پایان نامه بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری


دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

پایان نامه­ ی دوره کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی

 

موضوع:

 

بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری

 

 

استاد راهنما:

دکتر مصطفی کمالجو

 

استاد مشاور:

دکتر حسن گودرزی

شهریورماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقامات حریری نوشته ابو محمد قاسم بن علی حریری بصری، اثری است گرانسنگ در موضوع مقامات که این نویسنده­ی توانا آن را به تقلید از شیوه­ی بدیع­الزمان در پنجاه مقامه نگاشته، و در تصنع و تکلف از وی در گذشته و این فن را به کمال رسانده است. هر مقامه در قالب داستانی کوتاه و مستقل است که شخصی به نام حارث بن همام، شیفته­ی نوادر ادب، آن را روایت کرده است. و قهرمان داستان­ها، پیرمردی است شوخ، فرزانه، خطیب و دانای علوم و فنون ادبی به نام ابو زید سروجی، که با خطابه­های شیرین خود همگان را می­فریبد.

قرآن کریم، مهمترین و بی­نظیرترین کتاب در نزد مسلمانان و به ویژه علما و ادبا است و کاملترین کتابی است که نازل شده و بلاغت و زیبایی آن همگان را شیفته­ی خود نموده است و نویسندگان بسیاری، از آن تأثیر پذیرفته­اند. ابو القاسم حریری نیز از جمله کسانی است که مقامات خویش را با تأثیر پذیری از قرآن کریم بنا نهاده و از آیات و مضامین آن بهره­ی وافر برده است.

در انجام این پایان­نامه، از روش کتابخانه­ای­ برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. و سعی بر آن شده تا بینامتنیت قرآنی را در مقامات حریری، که به حق یکی از کم­نظیرترین آثار ادبی در ادبیات عرب، محسوب می­شود مورد بررسی و کند و کاو قرار دهد.

حریری از آیات نورانی قرآن کریم، بهره فراوان جسته است که در چهار گروه مورد بررسی قرار گرفته است:

  • استفاده از الفاظ قرآن کریم 2-  استفاده از آیات قرآن کریم یا قسمتی از آن
  • استفاده از مفاهیم و مضامین آیات الهی       4-   استفاده از الفاظ و مفاهیم آن.

پژوهشی که انجام شده، نشانگر این است که کاربرد قرآن در کتاب مقامات حریری  بسیار جالب توجه بوده، که شاید در این بررسی فقط به بخش­هایی از آن اشاره شده است. و این امر بیان کننده­ی توجه وافر این شاعر به کلام خداوند می­باشد.

واژگان کلیدی:

حریری، مقامات، قرآن کریم، بینامتنیت

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                         صفحه

مقدمه      1

فصل اول کلیات تحقیق.. 4

1-1 بیان مسأله. 4

1-2   مقامه    5

1-3 کتاب «مقامات» حریری.. 6

1-4 تناصّ قرآنی در مقامات حریری.. 7

1-5 سؤال پژوهش9

1-6 پژوهشهای علمی انجام شده قبلی در ارتباط با پایان نامه (بطور مختصر) 9

1-7 حدود پژوهش (در صورت لزوم) 9

1-8 فرضیات پژوهش9

1-9 اهداف این پژوهش9

1-10 خلاصه مراحل روش پژوهش9

فصل 2 زندگی حریری.. 11

2-1 درآمد        11

2-2 زندگی حریری.. 11

2-3 اساتید حریری.. 12

2-4 حریری و دیوان خلافت12

2-5 زشت رویی حریری.. 12

2-6 آثار حریری.. 13

2-7 دیگر اشعار او. 13

2-8 سبب تألیف کتاب مقامات حریری.. 13

2-9 گنگی حریری در دیوان خلافت14

 2-10 راویان حریری.. 15

 2-11 حریری و نهی از شراب15

2-12 موافقان و مخالفان مقامات حریری.. 16

فصل3 مقامات و بینامتنیت18

3-1 درآمد……………………………………………. 18

3-2 نگاهی کلی به نثر عباسی.. 18

3-3 تصنیع در زندگی عربی.. 19

3-4 تصنیع و دواوین خلافت عباسی.. 19

3-5 جایگاه شاعران در نزد خلفا و امرا 20

3-6 اوجگیری موج تصنیع.. 20

3-7 تصنع……… 21

3-8 پیدایش و ظهور مقامات21

3-9 عوامل ظهور مقامات در عصر عباسی.. 22

3-9-1 عامل اجتماعی.. 22

3-9-2 عامل فرهنگی.. 24

3-10 مقامه در لغت24

3-11 مقامه در اصطلاح.. 25

3-12 سیر تحول معنایی مقامه. 26

3-13 مقامه در قرآن.. 26

3-14 قهرمان در مقامات عربی.. 27

3-15 مبدع مقامات27

3-16 مقامات حریری.. 28

3-17 راوی و قهرمان مقامات حریری.. 28

3-18 شخصیت قهرمان داستان، واقعیت یا خیال.. 28

3-19 نام مقامات29

3-20 موضوع مقامات29

3-21 ارزش ادبی مقامات29

3-22 سبک مقامات30

3-22-1  استفاده از کنایات و آیات قرآن.. 30

3-22-2  استفاده از سجعهای متوالی وصنایع بدیعی.. 31

3-22-3  استفاده از شعر در میان نثر. 32

3-23 مقامات حریری راهی به درون وی.. 33

3-24 خلاصه ای از مقامات حریری.. 33

3-25 متأثران از مقامات حریری.. 34

3-26 مقامات حریری و ادب اروپایی.. 35

3-27 آثار حریری.. 36

3-28 بدیع الزمان همدانی.. 36

3-29 سیر مقامه نویسی پس از بدیع الزمان.. 37

3-30 حریری و مقایسه وی با بدیع الزّمان.. 37

3-31 تفاوت مقامات بدیع الزمان همدانی و حریری.. 39

3-32 متن و بینامتن.. 40

3-33  تناص در لغت41

3-34 تناص در اصطلاح.. 42

3-35 کریستوا و تعریف وی از بینامتنیت42

3-36 بینامتنیت در ادبیات غرب43

3-37 بینامتنیت در ادبیات عرب44

3-38 انواع تناص…. 45

فصل4 بررسی بینامتنیت قرآنی(تناص) در کتاب مقامات حریری.. 48

4-1 درآمد…… 48

4-2 تأثیر مفردات و الفاظ.. 48

4-2-1 المثانی.. 49

4-2-2 فؤاد أُم موسی.. 49

4-2-3 أُم القری.. 49

4-2-4 إنّا للّه……… 50

4-2-5 السماء و الأرض…. 50

4-2-6 سواد الوجه و البیض…. 50

4-2-7 اصحاب الکهف50

4-2-8 المصابیح.. 51

4-2-9 الإنشقاق.. 51

4-2-10 ألَنَّا له. 51

4-3 تأثیر آیات قرآن.. 51

4-4 تأثیر مفاهیم قرآنی.. 61

4-4-1 یاری جستن از خدا 61

4-4-2 امر به معروف و نهی از منکر. 61

4-4-3 پنهان نبودن چیزی از خداوند.. 62

4-4-4 بازداشتن نفس62

4-4-5 مرگ              62

4-4-6 فریبنده بودن زندگی دنیا 63

4-4-7 وفای به عهد.. 64

4-4-8 مهمانی دادن حضرت ابراهیم. 64

4-4-9 استرجاع.. 64

4-4-10 قیامت65

4-4-11 توبه…. 66

4-4-12 سوگندهای قرآنی.. 67

4-4-13 داخل شدن در منزل.. 68

4-4-14 ربا خواری.. 68

4-4-15 عیبجویی.. 68

4-4-16 تحمل سختیها 69

4-4-17 کوتاه کردن آرزوها 69

4-4-18 زنده کردن مردگان.. 69

4-4-19 فضل خداوند.. 69

4-4-20 عمل نیک70

4-4-21 عدم غفلت خداوند.. 70

4-4-22 وفاداری.. 70

4-4-23 درخواست از خداوند.. 71

4-4-24 روشن ساختن پیری با موی سپید.. 71

4-4-25 یاری خواستن از خداوند.. 71

4-4-26 مأیوس بر نگرداندن.. 72

4-4-27 پنهان نماندن چیزی از خداوند.. 72

4-4-28 حفاظت از آتش جهنم. 72

4-4-29 صبر… . 73

4-4-30 داستان حضرت یوسف73

4-4-31 حضرت موسی و خضر(علیهما السلام) 73

4-4-32 بذل و بخشش74

4-4-33 بیثباتی دنیا 74

4-4-34  سرپیچی از نفس74

4-4-35 بخشش و گذشت74

4-4-36 رسوایی دنیا 75

4-5 تأثیر الفاظ و مفاهیم. 75

4-5-1 آموختن بیان و الهام کردن روشنی کلام. 75

4-5-2 هدایت به راه راست76

4-5-3 توانا بودن خداوند.. 76

4-5-4 باز گشت به سوی خدا 76

4-5-5 پنهان نبودن چیزی از خداوند.. 77

4-5-6 مرگ              77

4-5-7 نیکی          77

4-5-8 حفظ امانت77

4-5-9 صبر     77

4-5-10 سوگند به خداوند.. 78

4-5-11 مقدم داشتن دیگران بر خود. 79

4-5-12 مُهر بر دلها 80

4-5-13 خدای یگانه و بی­نیاز. 80

4-5-14 گزاردن نماز. 80

4-5-15 بیهوش بر زمین افتادن قوم. 81

4-5-16 تواضع.. 81

4-5-17 آشکار کردن راه راست از گمراهی.. 81

4-5-18 هدایت شدگان.. 81

4-5-19 شک باطلکنندگان.. 82

4-5-20 مباح دانستن چیزهای حرام هنگام نیاز ضروری.. 82

4-5-21 لا نه شرقی و نه غربی.. 82

4-5-22 خدای آفریننده. 82

4-5-23 سخن حضرت مریم: ای کاش فراموش شده بودم. 83

4-5-24 برتری آخرت بر دنیا 83

4-5-25 بهترین نگهبان.. 83

4-5-26 وا نگذاشتن به حال خود. 83

4-5-27 فرعون و غرق شدنش در دریا 84

4-5-28 در هم پیچیدن آسمان.. 84

فصل5 نتیجه­گیری.. 86

5-1 نتیجه………. 86

5-2 پیشنهادات آتی.. 89

فهرست منابع و مآخذ.. 90

منابع فارسی          91

منابع عربی          93

منابع اینترنتی          91

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید