پایان نامه تأثير قيمت گذاري بر خدمات گردشگري بر جذب گردشگران خارجي

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

مقدمه:

قيمت يكي از عناصر چهارگانه آميخته بازاريابي مي باشد. و اگرچه درآميخته بازاريابي قيمت فقط يك عامل است ولي از لحاظ توانايي رقابت كردن، يك عامل تعيين كننده است. شركتي كه مي خواهد به طور مؤثر رقابت كند و از لحاظ حجم فروش و سود به اهداف خود برسد بايد از يك سيستم قيمت گذاري صحيح پيروي نمايد. اين امر در صنعت جهانگردي نيز همچون صنعتهاي ديگر صادق است.

با آزادسازي نسبي قيمتها در ايران، اين عنصر آميخته بازاريابي جهانگردي از اهميت بيشتري برخوردار گرديده است. با توجه به وضعيت اقتصاد كشور و عدم تعادل بين عرضه و تقاضا و نامناسب بودن سيستم توزيع، تفاوتهاي زيادي بين قيمتهاي خدمات و كالاهاي عرضه شده فروشندگان مختلف وجود دارد كه عامل منفي و نامناسبي جهت جذب جهانگردان بيشتر محسوب مي شود. لذا قيمت گذاري بايستي شديداً مورد توجه سازمانهاي مسئول جهانگردي كشور و ساير مؤسسات مرتبط با قيمت گذاري قرار داشته باشد. قطعاً پژوهش و تحقيق در جهت ايجاد زمينه مناسب براي پرداختن به اين مهم از يك ديدگاه علمي كمك خواهد نمود.

عنوان پژوهش

با توجه به اينكه عدم استفاده از شيوه صحيح قيمت گذاري در صنعت جهانگردي تأثير نامطلوبي بر جذب جهانگردان خارجي داشته است لذا عنوان پژوهش به شرح زير بيان مي شود.

«تأثير سياست صحيح قيمت گذاري بر كالاها و خدمات گردشگري بر جذب گردشگران خارجي به كشور»

اهميت پژوهش

يكي از مهمترين موضوعات در خريد، قيمت كالاهاست. با شناسايي عوامل بازار روزبه روز نقش قيمت و سيستم قيمت گذاري آشكارتر مي شود. اگرچه درآميخته بازاريابي قيمت فقط يك عامل است ولي از لجاظ توانايي رقابت كردن، يك عامل تعيين كننده است. در واقع قيمت گذاري و رقابت بر سر قيمت نخستين مسئله اي است كه بسياري از مديران بازاريابي با آن روبرو مي شوند.

اگر جهانگردان احساس كنند كه قيمت كالاها براي آنان بيشتر از بهاي متعارف و منصفانه محلي است، مسلماً از اين مسأله آزرده شده و آنرا عملي غيراخلاقي قلمداد مي كنند ضمناً چون جهانگردان بهاي اجناس را در فروشگاههاي مختلف پرسش كرده و با هم مقايسه مي نمايند بهتر آن است كه قيمتها عادلانه تعيين شده و حتي المقدور يكنواخت باشد. بايستي توجه نمود كه صنعت جهانگردي همواره رقابتي باقي خواهد ماند. جهانگردان نه تنها قيمتهاي پايين تر (در صورت برابر بودن ساير عوامل) را جستجو مي نمايند، بلكه از آژانسهايي كه قيمت هاي بالا را مطالبه مي كنند نيز به شدت ناراحت خواهند شد.

بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه 44% از بازديدكنندگان از هزينه هاي حمل و نقل در جمهوري السامي ايران ناراضي بودند، 54% از مجموع اعضاي گروه نمونه از هزينه مراكز اقامتي در جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با كيفيت آن اظهار نارضايتي نموده اند. اطلاعات به دست آمده حاكي از آنست كه 66% از بازديدكنندگان از هزينه غذا و نوشيدني در جمهوري اسلامي ايران راضي و 34 درصد از آن ناراضي بوده اند 62% از مجموع گروه نمونه از هزينه صنايع دستي ايران اظهار رضايت نموده اند درحاليكه 38% آن را غيررضايت بخش اعلام كرده اند بررسي همين اطلاعات نشان مي دهد 4% از بازديدكنندگان از هزينه هاي صنايع دستي را اصلاً رضايت بخش نيست و 10% آن رضايت بخش نيست اعلام نموده اند لازم به توضيح است كه دقيقاً به ميزان 62% از بازديدكنندگان نيز از كيفيت صنايع دستي اظهار رضايت كرده اند. و در نهايت مقايسه نظرات جهانگردان در زمان ورود و خروج از كشور در مورد هزينه خدمات توريستي در ايران نشان مي دهد كه در زمان ورود جهانگردان به ايران 30% از آنان از هزينه خدمات توريستي در ايران و بر اساس اطلاعاتي كه داشته اند راضي نبوده اند، بررسي همين اطلاعات در زمان خروج جهانگردان از كشور حاكي از آنست كه به طور متوسط 5/42% از آنان از هزينه خدمات ارائه شده اظهار نارضايتي كرده اند.

بدين ترتيب مشاهده مي شود كه مبالغ اخذ شده از جهانگردان بر اساس اطلاعاتي كه كسب نموده بودند تقريباً فراتر از انتظارات آنان بوده است.

بنا به دلايل فوق اهميت پژوهش در زمينه قيمت گذاري صحيح در كشور ما از دو جنبه زير اشكار مي گردد. نخست چنانچه مشاهده شد نظارت بر قيمت ها و قيمت گذاري صحيح در كشور ما مورد بي توجهي قرار گرفته است و اين امر منجر به نارضايتي جهانگردان از قيمت ها شده است و اين مسئله به قدري مهم است كه حتي تبليغات بسيار هوشمندانه و مداوم نيز نمي تواند اثرات منفي ناشي از قيمت هاي بالا و در اغلب موارد ناعادلانه و غيرمنصفانه را خنثي نمايد.

دوم، عدم انجام تحقيقات لازم در مورد موضوع فوق الذكر و نياز مؤسسات و دست اندركاران جهانگردي به انجام پژوهشهاي لازم در اين زمينه.

هدف پژوهش

هدف اين تحقيق شناسايي متغيرهاي اصلي سياست مطلوب قيمت گذاري در بخش هاي مختلف گردشگري كشور و اثرات آن بر توسعه گردشگري جهت افزايش درآمدهاي ارزي مي باشد. چنانكه به نظر مي رسد با شناخت دقيق سياست مطلوب قيمت گذاري بتوان به رشد و شكوفايي اين صنعت ياري رسانيد.

فرضيه ها:

فرضيه 1-هزينه خدمات توريستي (اقامتي، حمل و نقل، پذيرايي و …) در مقايسه با كيفيت آنها در كشور جمهوري اسلامي ايران از نظر جهانگردان رضايت بخش نيست.

فرضيه 2- عد م رضايت جهانگردان از هزينه خدمات توريستي در مقايسه با كيفيت آنها در كشور جمهوري اسلامي ايران موجب كاهش تقاضا براي كالاها و خدمات جهانگردي شده است.

فرضيه 3-سطح قيمت ها و استراتژي هاي قيمت گذاري بر جذب جهانگردان مؤثر است.

قلمرو پژوهش

قلمرو تحقيق در سه بعد موضوعي، زماني و مكاني عرضه مي گردد:

-چارچوب موضوعي:

قلمرو تحقيق به مديريت بر قيمت گذاري صحيح و اصولي و خدمات گردشگري (حمل و نقل، اسكان، پذيرايي و صنايع دستي) در جذب جهانگردان به داخل كشور ايران محدود مي باشد.

-چارچوب زماني:

اين تحقيق در پاييز 1383 انجام مي شود.

-چارچوب مكاني:

اين تحقيق به دنبال بررسي موضوع مورد نظر در صنايع وابسته به اداره جهانگردي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

متغيرها

متغيرهاي موجود در اين پژوهش به شرح زير عنوان مي شوند:

متغير وابسته: جذب گردشگران خارجي

متغير مستقل: سياست قيمت گذاري

روش تحقيق

اين تحقيق يك تحقيق كاربردي است و از حيث روش يك تحقيق پيمايشي است. در ابتدا كتب و پايان نامه هايي كه به نوعي در مورد موضوع تحقيق موجود بوده است مورد مطالعه قرار گرفته و موضوع تحقيق از اين منابع گرفته شده است. به عباراتي ابتدا به سراغ منابع دست دوم رفته و پس از احاطه بر موضوع تحقيق شروع به تهيه طرح پيشنهادي تحقيق نمودم.

روشهاي آماري

در اين تحقيق بر حسب نوع اطلاعات و اهداف مورد نظر، روشهاي آماري زير مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

1) آمار توصيفي: شامل فراواني، درصد فراواني، ميانگين و … جهت نمايش كمي اطلاعات جمع آوري شده.

2) روش اثبات فرضيه: بريا اثبات فرضيه از روش كتابخانه اي و مصاحبه با مسئولين صنعت جهانگردي استفاده مي شود.

دكتر مهدي الواني و زهره دشتي شاهرخ، اصول و مباني جهانگردي، تهران: انتشارات معاونت اقتصادي و برنامه ريزي بنياد مستضعفان و جانبازان، 1373) ص ص 45-44

موحدي، عليرضا، (رساله فوق ليسانس دانشگاه علامه طباطبايي: بررسي عوامل مؤثر در عدم تمايل بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در صنعت جهانگردي ايران، 1374) ص 232

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

  دانلود پایان نامه تأثير قيمت گذاري بر خدمات گردشگري بر جذب گردشگران خارجي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید