش فراوان جوانان ونوجوانان به اين مکمل ، انجام اين تحقيق را اجتناب ناپذير ساخته است.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود کامل پایان نامه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید